Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 5, 2016

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

 

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 03/04/2016  gÀAzÀÄ 8-15 J JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33 Dgï-7433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©üà UÀÄr ¨Á¥ÀÆUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-37J-4687 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è DzÀgÉ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ vÀPÀët vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A 143,147,448,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/04/2016 gÀAzÀÄ 2-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁå¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ªÀiÁå¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PË¢AiÀÄ£À£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ JzÀÄÝ aÃgÁrzÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸À¥Àà¼À PÉý DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2016 PÀ®A :143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ®Ä ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ DUÁUÀ QjQj ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2016 PÀ®A: 398  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 27 DªÀiïìð DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 03-04-2016 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉÆêÀÄ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀgÁd zÉÆÃSÁ ªÀAiÀÄ|| 56 ªÀµÀð, eÁ|| eÉÊ£À, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀUÀ°è ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°èzÉÝãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁA¥ÉèPïì £À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ HlPÉÌ PÀĽwÛzÉÝãÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PɼÀV¤AzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉýzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ºÉÆgÀUÀqÉ zÀÆgÀzÀ°è ¤°èj CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ PÉÊ eÁr¹ ²æà ºÀj zÉêÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ CAvÁ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV CAzÀÄ ajPÉÆAqÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀnUɬÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV aÃgÁr°PÉÌ ºÀwÛzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¼É ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ ºÁf¯Á® £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁgɸÀÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV «ÄãÁd vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉÆâÝãÀ ¸Á|| ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EªÀ¤UÉ ¦¸ÀÆÛ® vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä CªÀ£À EzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 33 J¯ï 2454 C:Q: 30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ «ÄãÁd ºÉýzÁUÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ §eÁgÀzÀ°è d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, CªÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ £É¥ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ zÀ©â ºÉzÀj¹ qÀPÁ¬Äw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ LzÀÄ d£À qÀPÁ¬ÄvÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2016 PÀ®A: 398 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 27 DªÀÄìð DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 04-04-2016 gÀAzÀÄ 05-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 «oÉÆèÁ, ¦¹ 263 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 196 CªÀÄgÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J 33 f 0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è J®ègÀÆ PÀÆr 04-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 04-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÁ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀrUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÁ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| ©ÃgÀ£Á¼À CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. EªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 1060/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C:Q: 300/- gÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 43 ªÀµÀð, G|| QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ©ÃgÀ£Á¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.     

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994 PÀ®A 42,43,44 ªÀÄvÀÄÛ JAJACgïr PÁAiÉÄÝ 1957gÀ 4(1),4(1J)ºÁUÀÄ 21 :- ¢£ÁAPÀ 04=04=2016 gÀAzÀÄ 4 ¦ JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà QgÀuï.r Jgï.¨sÀÆ«eÁë¤. UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁë£À E¯ÁSÉ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è w½AiÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ. AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ AiÀiÁzÀVj vÁ®ÆQ£À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÁV PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀjUÉ ºÀ®ªÀÅ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ eÉAn PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04=04=2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ²æà J¸ï. JªÀÄÌøµÀÚ ¨sÀÆ«eÁë¤ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ²æà ¨Á§Ä C° §ºÁzÀÆÝgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzɪÀÅ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ. ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ ¯ÉÃSÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà VjñÀ JªÀiï. ZÀnæÃQ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EAzÀÄ 12 ¦JAPÉÌ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉʯÉéà UÉÃl§½ UÀ¸ÀÛ PÁAiÀiÁð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ  £ÉÆAzÁtÂà ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt R¤d gÀªÁ£É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉAiÉÄÃ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994. PÀ®A 42.43.44 gÀ £ÉÃgÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁUÁ¤PÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ F zÀAzÉAiÀÄ°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ CrAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄä zÁR°¸ÀĪÀAvÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ. mÁæöåPÀÖgÀ EAf¤UÉ £ÉÆAzÁt EgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ-735. EAf£À£ÀA§gÀ 391350/J¸ï.J£ï.ºÉZï.10806J¸ï. ZÉ¹ì £ÀA§gÀ  qÀ§ÆèöåPÀÄå.n.ºÉZï.31619118733 EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè.  CzÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA§gÀ 59/2010 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 3 ªÉÄÃnæÃPï l£ï gÀµÀÄÖ G¥À R¤d ¸ÁzÁgÀt ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EzÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨É¯É CAzÁdÄ 4 ¸Á«gÀ¢AzÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂÃPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ  DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆPÀzÀªÉÄä zÁR°¹PÉƼÀî®Ä F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÁUÀÄ JA JA Cgï r PÁAiÉÄÝ 1957- gÀ 4 (1) 4(1-J)ºÁUÀÄ 21 gÀ G®èAWÀ£É vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÉ.  CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994 PÀ®A 42,43,44 ªÀÄvÀÄÛ JAJACgïr PÁAiÉÄÝ 1957gÀ 4(1),4(1J)ºÁUÀÄ 21 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2016 PÀ®A.279,337, 338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ  04-04-2016 gÀAzÀÄ 2-25 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà §AUÁgÉ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀÆÌgÀÄ ªÀAiÀÄ:48 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á ªÀqÀß½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ aAZÁ£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Áà vÉÆlÆègÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Rjâü ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ Dgï.n.N gÀªÀgÀÄ £ÉÆAzsÀt ¸ÀASÉå PÉ.J-33/J¸ï-7875 CAvÁ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÉ £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ E£ÀÆß £ÀA§gÀ §gɬĹgÀĪÀÅ¢¯Áè.  ZÉ¹ì £ÀA:MBLHA10AMFHA10078 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÆ ºÉƸÀ½î PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ  ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV  C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄvÉÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw D¦üù£À PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Áà vÉÆlÆègÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ.  ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÉÆøÀ½î PÁ湤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÉà ªÀÄÄAzÉ  ®ÄA©t GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉÀUÉ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ®ÄA©t GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV »A¢¤AzÀ rQÌ¥ÀrzÁUÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ CªÀgÀÆ PÀÆqÁ PÀÆqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §®UÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®èzÉà JqÀ¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É EAzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ.  £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ  ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ  vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà JA§ÄªÀªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-33/Dgï-4722 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉîègÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÉêÀÅ. ¸ÀzÀj  WÀl£ÉAiÀÄÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-33/Dgï-4722 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: AiÀiÁzÀVj EvÀ£À C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÉÆøÀ½î PÁ湤AzÀ ®ÄA©t GzÁå£À ªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ wgÀÄ«£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¼É dgÀÄVzÀÄÝ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2016 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 04/04/2016 ರಂದು 5.30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಿಸಿ 195, 242 ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಪುರಸಭ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನಬಾಷಾ ತಂದೆ ಸೋಫಿಸಾಬ ಹುಳಬುತ್ತಿ ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ತಿರ 1120/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ 1 ಪೆನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು 5.30 ಪಿಎಮ್‌ದಿಂದ 6.30 ಪಿಎಮ್ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ 6.45 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿ, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 33/2016 ಕಲಂ: 78(3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ & 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 PÀ®A: 323 354(©) 504 506 L ¦ ¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¹ì J¹Ö ¦ J  AiÀiÁåPÀÖ :- ಇಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ದಿ:03/04/16 ರಂದು5 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಳದ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಬೆಕಿನಾಳ ಸಾ|| ನಡಕೂರ ಇವನು ಎಲೇ ಹೊಲೆಯ ಸೂಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೊಡ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಒಗೆದು ಅಲೇ ಬೋಸಡಿ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಮೈಮೇಇನ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದನು ಅವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆನು.ಆಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆದಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜಂಪರ ಹರಿದಿರುತ್ತದೆ.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ನಗನೂರ,ಪರಮಣ್ಣಗೌಡ,ಗೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೈದು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 32/2016 ಕಲಂ 323,354(ಬಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿಎ ಯಾಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-04-2016

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 04-04-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಸುಧಾಕರ ಸಾ: ಬಗದಲ ರವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಕಸವನ್ನು ಕೆ..ಬಿ ಹತ್ತಿರದ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯರನಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದ ಅತ್ತೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೋಳಕೈ ಮುಂದೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀÄä UÀAqÀ ²ªÁgÀd PÀªÀ¼ÉÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ qÉÆÃgÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) gÀªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤±ÀQÛ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄAeÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-04-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UɬÄAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯É¬ÄAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ PÀÆqÀ¯É PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV C°è UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁ½UɬÄAzÀ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV UÀAqÀ w½¹zÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-04-2016 ರಂದು ಒಳ ಶಹಗಂಜ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀÄqÀUÉ ¦J¸ÀL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ಶಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರಿಶ್ಚನ, ಸಾ: ಅಲಮಾಸಪೂರ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 1200/- ರೂ, ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಎರಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಸಾಮಸಾಂಗ ಮೋಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ 600/- ರೂ. ದೊರೆತವು, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಶಾ ಆಗುವ 28 ಲೂಜ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಅ.ಕಿ. 280/- ರೂ. ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾವುತಾಲೀಮದ ತಹಸೀನ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು, ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1200/- ರೂಪಾಯಿ, 2-ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, 1-ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮೋಬೈಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-04-2016 ರಂದು ದರ್ಗಾಪೂರದ ಮುಲ್ತಾನಿ ಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ ಎದುರಿಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀÄqÀUÉ ¦J¸ÀL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರೋಡ ಮಹೇಶ ನಗರ ಬೀದರ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಈತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 340/- ರೂ, ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಎರಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ ಮೋಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ. 300/- ರೂ. ದೊರೆತವು, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಶಾ ಆಗುವ 18 ಲೂಜ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಅ.ಕಿ. 180/- ರೂ. ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾವುತಾಲೀಮದ ತಹಸೀನ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು, ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 340/- ರೂಪಾಯಿ, 2-ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, 1-ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮೋಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1440 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CªÀgÀtzÀ°è ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಹಾವನೂರ ಹಾ;; ಶಾಂತಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ನಮ್ಮದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುತ್ತೇವೆ. 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿತಾ ಇವಳು ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ  ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಇತನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನು ಯಾವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರಣಗೌಡ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಇತನಿಗೆ ನೀನು ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಳುತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.         ದಿನಾಂಕ 03.04.2016 ರಂದು  ತಮ್ಮ ಮಹಾಂತ  ಇತನ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಾ ಇವಳು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನು ಬಂದವನೇ ತನ್ನ ಯಾವುದೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅನಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು.  ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ  ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು  ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು  ಕಾರಣ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮರಗುtiತಿ ಸಾ:ತೆಲಕೂರ ಇವರ ತಾಯಿ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿಯ ಜೀಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು  ಬರೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಇವರ ಜೀಪ ನಂ.ಎಂಎಚ-26-5146 ನೇದ್ದನ್ನು ಕಿರಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಅಂಬರೀಶ 4 ಜನರೂ ಕೂಡಿ 6 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ 9 ಪಿಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ ಅಂಬರೀಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸದರಿ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಜೀಪನು ಶರಣಪ್ಪ ಇತನೂ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 10 ಪಿಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲಕೂಡ ಹದ್ದಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ,ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ,ಎಡಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲ ಮುಖಕ್ಕೆ,ಹಣೆಗೆ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಇತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬರೀಶನಿಗೆ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾ:ಹೂಡಾ(ಬಿ) ಇವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ,ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಕಾಂಚನಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಇವಳಿಗೆ ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಎಡಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರು ಜಿವಿಆರ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಹಾಗೂ 108ಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ನಮ್ಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಚಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನೂ ಹೋರ ರೋಗಿ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಬರೀಶ,ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದರಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಚನಾ ಎಂಬುವವರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-7401 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎನ-4757 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ,ಗುಪ್ತಗಾಯ,ಸಾದಾಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀಪನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03.04.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರಗಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಬಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ದಾಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ಎದುರುಗಡೆ ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಕಿರಣ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಈಕೆ1767 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮೂವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ37ಎ3370 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ತನ್ನ ಮಿನಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ತಮದೆ ಲೋಕೇಶ ಕೊಡಚಿ ಸಾ : ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚೌಕ್ ಜೇವರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.