Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ªÀÄÈvÀ ºÀ«ÄÃzÁ ¨ÉUÀA vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;14 eÁ;¦Adgï G;«zÁåy𤠸Á;UÀÄAd½î FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ PÁ¹A ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛªÀiï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;55 eÁ;¦Adgï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ FV¤AzÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ ¹mÁÖV Qæ«Ä£Á±À OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£Éà ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQÀvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉÃ, ¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè FPÉAiÀÄÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©PÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀA¥ÀÆt𠤱ÀåPÀÛ¼ÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 7.11.2013 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀV£À 11.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ   CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå UÀA©üÃgÀ ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ:38 eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ತಾ:6-11-2013ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸೂಗರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-40ವರ್ಷ,         :ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾಃಗಣದಿನ್ನಿ FvÀನು ಊರ ಮುಂದಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ 1] ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ [2] ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ       [3] ದೇವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ      [4] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ದೇವರಡ್ಡಿ  ಎಲ್ಲರೂ  ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಠದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ 4 ಜನರು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ಇವರು  ಮಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನೀನ್ಯಾರಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಡೆದರು ದೇವರಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರು ಈ ಸೂಳೇಮಗ ಮಠದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತಾ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು  ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಹ್ಯಾಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಮಠದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಡಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  ಮೇಲಿಂದ 184/2013 ಕಲಂ: 341,323,504,506,ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ 04-11-13 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥Á¼ÉÃgÀ 22 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ. 36 .ಬಿ 4207 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥Á¼ÉÃgÀ 19 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ «zÁåyð ¸Á|| §Ä¢Ý¤ß.  FvÀ£À£ÀÄß ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೇ ಬಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬಂದಿದ್ದು. ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮಲಕಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 126/13 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.11.2013 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ.J.f ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀĺÉñÀéj ¨ÉlÖzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĺÉñÀéj ¨ÉlÖzÀ ºÀwÛgÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âjUÉ »rzÁUÀ G½zÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀ®, 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAUÀn, ¸ÀzÀå: ªÀÄgÀPÀ® ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 720 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ E§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆÃgÀªÁ ¸Á: PÀAUÀn ªÀÄvÀÄÛ 4) §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃgÀªÁ DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ zÉUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¨sÁªÀ ²ªÀgÁd E§âgÀÆ CªÀgÀ ºÉÆAqÁ DQÖªÁ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ-32/E©-2530 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁgÀPÀÆqÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §AUÁè zÁn gÁ.ºÉ-9 jAzÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀÄgÀAqÀV zsÀjVAvÀ EZÉUÉ EgÀĪÀ wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ AiÀÄgÀAqÀV PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JA.ºÉZÀ-24/6468 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ¤zsÁ£À ªÀiÁr gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀlÖ ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¸ÀÆÌlgÀ£À §®¨sÁUÀPÉÌ vÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°è C®à UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀļÀªÀAvÀV EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¨ÉúÉƵÀ DzÀAvÉ DVzÀÄÝ CªÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ²ªÀgÁdgÀªÀgÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉêzÁå¢üPÁj vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd gÁeÁ¨ÁgÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9013 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlUÁå¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013, PÀ®A 324, 504, 506, 498(J) eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-  
¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á §AeÁgÁ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á §AeÁgÁ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁX ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
 

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಕೋಲಾರ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 1-867/3/1 ವೇಂಕಟೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 27.12.2012 ರಂದು ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರನಿಗೆ 25 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ ಆಫೀಸರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ನನ್ನ ವೇತನವೆಲ್ಲಾ ಅವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 06.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನೀವು ತಂದೆ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಬೈಯಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನು ಬಂದು ಎ ರಂಡಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಿಯಾ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೂಕಿಸಿ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಅತ್ತೆ ಶಕುಂತಲಾ, ಮಾವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೈದುನರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ  ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಪಂಚಾಳ ಸಾ: ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-11-2013 ರಂದು ತವರುಮೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಗಂಡೆನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಜೆ 9326 ನೇದ್ದು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ  ಜಂಪ ಗಮನಿಸದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಂಪ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು  ಅವನ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೋಬಾಯಿಲ ಪೋನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಪಘಾತ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಕೋಲಾರ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 1-867/3/1 ವೇಂಕಟೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 27.12.2012 ರಂದು ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರನಿಗೆ 25 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ ಆಫೀಸರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ನನ್ನ ವೇತನವೆಲ್ಲಾ ಅವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 06.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನೀವು ತಂದೆ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಬೈಯಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನು ಬಂದು ಎ ರಂಡಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಿಯಾ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೂಕಿಸಿ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಅತ್ತೆ ಶಕುಂತಲಾ, ಮಾವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೈದುನರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ  ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಪಂಚಾಳ ಸಾ: ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-11-2013 ರಂದು ತವರುಮೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಗಂಡೆನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಜೆ 9326 ನೇದ್ದು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ  ಜಂಪ ಗಮನಿಸದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಂಪ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು  ಅವನ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೋಬಾಯಿಲ ಪೋನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಪಘಾತ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.