Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 12, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-01-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-01-2019

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 9 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÉÆgÀV£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À¸ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2019, PÀ®A. 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¨Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è dUÀzÉë gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æeï §½AiÀÄ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ E§âgÀÄ ©æeï §¢AiÀÄ°è ¸Àé®à PɼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ©æeï PɼÀUÀqɬÄAzÀ zÀĪÁ¸Àð£É §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ©æÃd£À PÉ£Á® M¼ÀUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄnÖzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ E£ÀÄß ¸Àé®à ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV vÀ¯É ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌUÉ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ªÉÄÃJuÉÚ /¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¯ÉÊlgÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ °AUÀvÀé AiÀiÁªÀÅzÉA§ÄzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Cr GzÀݪÀżÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀåµÀå£À ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀºÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 04/2019, ಕಲಂ. 304(ಬಿ), 323, 498(ಎ), 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3, 4 ಡಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 11-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಖಂಕರೆ ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ, ರವರ ಮಗಳಾದ ಕಲಾವತಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಪತ್ತಂಗೆ ವಯ: 34 ವರ್ಷ (ಗಂಡ), 2) ಸಂತೋಷ  ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಪತ್ತಂಗೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ (ಭಾವ), 3) ಸಂಜು ತಂದೆ  ಶಿವರಾಜ ಪತ್ತಂಗೆ ವಯ 36 ವರ್ಷ (ಭಾವ),  4) ಮಧವರಾವ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, 5) ರಾಣಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಪತ್ತಂಗೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ (ನೆಗೆಣಿ), 6) ಸುಧಾ ಗಂಡ ಸಂಜು ಪತ್ತಂಗೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ (ನೆಗೆಣಿ) ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 11-01-2019 ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1300 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 08/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2019 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á UÉÆAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 24,500/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2019, PÀ®A. 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2019 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ® ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÁAqÉñÀégÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 03/2019, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2019 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ C° EªÀiÁæ£À ¦J¸ÀL (PÁ¸ÀÆ) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉưøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁt¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ, vÁ: f: PÀ®§ÄVð, ¸ÀzÀå: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 2) gÁd §§âgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉvÉèºÉªÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤AvÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁd EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, E£ÉÆߧâ¤UÉ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåPÀ 90 JªÀÄ.J¯ï MlÄÖ 37 MlÄÖ 1110/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä, ºÁUÀÆ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.