Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 28, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::

AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è>


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-12-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-12-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 33/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀiÁ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è Hj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ElV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉƸÀzÁV ¨Á« vÉÆÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-12-2014 gÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ElV gÀªÀgÀ ¨Á« vÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á«AiÉƼÀVAzÀ ªÀÄtÄÚ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉAiÀÄ®Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ PÉæÃ£ï ºÀaÑzÀÄÝ, ¨Á«AiÉƼÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà d£Áß, ¸ÀAUÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ, eÁ¤ F 4 d£ÀgÀÄ E½zÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 1730 UÀAmÉUÉ CPÀ̹äPÀªÁV ¨Á« zÀqÀzÀ ªÀÄtÄÚ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà d£Áß EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©vÀÄÛ DUÀ C°èzÀݪÀgÉ®ègÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ PÉæÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉzÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, CzÉà jÃw «ÃgÀ¥Áà d£Áß EªÀjUÉ PÀÆqÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀzÀÄ, CªÀj§âgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ, D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2030 ÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ̹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ºÁUÀÆ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 34/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ zÉëAzÀæ zÉêÀuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉêÀuÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ gÀÆ«Ä£À°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹rUÀ½AzÀ PɼÀV½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ UËgÀªÀiÁä, CgÀÄt PÉÆý, £ÁUÀ¥Áà PÉÆý J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ SÁ¸ÀV PÁj£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÉÆêÉÆ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ºÁUÀÆ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ವರ್ಷ, ತಿ: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î vÁAಡಾ, ರವರ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಈತನು ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂಬುವರ ಹೊಲ ಕಡತಿ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-2678  ನೇದು ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 27-12-2014 ರಂದು ಕಣಜಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿನ ಕಡತಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ತೆಗೆಯಲು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸೊಸೆ ಲಲಿತಾ  @ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರಾವಣ, ಕಿರ್ತಿ @ ಪ್ರಿತಿಬಾಯಿ, ಬಬ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ರೂದನೂರ ರೋಡ ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಲೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಪಲ್ಟಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಎಡಗೈ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ @ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಕಿರ್ತಿ @ ಪ್ರಿತಿಬಾಯಿ, ಬಬ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 422/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-12-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà gÁªÀıÉnÖ ºÀZÉÑ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¸ÀwµÀ CµÀÆÖgÉ gÀªÀgÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ 30 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ PÀqÀUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤£À eÉ©£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì -ºÀ½îSÉqÀ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÁUÀ eÉ©£À°èzÀÝ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀqÀUÀ §¤AiÀÄ£À eɧ PÀvÀÛj¹ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 368/2014, PÀ®A 420, 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀįÁ®f CUÀgÀªÁ®, ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: CUÀgÀªÁ®, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CtÚ gÀªÉıÀZÀAzÀæ CUÀgÀªÁ® EvÀ¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À ¦.±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ, f.gÀ«PÀĪÀiÁgÀ, J¸À.¨sÁgÀw ºÁUÀÆ PÉ.gÁd®Qëöä JA§ÄªÀªÀgÀÄ 2006 £Éà ¸Á°£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹Öî CAUÀrUÉ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §®PÀªÀÄ¥ÉÃmï£À°è ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ MlÄÖ 2 ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ «¹ÛÃtð 600 ¸ÁÌ÷éAiÀÄgï AiÀiÁqÀð EzÀÄÝ ¸ÀzÀj MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 1 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 25,00,000/- gÀÆ. PÉÆr £ÀAvÀgÀ jf¸ÀÖgÀ PÁ®PÉÌ G½zÀ 75,00,000/- gÀÆ. PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ J¸À.¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ PÉ.gÁd®Qëöä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ¦.±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ f.gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ D¬ÄvÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 07-01-2006 gÀAzÀÄ ¦.±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ f.gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ F ªÉÆÃzÀ¯É ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀt PÉýzÀgÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ® PÀAvÀÄ 5,00,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 09-01-2006 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ 5,00,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-01-2006 gÀAzÀÄ 5,00,000/- gÀÆ. UÀ¼À ¨ÁåAPÀgÀì ZÉPï ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÉAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 06-02-2006 gÀAzÀÄ 5,00,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 07-03-2006 gÀAzÀÄ 2,00,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-03-2006 gÀAzÀÄ 3,00,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 25,00,000/- gÀÆ. ºÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ, ºÀt ªÀÄÄnÖzÀ §UÉÎ ¹éÃPÀÈw gÀ¹Ã¢ vÀªÀÄä PÉʧgÀºÀ¢AzÀ §gÉzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DUÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Áèl £ÀߣÀ ºÉ¸Àj£À°è jf¸ÀÖj ªÀiÁr G½zÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¦.±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ, 2) f. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ, 3) J¸À.¨sÁgÀw ºÁUÀÆ 4) PÉ. gÁd®Qëöä J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ (vÉ®AUÁt) EªÀgÉ®ègÀÄ ¥ÁèlUÀ¼À §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è °nUÉõÀ£À EzÉ, CzÀÄ RįÁ¸ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄUÉ ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥Áèl PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 25,00,000/- gÀÆ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áèl PÉÆqÀzÉà £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀÄ¥ÁÛ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ gÀªÉÄñÀZÀAzÀæ CUÀgÀªÁ® EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDTE 27-12-2014¢£ÀA¥ÀæwC¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-12-2014

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2014, PÀ®A 397, 307, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢, ²ªÀgÁd¥Áà CµÀÆÖgÉ, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°èzÀÝ CA©PÁ ¯ÁqÀÓ£À°è DgÉÆæ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁeÉñÀégÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ G½¢zÀÄÝ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 25-12-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/3665 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ©ÃzÀgÀ£À°è PÉ®¸À«zÉ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁgÀ£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ, ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DmÉÆà £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁr MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸Àgï E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢zÉÝÃªÉ E°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥À £ÀªÀÄä vÉÆÃl EzÉ vÉÆÃlzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ, CtÚ EgÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀ £ÀAvÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸Àé®à PÁgÀ ¤°è¹ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÁgÀ ¤°è¹ mÉÃ¥À ºÀaÑ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÁj£À PÀqÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß JwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt QwÛPÉƼÀÄîªÀUÉÆøÀÌgÀ ¤£ÀUÉ E°èUÉ PÀgÉ vÀA¢gÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ 2 ®PÀë gÀÆ. ¨ÉÃPÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©ÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀnÖUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ £À£ÀUÉ PÁgÀ £ÀqɬĸÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÁgÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ, ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä ºÉý PÁgÀ ¤°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ PÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä §gÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt PÁgÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aÃjzÁUÀ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÉÆà 2-3 d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½ EzÀÝ 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2014, PÀ®A 78(3) eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-12-2014 ರಂದು ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮೋಸತನದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಅವಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತಗರಾದ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¸ÉÆêÀĪÀA² ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ತಿ:J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, 2) ¹gÁd vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸ÀgÀPÁj ¥Áæ.±Á¯É ¸ÁªÀ½, ಇಬ್ಬರು ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬರಗಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ತೋಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾದಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರಿಂದ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1090/-gÀÆ., 2) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, 3) MAzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn, 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ ZÁl, 5) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 500/- gÀÆ., 6) MAzÀÄ AiÀÄĤPïì ªÉÆèÉʯï C.Q 500/- gÀÆ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.