Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 5, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 3.1.15 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÁAvÁ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ ¨Ázï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ   50 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: ¥ÀèA§gï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃr eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÀvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è £ÀÆQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ EAzÀÄ G½zÀÄ PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/15 PÀ®A 504, 506,323, 324,355 L¦¹ & 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ 4.1.15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå DZɪÀÄ£É 40 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀÄA¨ÁgÀ F±À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉïïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÀ¸É  §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ýãï 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð.FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉ, »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹, JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/15 PÀ®A 324,504 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 04-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀರಾಮಲು ತಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ಜಾತಿ –ನಾಯಕ  ವಯಾ 48 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ: ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ  ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು,  FvÀ£ÀÄ  ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರವಾಗ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಗಾಳ ಹನುಮಂತ ಈತನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎನಲ್ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಡುತ್ತಿನಿಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾgÀgÀ  ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಆರೊಪಿತನು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಯಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ  ಹೊರಟು ಹೊಗಿದ್ದು, ಗಾಯಗಳಾಗಿರದ  ಕಾರಣ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ        UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2015. PÀ®A. 341,323,504,506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕಃ 03-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ 50 ವರ್ಷ ಕಬ್ಬೇರ ಉ-ಫ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ,ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ EªÀರು ರಾಯZÀÆjಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ  ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿ ಜಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದರರ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ  ಅಂತಾ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಬಂದ ಜಗಳಾ ಮಾಡುತ್ತೀಯಂತಲೇ ಈಗ ನಿನದೇನು ಸುದ್ದಿ ಬೈದಾಡಿದವನೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿಯಾ್ದಿದಾರರಿಗೆ  ಒಗೆಯಲು ಅದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು  ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾಸೀಂಪಾಟೇಲ ಮತ್ತು ಪರಶಸುರಾಮ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಆಗ  ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಉಳಿದಿಯಲೇ   ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೋಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದನು ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015. PÀ®A  324, 504 ,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ,21ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÈvÀĪÀÄw DVzÀ PÁ®¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼À ªÀÄÄlÄÖ DUÀĪÀ PÁ®PÉÌ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è E¯ÁdÄ PÉÆr¹zÁUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:01/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV CzÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr jªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:04/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  02/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2015 gÀAzÀÄ         35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                       
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 05-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಅಗರವಾಲ್ IPS ರವರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಕುನ್ಹಿ   ಮೊಹಮ್ಮದ್  IPS ರವರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-01-2015

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ°è ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¯Á® CºÉäÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ PÁlÆ£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ±ÀgÀt¥Áà J.J¸À.L ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¯Á® CºÉäÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ PÁlÆ£ÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀĽwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è JJ¸ïL gÀªÀjUÉ £ÉÆÃr ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj PÁlÆ£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆ£ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è 30 AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ, MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ ¨É¯É 48=30 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 1449=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦AQ @ ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ ¯Á®¥Àà PÉÆmÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ), ¸Á: DtzÀÆgÀ, vÁ; f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¯Á®¥Àà £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄä CmÉÆÃjPÁëzÀ°è vÀ£Àß 5 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤AiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ eÁA¥ÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÉÆüÁgÀ(PÉ) gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £Ë¨ÁzÀ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Á®¥Àà vÀAzÉ F±Àéj PÉÆmÉ ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀĪÁUÀ dA¦£À°è CmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÄîÄQUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀA¢¤AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¥Ánî vÀAzÉ ¹ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀAzÁæ¼À (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-889 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ÀÄì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸ÀðeÉ£É ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV §¸ï E½zÀÄ ºÉÆÃV 2-3 ¤«ÄõÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ §¹ì£À°è §AzÀÄ vÀ£Àß ¹Ãn£À ªÉÄïÁãUÀzÀ ¸ÁÖöåAr£À°è ElÖ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåUÀ PÁt¸À°®è, CzÀPÉÌ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¹ì£À°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÁt¸À°®è, ¸ÀzÀj ¨ÁåVãÀ°è 1) ¯ÉãÉÆêÁ ¯Áå¥ï mÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁdðgï C.Q 35,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ, 2) ¨Áå÷èPÀ§j ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï ZÁdðgï C.Q 1000/- gÀÆ. 3) EAlgÀ£ÉÃmïÖ qÁmÁ PÁqÀð j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C.Q 2000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ, 4) ¥ÀªÀgï/¨ÁåPï C¥ï C.Q 3700/- gÀÆ., 5) ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¥sÁèöål ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¥sÁèöål £ÀA. 402 ²ªÁK£ÀPÉèÃªï ¸ÉÃgÉ °AUÀªÀÄ¥À°è «¯ÉÃd ªÀĢãÀ UÀÆqÁ «ÄAAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÀ «¼Á¸À EgÀĪÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2015, PÀ®A 363, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989 :-
ದಿನಾಂಕ 04-01-2015 ರಂದು ಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಆಳಂದೆ ಸಾ: ಕುಶನೂರ ಇವರು ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿ ºÀj vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ, vÁ: OgÁzÀ (©) ಇತನು ತನ್ನ ಬುಲೆರೋ ಜೀಪ ನಂ. ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ -14/ಎಇ 1658 ನೇದನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎತ್ತಿ  ಜೀಪನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಉದಗೀರ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯೂತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಿನವರು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಈ ಮೂರು ಜನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು 4 ಮರ್ಡರ ಮಾಡದವರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಟ್ರೇನ ಪಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ತನಕ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಈ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಬುದ್ದರಾಜ ಮೂವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜೀಪ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬುಲೆರೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2015
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-01-2015

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 4/2015 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
 ¢£ÁAPÀ 04.01.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-50 PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆøÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J-37/nJ-3909, mÁæöå° £ÀA PÉ.J-37/n.J-9451 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ £É®ÄèºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä £É®eÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ zÁåªÀÄtÚ ªÀiÁ°Ã¥Án® EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 2/2015 ಕಲಂ. 4 ಕಾನಾðಟಕ ಮೀತಿ ಮಿರಿದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ 2004 ಮತ್ತು 306 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
ದಿನಾಂಕ 03-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ  ರವರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿ: 03-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ನಂತರ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಇವರ ಮಗನಾದ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಕಾನಪೇಟೆ ವಯ 22 ವರ್ಷ ಜಾ: ಸಮಗಾರ ಉ: ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಗಂಗಾವತಿ ರವರು 09-30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ  ತಮ್ಮದೊಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ  ರವರು ಸುಮಾರು 09 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಸುಬ್ಬಿ @ ಸುಭಾಸ ಸಾ: ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ರೂ. 20,000-00 ಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 3,000-00 ರಂತೆ ಸುಮಾರು 04-05 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಣದ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 20,000-00 ರೂ. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪುನ: ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ರವರು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಕೈಗಡವಾಗಿ 20,000-00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು 20,000-00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 02-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 03-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆರೋಪಿತನು ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಪುನ: ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಇವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಷ್ಪೇರಣೆ ನೀಡಿದ ಸುಬ್ಬಿ ಇತನ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
3) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 5/2015 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ : 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢  ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà  PÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 29 ªÀµÀð eÁ : G¥ÁàgÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw f : PÉÆ¥À༠EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, §gÀUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉÆPÀÌ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀA¢ £ÁUÀtÚ gÀªÀjUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ  UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß FUÉΠ 6 wAUÀ½AzÀ CªÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀå d«Ää£À°è¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ  CªÀjUÉ ªÀiÁw£ÀAvÉ JPÀgÉUÉ 13 / 75 gÀAvÉ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,89,800=00 PÉÆnÖzÀÄÝ  E¸ÁÖzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ  UÀ¢Ý PÉÆåAiÀiÁÝV¤AzÀ®Æ  ¢£ÁAPÀ: 29-12-2014 jAzÀ®Ä £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj £É®è£ÀÄß  £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ PÉ. ¦ÃgÀ¸Á§ ºÀwÛgÀ  ºÉÆ®zÀ RaðUÉ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÆ° RaðUÁV CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.  ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ PÉ. ¦ÃgÀ¸Á§  EªÀjUÉ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ »gÉãÀgÀ¸À¥Àà£À UÀÄrºÀwÛgÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÉÝãÉ.  ªÀÄvÀÄÛ PÉ. ¦ÃgÀ¸Á§ §gÀUÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä M¦à¹zÉÝãÉ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ : 3-1-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 jAzÁ 8 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÉ. ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CªÀiÁ®gÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®è£ÀÄß  vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀzÀj ¨ÉÆPÀÌ ªÉAPÀmÉñÀ  vÀA¢ £ÁUÀtÚ, wgÀĪÀÄ® vÀA¢ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¨ÉÆPÁÌ  ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÉÆPÁÌ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ  EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ. ¦ÃgÀ¸Á§£À£ÀÄß  ¨ÉÊzÀÄ  J®ègÀÆ PÀÆr §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ  zÀÄgÀUÉñÀ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà  ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ¦ÃgÀ¸Á§¤UÉ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÉΠ wgÀĪÀÄ® £À£ÀUÉ  »rzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆ® ¤£ÀUÉ PÉÆnÖzÉÝÃªÉ J¯Áè £É®è£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁgÀ¨ÉÃPÀÄ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ F ¸ÀƼÉÃgÀªÀÄPÀ̽UÉ  AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛAiÀįÉà £À£ÀUÉ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr  ¨É£Àß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÉ  £ÀAvÀgÀ zÀÄgÀUÉñÀ¤UÉ  UÉÆëAzÀ£ÀÄ  E°èAiÀiÁPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀPÁ §A¢AiÀÄ¯É ¨ÉÆøÀÄrªÀÄUÉ£À  CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉΠ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA¢ SÁ¹ÃªÀĸÁ§  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀA¢ UÀuÉñÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CªÀgÀÄ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆUÀzÉ F £É®ÄèUÀ¼À£ÀÄß K£ÁzÀgÀÄ vÀÄA©zÀgÉ  £É°è£À°è ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ  fêÀ ¨sÀAiÀĺÁQ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
4) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 5/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
¢£ÁAPÀ: 04-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸Á«wæzÉë CA©UÉÃgÀ ¸Á: wUÀj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 03-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀZÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ºÉÆ¼É ºÉÆ®zÀ ¸ÁUÀĪÀ½ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
5) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. ಕಲಂ. 4/2015 ಕಲಂ. 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ: 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ qÀA§¼À ¸Á: WÀlÖgÀrغÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ WÀlÖgÀrغÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 03-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɪÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ MAzÀÄ Intex Colour TV ºÁUÀÆ 5 PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ï UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ, 19,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.