Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 2, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-08-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-08-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2016, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨ÁªÀÄA¢, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CvÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ M§â¼ÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PɼÀ®Ä ¤£Àß CvÉÛ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÁÝ¼É ¤ªÀÄä CvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁݼÉÆà E®èªÉÇà £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §mÉÖ MUÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¯ÁägÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¹Öïï qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀ 1) §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUÀ ¸ÀgÀ 4 vÉÆ¯É C.Q 1,00,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ £Á£À 2.5 vÉÆ¯É C.Q 62,500/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ ¥Ál°UÀ¼ÀÄ (JgÀqÀÄ) 4 vÉÆ¯É C.Q 1,00,000/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA C.Q 12,500/- gÀÆ., 5) §AUÁgÀzÀ 1 GAUÀÄgÀ 5 UÁæA C.Q 12,500/- gÀÆ., 6) Q«AiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁn 5 UÁæA C.Q 12,500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 12 vÉÆ¯É C.Q 3,00,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ NtÂAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è CªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-08-2016 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ CªÀ½UÉ ¤°è¹ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ  PÉüÀ®Ä CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà L£Á¥ÀÆgÀ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ,  vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ CªÀ½UÉ ¤°è¹ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.