Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 20, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀzÀ DgÉÆð UÁæªÀÄzÀ DAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀÄ vÀÄA¨Á ¤vÁætªÁVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ªÀÄlªÀiÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå ¸Á-£É®ºÁ¼À PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wªÀiÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀiä UÀAqÀ ºÉƽAiÀÄ¥Àà ªÀ:50 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19/8/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §®UÀqÉ PÉÊAiÀÄ ªÉÆtPÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄ°èPÁdð£À vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ £À«®ÄUÀÄqÀØ 26 ªÀµÀð eÁ;- °AUÁAiÀÄvï G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À vÀªÀÄä
±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ -§¸À£ÀUËqÀ £À«®ÄUÀÄqÀØ 24 ªÀµÀð eÁ;- °AUÁAiÀÄvï G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ «zÀÄåvï vÀAw vÀ®ÆV ©¢ÝzÁ£ÉAzÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ J¼ÉzÀÄPÉƼÀîÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜ £ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄ°PÁdÄð£À£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢. 19.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ
EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¥ÉưøïzÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»wÀ:-

¢£ÁAPÀ:19-08-11 gÀAzÀÄ 18-30 jAzÀ 19-30 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è : ¨ÉÆÃAqÁ FgÀtÚ @ FgÀ¥Àà zÀħâªÀÄä ¸Á:E§âgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀ°¹ PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAqÀ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¥À²ÑªÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆægÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°èzÀÝ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ 200 UÁæA ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 19-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¹£À ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ À¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà UËqÀgï ªÀ:35,. PÀÄgÀ§gÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1450=00 gÀÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/AiÀÄÄ-888 ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ. 25,000/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀtÂÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.08.2011 gÀAzÀÄ 102-- ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 20,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-08-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zsÀ£ÀÆgÉ ¸Á: PÉÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ J£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸Á: «dAiÀĪÁqÁ (J¦) ¯Áj £ÀA J¦-16/n¦-0367 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è M§â£É ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ mÁmÁ UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-38/5669 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà, JªÀiï.r CfÃd vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀÄå J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÛ£À wgÀÄ«£À°è ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ-PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ24 1782 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£ÀÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆbÉÃð ºÉÆVzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ, »ªÀÄär ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r CfÃd EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðfPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á PÀtf JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ MAzÀÄ ¸ÁªÀiï¸ÀAUï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕುಡಕ ಗಂಡನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಸಾವು :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 19/08/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ @ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ರುದ್ರವಾಡಿ ಇವಳು ಗಂಡನಾದ ಶಂಕರ ಇತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುದು ಬಿಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೇಖಾ ಇವಳು ನಾನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ರೇಖಾಳ 2 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕಾಳಪ್ಪ ಇತನು  ಬಂದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ರೇಖಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಇವಳು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಎ.ಎಸ.ಐ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ.ದೀಪಕ ತಂದೆ ಬಾಬು ಉಪಾದ್ಯ, ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕೋಮಲು ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 19/08/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಪೂನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೋ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ಟೋ ಎಣ್ಣೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸಿಡಿದಿದ್ದು ಅವಳು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮುಖ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು, ಎರಡು ಕೈಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 1-867/43 ವೆಂಕಟೇಶನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 19.08.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮುಲ್ಗೆ ರವರ ಮನೆಗೆ ಕುಂಕುಂಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ 25-30 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡಗ ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 20 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕರಡಿಗೆ ಅಕಿ 2,000/-ರೂ, 44 ಗ್ರಾಂ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ. 1,30,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,32,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀಮತಿ ವ್ರಶಾಲಿ ಗಂಡ ರಾಕೇಶ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಉ|| ಡೆಂಟಿಸ್ಟ ಸಾ|| ಮನೆ ಜವಾಹರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 19.08.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 1930 ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಹುಸೇನ ಸಾಗರ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೇ ಹಳಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ. 50,000/- ರೂ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ. 50,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ. ಗುರುವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ ಜೋಶಿ ಸಾ;ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮದವರೊಂದಿಗೆ ಹರಸೂರಿದಿಂದ ಜೀವ ನಂಕೆ.ಎ.32 ಎಂ. 1261 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಬಸ್ಸ ನಂ.ಕೆ.ಎ.39 4263 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತ ಹೊರಟ ಜೀಪಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.