Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 6, 2008

Raichur district Reported Crimes

: ¦ümïì gÉÆÃVAiÉƧâ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ 40 ªÀµÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:03.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ªÉÄÃPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÉÄÃPÉUÀ½UÁV ¨Éë£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Éë£ÀªÀÄgÀ ºÀwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦ümïì §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA: 28/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: §¸ï rQÌ, ¥ÁzÁZÁjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ : 05.12.2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉÃAzÀæWÀlPÀ-1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ §¸ï¸ÀA: PÉJ.40, J¥sï.185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ N.KPÁAvÀ vÀAzÉ N§tÚ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÁf±ÉÃR EªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÈ¢Ýãï 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉʯïªÀÄZÉÃðqï vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¯Áè¨sÀPÀë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 281/2008 PÀ®A: 279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¤ªÁðºÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 05.12.2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ WÀlPÀ-1 §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.701 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀ£ÀAvÀgÀ NªÀð ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ §¸ï£À°è ºÀwÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ ºÀvÀÛ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ zËdð£Àå¢AzÀ §¸ï£À°è ºÀwÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯ÉèªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁzÀ ¤ªÁðºÀPÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: £À®UÀ®¢¤ß CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:218/2008 PÀ®A 504, 355, 353, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ
: ¢:-03-12-08 gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.J¸ï,zÉÆqÀªÀĤ ¦J¸ï.L AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀļÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è D¹ÛUÉÆøÀÌgÀ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÉêÀÇgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä UÀA/ ¹zÀÝtÚ ºÀ½ªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå 2005 £Éà ¸Á°¤AzÀ dUÀ¼À £ÀqÉ¢zÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¨Áj ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå gÁf ªÀiÁr¹zÀgÉÆ ªÀÄvÉÛ d¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è PÀ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ 1.®QëöäèÁ¬Ä UÀA.¹zÀÝt ºÀ½ªÀĤ 2.¸ÀgÉÆÃeÁ UÀA. FgÀtÚUËqÀ 3.FgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ£ÀUËqÀ 4.±ÀgÀ£ÀUËqÀ vÀA. FgÀtUËqÀ 5.®Qëöä¨Á¬Ä UÀA.±ÀAPÀgÀUËqÀ 6.§¸ÀtÚUËqÀ vÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ 7.¹zÀÝtÚUËqÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀUËqÀ 8.±ÀgÀtUËqÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ½ªÀĤ ¸Á:J®ègÀÆ PÀļÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1.F±ÀégÀ¥Àà vÀA. ¤AUÀ¥Àà zÉêÀÇgÀ 2.UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA. F±ÀégÀ¥Àà zÉêÀÇgÀ ¸Á:PÀļÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ: ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:
¢:-03-12-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä£ÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æñÉʯï, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà,CvÉÛAiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸Á:AiÀÄAPÀAa vÁ: ¹AzÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¢:01-12-08 gÀAzÀÄ PÀqÀPÉÆüÀzÀ°è ²æà ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ ªÀÄoÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀtªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ,ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ; 04-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁªï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ32/Dgï6725 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw EA¢gÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ£ÀÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀ£À mÁQøÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lA.lA.£ÀA PÉJ32/9313 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ²æà ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw EA¢gÁ¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ lA.lA. ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢: 02/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 9 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ CºÀvÉñÁªÀÄ£ÀÄ ¨ÉÃPÀj¬ÄAzÀ ©¹ÌÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.n.©.n. ºÀwÛgÀzÀ ¹n §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ.32/Dgï.4473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ CºÀvÉñÁªÀĤUÉ C¥ÀWÀvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¨Á®PÀ£À CtÚ CdgÀ ªÀÄĨÁgÀPï vÀAzÉ ªÀÄdgÀ ªÀÄĨÁgÀPï ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:-
¢£ÁAPÀ 05-12-08 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA. §¸À°AUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmɯÉÎ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á®Ä vÀA.¥ÁqÉõÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ AiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 269/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀAiÀÄ£À¸ÀÄR ¸ÀAZÉÃw, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:eÉÊ£À ¸Á:©n¦ £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 PÉ-452 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ PÀqÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ£ÀgÁ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 407 ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-35/2467 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà CUÀr EªÀgÀ «Ä¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ F±ÀégÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ZÁ®PÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 280/08. PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ®AQ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄ£Áß¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «Ä¤¯Áj 407 £ÀA. PÉ.J. 28 ºÉZï.- 887 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä 407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ¹ÜwAiÀÄ°è ElÄÖ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄÄ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ ºÀwÛvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.- 13, f. 1776 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä «Ä¤¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©vÀÄÛ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÆV§Ar UÁæªÀÄzÀ°è D±ÀgïSÁ£Á ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 33, 61, 322, 222 ºÁUÀÆ J.ºÉZï.¹. 52 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ D±ÀgïSÁ£Á ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: UÀÆV§Ar vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,670/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/12/2008 gÀAzÀÄ 16-45 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 5-12-08 n.JA. JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ. CzÀgÀ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 00-30 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 39-10 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.380-00 MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.