Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 11, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಡೇದ ಉ : ಬ್ಯಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 1-867, 22ಸಿ/2 ಚಂದ್ರ ಕಿರಣ ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 24/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗಮ ಬಾರ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ ಮುಂದುಗಡೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ನಂ ಕೆಎ-32/ಕೆ-7283 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶಸ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಭವನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಬೀದರ,ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಗಳಾದ ಸುಧಾ ಇವಳನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಾಳಮಡಗಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 20.05.2009 ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಗಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ್ದು ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮಗನಿಗೆ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದೇವೆ ಲಗ್ನದ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು,ದಿನಾಂಕ 10.03.2012 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದಕಾರಣ ಮಗಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/2012 ಕಲಂ 498 (ಎ), 302, 304 (ಬಿ) ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


²æà JªÀiï.±ÀAPÀgÀ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ:54 ªÀµÀð eÁ:CPÀ̸Á° G:SÁ¸ÀV PÀA. AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:E.qÀ§Æèöå.J¸ï £ÀA.60 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ :-
²æà JªÀiï.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ JªÀiï.±ÀAPÀgÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:CPÀ̸Á° G:SÁ¸ÀV GzÉÆåÃV ¸Á:E.qÀ§Æèöå.J¸ï £ÀA.60 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgï ªÀÄÆwð 54 ªÀµÀð CPÀ̸Á° ¤f°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀnAUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁDgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C®è°è GqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÄ¢Q£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀªÀiÁ¤é eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ¤ÃgÀªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ J¯Áè HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀqÀØgï, ªÀ:38, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ¢Q£Á¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2012 PÀ®A ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:10/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è £ÀUÀgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UËgÀA¥ÉÃmï £ÀUÀgÀzÀ°è£À EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁªÀÅ ¸Á¨ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° 1£Éà ¥ÁnðAiÀÄ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ: ¨ÁªÁ¸Á¨ï, 66ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ: EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï, 37ªÀµÀð, PÁ¯ÉUÁgï PÉ®¸À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á¹éUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 29 gÀ 8 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉAiÀÄ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊ-PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ JJ¸ïL ( ºÉZï ) gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 19-15 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .33/2012 PÀ®A160 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 10-03-2012 gÀAzÀÄ 5-10 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀAeÁ© zÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉ¢PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀzÉ MªÀÄä¯Éà JqÀPÉÌ wjV¹zÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÁgï £ÀA PÉJ 01 JA.r 4334 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA PÉJ 01 JA.r 4334 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉ¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÝjAzÀ ZÀAzÀÄæ§Æ¥Á® £ÁqÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï £ÁqÀUËqÀ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ G: ªÀÄQîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2012 PÀ®A. 279,337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ PÀ¨ÉâÃgï G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á mÉÊ¥ï 06 ªÀÄ £ÀA 299 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ EªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ£Àß JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ FUÉÎ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É Pɦ¹AiÀÄ°è £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹°AUï ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ r Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ, «dAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀiÁ¢UÀ,ªÀÄvÀÄÛ 3) C£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆÃgɨÁ¼À EªÀjUÀÆ UÉÆÃgɨÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁV E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʱÀªÀÄå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁåªÀÄtÚ£ÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ §AzÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è mÉA¥ÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀªÀiÁ£ï ªÀÄÄAzÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÀnÖPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EªÀvÀÄÛ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ©lÄÖPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §®vÉÆýUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 11.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A. 323,326,504, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀuÉñÀ ªÀuÉÃðPÀgï PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzsÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä UÉÆæ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÄr 2) C£ÀÄ¥sÀ PÀĪÀiÁgï 3) «£ÉÆÃzï 4) gÀ« @ gÁd±ÉÃRgï 5) £À«Ã£ï 6) gÀªÉÄñÀ 7) ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.11,300/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L (J£ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-29 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïUÉ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ ¯ÁåAqï£À°è VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¸ÉÃj
GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DAzsÀæzÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀ 2 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, 34 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå, 23 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀ 2 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï aîzÀ°è CAzÁdÄ 10 °ÃlgÀ£ÀAvÉ MlÄÖ 20 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢ CA.Q. gÀÆ. 100/- EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ DAzsÀæ¢AzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/F-8878 CAvÁ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 43/2012 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C .PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2012 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-03-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà xÉÆAmÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dUÉÎñÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà xÉÆAmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¢£À PÉgÉÀAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ¸ÀzÀj PÉgÉAiÀÄ zÀqÀÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ºÉaÑUÉ D¼À ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁgÀªÁr ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw¼À ¥Á¹ ¥Á¢ð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉaqÀw ¥ÁªÀðw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤TvÁ @ ¤Q ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, J®ègÀÆ PÀÆr QgÁuÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/f-662 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É §ÄgÀqÉ MqÉzÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀÄ® ¤rzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) zsÀ£À±ÉÃnÖ vÀAzÉ §¸À¥Àà, CvÉÛ 2) «oÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Àà, £ÉÃUÉt 3) ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ zsÀ£À±ÀnÖ ªÀiÁ°ÃPÀgï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ 4-5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ N¢zÀ J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ªÉÄʪÀgɹPÉƼÀî®Ä mÁªÉÃ¯ï £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è, D mÁªÉî£ÀÄß CvÉÛ «oÀ®¨Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CvÉÛUÉ PÉýzÁUÀ CvÉÛ, UÀAqÀ, £ÉÃUÉt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ DvÀ¤UÉ 2 £Éà ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ದುಕಾನ ಸಾಹಂದ್ರಕಿ ರವರು ನನಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-451 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ಎಕರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 1 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಶೇಖಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ದುಕಾನ ಇತನು ನೀನಗೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಇದ್ದು ನನಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಮಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 10-3-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುವದು ನನಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಶೇಖಪ್ಪ ದುಕಾನ ಇವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: ನಂ 54/2012 ಕಲಂ 341, 504, 506,307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಾ: ಕಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಧ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ದಿನಾಂಕ:06-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಪಿಂಟೂ @ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಸಂಪಗಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಕೆಎ 32 ಇಎ 3193 ನೇದ್ದರ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ 2000/- ರೂ. ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಬಂದು ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನಿಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನ ಭಂಗ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 80/2012 ಕಲಂ 504, 341,323, 354, 506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.