Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 15, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 

 
EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁå¢UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ CUÀ¸ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ 45ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁå¢UÉÃgÀ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 1) AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÁUÉ ¥ÀÆeÁj 2) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÁUÉ ¥ÀÆeÁj E§âgÀÄ eÁ-®ªÀiÁt ¸Á- ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ . DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ FUÉÎ 2ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 6000/- §rØUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EªÉ vÉUÀzÀÄPÉÆ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤«Ää§âgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.278/2013 PÀ®A-341,323,504,506 ¸À»vÀÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¢£ÁAPÀ:- 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦üAiÀiÁð¢ æ £ÉêÀÄtÚ vÀAzÉ: ªÁWÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 36ªÀµÀð, ¥ËæqsÀ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ. ¥ÀÆeÁj vÁAqÀzÀ°è£À ªÀiÁgÉêÀÄä zÉëAiÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæ..ªÀ.ªÀgÀ¢ PÁ®A. £ÀA. 07 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÉÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, 2) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÉÝ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÁå¢UÉÎgÀzÉÆrØ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À«ÄÃwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÉêÀgÀ ºÀgÁf£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà CqÀØ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ PÉÆ°è©qÉÆÃt CAvÁ EªÀgÀÄ £ËPÀj ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DUÀ dUÀ¼À Nr §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2013 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ
¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
vÀ¤SÉ
PÉÊPÉÆArzÀÄÝ
EgÀÄvÀÛzÉ.

 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.10.2013 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,100/- /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-10-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÁgÁªÀ UÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: C®UÀÆgï EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ (ªÀÄÈvÀ) ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÁgÁªÀ UÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: C®UÀÆqï EªÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÀÆ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ Hj£À ªÁªÀÄ£À GPÀ̪Á¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-56/0842 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ ²ªÀuÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð vÁ®ÆèQ£À vÀÆgÀÄj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ¸ÀĺÁ²¤ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀgÉÆÃeÁ @ ¸ÀgÀ¸Àéw ºÁUÀÆ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ zÁn ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, d£ÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ Hj£À ¸ÀÀA¥ÀvÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÉÄøÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3010 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀgÉÆÃeÁ @ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), (2), (10), J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DåPïÖ 1989 DåPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄ®Ä vÀAzÉ zË®¥Áà CUÀ¸É, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: eÁA¥ÁqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðUÉ ªÀiÁ¯Á¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀUÉÆøÀÌgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆw𠧽 ¸ÉÃj ªÀiÁ¯Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ §½PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà £ÁnÃPÀ¯ï UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀgÀ¹AUÀ CUÀ¸ÀgÀ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, UÉÆÃ¥Á® gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÁnPÀgï EvÀ¤UÉ K ºÉÆÃ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F PÀqÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛ GgÀ°è ¤¤ßAzÀ¯Éà dUÀ¼À ºÀwÛzÉ, ¤ªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ GvÉÛÃd£À ¤Ãr¢Ý CAvÀ eÁw ¤A¢¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÉPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÃjzÀ ¥Àj²µÀÖvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) «¯Á¸À gÉrØ vÀAzÉ CAeÁgÉrØ, 2) ªÉAPÀl gÉrØ vÀAzÉ ¢¯ï gÉrØ, 3) ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ, 4) ªÉÄúɧƧ vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå, 5) ¥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ CfêÀiï ¥ÀmÉïï, 6) UÉÆëAzÀ gÉrØ, 7) ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ vÀAzÉ CAeÁgÉrØ, 8) gÁdgÉrØ vÀAzÉ  ¥Àæ¨sÁgÉrØ, 9) ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 10) ¥sÀAiÀiÁeÉÆâݣï vÀAzÉ UË¸ï ¥ÀmÉïï, 11) CAiÀiÁeÉÆâݣï vÀAzÉ U˸À ¥ÀmÉïï, 12) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §PÁÌ gÉrØ, 13) C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ, 14) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÛuÁÚ CUÀ¸É, 15) ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: eÁA¥ÁqÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ eÁw ¤A¢¹ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà, ®PÀëöät vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà zÉêÀ£ÀÆgÀ, ªÉÆÃUÀ®¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ £ÁUÀÆgÉ, ®Qëöä UÀAqÀ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 326 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-                                 
¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ PÉù£À ¦üAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ CfÃd ¥ÀmÉïï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÁA¥ÁqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àqɹ ¥Àj²µÉÖÃvÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ eÁA¥ÁqÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¹Ã®AUÀr UÉÆøÀÌgï ¸ÉÃjzÀÄÝ, CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ eÁA¥ÁqÀ qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwðUÉ ªÀiÁ¯Á¥ÀðuÉUÉÆøÀÌgï ¸ÉÃjzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ eÁA¥ÁqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÀÄ UÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, 2) £ÁUÀ¥Áà zÀvÉÆÛÃqÉ, 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ¨ÁåUÀgÀ, 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, 5) «oÀ¯ï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 6) zË®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 7) ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 8) ªÉÆUÀ®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 9) zË®¥Áà ¨sÉÆøÀÌgÀ, 10) ¸ÉÊAiÀÄ®Ä vÀAzÉ zË®¥Áà CUÀ¸É, 11) gÀªÉÄñÀ ºÀAUÀgÀV, 12) gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ZÁ¼ÀQ, 13) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà £ÁUÀÆqÉ, 14) ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ zÉêÀ£ÀÆgÀ, 15) ªÉÆUÀ®¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ £ÁUÀÆgÉ, 16) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ègÀÆ ¸Á: eÁA¥ÀqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÁnPÀgï EvÀ¤UÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉA§ PÁgÀtPÁÌV PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿ£ÁAPÀ 14-10-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀgÁAiÀÄ §¼ÀÆVð ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾದೋಡಿ ತಾಂಡೆಗೆ ಹೊಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨Át ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£À J®ègÀÆ ¸Á: zÁzÉÆÃr vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 11 ಜನ ಜೂಜಾಟ ಗಾರರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ವಶದಿಂದ 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 6,200/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ನರೋಣಾಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಾನು ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪಾ ಗಡದೆ  ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಜಾ: ಪ. ಜಾತಿ ವಾಸ: ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಆಳಂದ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ 1] ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಗಡೆದೆ 2] ರಾಜು ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡೆದೆ 3] ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಡೆದೆ  ರವರುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣಮಂತನು ನನಗೆ  ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ,ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದಕ್ಕೆ  ನಾನು ನಾನೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ರಾಜು ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರ ಇವರುಗಳು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾ ನನ್ನ ಕೂಡಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೂಕಿಸಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾ ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು  ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಉಬ್ಬಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಲ್ಲದೆ 3 ಜನ ಸೇರಿ ನನಗೆ ನಿಂದು ಬಹಳ ನಡೆದಾದ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಾಳಾದ ಸಂಜು ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪಾ ಗಡದೆ , ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪಾ ಗಡದೆ ಮತ್ತುಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ  ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸಿಂಗೆನವರ  ರವರು  ಕೂಡಿ ಜಗಳಾ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾ ಮಾಡಿದ 3 ಜನರು ನಮ್ಮ ಜತಿಯವರೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಠಾಣೆಗೆ ಇಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರಿತ್ಯಾ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದು ನಿಜವಿದೆ.ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪಾ ಗಡದೆ ವಯ;50 ವರ್ಷ ವಾಸ: ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ನಾನು ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
 ದಿನಾಂಕ 13-10-2013 ರಂದು 10-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಇ.ಡಿ 5078 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                                                     
 ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:


ಇಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ವಯಃ 27 ವರ್ಷ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ 01 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕಃ 13/10/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬೀದರದ ಮುಚಳಂಬ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 14/10/2013 ರಂದು 04:00 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆಯು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಮನೆಯ ಬೆಡರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಡರೂಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅಲೆಮಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟರ್ ಮಷೀನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 36 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಬರಣಗಳು ಅಃಕಿಃ 9,00,000/- ರೂ. ಹಾಗು 03 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಃಕಿಃ 1,50,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10,50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕಪ್ಪಿ ಮುರಿದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಲಾಕರ್ ನನ್ನು ಮುರಿದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಳ್ಳರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.