Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 15, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ್ ಕೋರಿ ಸಾ|| ಹಸರಗುಂಡಗಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ;14-06-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಿ-3283 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೊರಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನುನಾನು ಹಿಂದು ಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇಚಿಮ್ಮಾಯಿದಲಾಯಿ ಕ್ರಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿದು ಕಂಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದು  ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ತಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಾದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಫ946 ನೇದ್ದರ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಇತನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಬಲಗೈ ರಿಸ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:148/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CA§AiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀA¨Ágï ¸Á:: UÁtzsÁ¼ï FvÀ£ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀjPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹. §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

ªÀÄÈvÀ C©üfÃvï ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ D¹A¸ÀgÀzÁgÀ 19 ªÀµÀð eÁ: eÁ: PÀëwæÃAiÀiÁ ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 3 FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À eÉÆåÃw 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß eÉÆåÃwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÁUÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ vÀAzÉ E£ÀÆß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aPÀ̪À½gÀĪÀzÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C©üfÃvï ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 24/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 14.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: §¸ÀªÀgÁd, 37 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-7/339 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ 19 ªÀµÀð,  FPÉAiÀÄÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À°è ©.J NzÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 08.06.2013 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀÄeÁvÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À PÀÄuÉ, ªÀAiÀÄ:21ªÀ, ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÀðA , f:C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA (J.¦) , ºÁ.ªÀ: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ aPÀÌtÚAiÀÄå PÀÄuÉ , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, G:£ÁåAiÀĪÁ¢ , ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.32 ²æà gÁWÀªÀ PÀ¯Áåt PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ §wæ gÀ¸ÉÛ , N.¦.r ºÀwÛgÀ §¼Áîj FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ,ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢. 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÀÄ¢Ý §UɺÀj¹gÉAzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÀÆß 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.147/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2013 PÀ®A. 323 , 498(J), 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzsÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀgÁd UÀÄqÀ¯ÉÃgÀ, 45ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉéµÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦qÀØAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝªÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹ªÉÄÃJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 14-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ±ÀgÀt¥Àà, F½UÉÃgÀ, 45ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀÄ,2) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ; ¸Á§AiÀÄå, ¨ÉÆë, 60ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀÄ.ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 12 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C.Q. 528/- gÀÆ. N¯ïØ lªÀgÀ£ï 11 ¨Ál°UÀ¼À 180 JAJ¯ï£ÀªÀÅ C.Q.561/- MlÄÖ 1089/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:14/06/2013 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄB31 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB §¸Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 14,260/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C§ÄݯïSÁzÀgÀ vÀAzÉ C§ÄݯïgÀeÁPï ªÀ: 56 G:ZÁ®PÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ªÀ:58 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA:339 £ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ ¹«¯ï ªÁådå«zÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ SÁzÀgÀ° vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À° ªÀ:60 ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁg£ÀÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆæ «µÀÄÚªÀzÀð£À £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:30 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀzÁV ¦üAiÀiÁð¢üUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üÃzÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÉÆøÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ DvÀ£À CdÓ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ SÁzÀgÀ° vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À° ªÀ:60 ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ CdÓ£ÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA:38/13 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2013 PÀ®A. 419, 420,423, 447, 504, 465, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13.06.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 58 ªÀµÀð eÁw: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: ¨Áf¨Áj¸ÀĪÀzÀÄ/ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ FvÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ @ ªÀÄÄvÁå FvÀ£ÀÄ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤eÁ£ÀAzÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉÄîUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ ªÀqÀØgï ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ «gÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀtÚ PÀÄgÀħgÀÄ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ 3) gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 4) «gÉñÀ vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà 5) ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 8) £ÁUÀ¥Àà ºÀtV ªÀqÀØgï J®ègÀÆ ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄEªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀ°PÉÌ §A¢AiÀįÉà CAvÁ CAzÀªÀgÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®AB 143.147.323.325. ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ15-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõï vÀAzÉ ¨Á¯Áf UÀAf ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: ¸Éïïì ªÀiÁå£ï(¸ÁÖA¥ï ªÉAqÀgï,) ¸Á|| ¸ÀUÀÎA £ÀUÀgï ¥Áèmï £ÀA. 40/41 ©Ãr WÀgÀPÀÄ¯ï ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀÄ( ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ²æà ¸ÀAvÉÆõï vÀAzÉ ¨Á¯Áf UÀAf ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: ¸Éïïì ªÀiÁå£ï(¸ÁÖA¥ï ªÉAqÀgï,) ¸Á|| ¸ÀUÀÎA £ÀUÀgï ¥Áèmï £ÀA. 40/41 ©Ãr WÀgÀPÀÄ¯ï ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀÄ( ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ mÁåQìAiÀÄ°è §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¨É½UÉÎ 5.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÀÆmï PÉøÀ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èlÄÖ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚ ¸ÀÆmï PÉøÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀÆmï PÉù£À°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 7000/- UÀ¼ÀÄ, 3 eÉÆvÉ ¥ÁåAmï ±Àlð, MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 07304256444 CA.Q. gÀÆ 3500/- EzÀݪÀÅ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀÆmï PÉøÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj §mÉÖUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ15-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¦ügÁå¢ ºÀA¥ÀªÀÄä
UÀAqÀ
ªÀÄÄvÀÛtÚ
@
ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð,
ªÀÄ£ÉPÉ®¸À
¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV
ºÁ.ªÀ.UÀÄAqÀ¸ÀAPÀ£Á¼À
vÁ :¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 1] ªÀÄÄvÀÛtÚ
@
ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà
vÁ¬Ä
¸ÀAUÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ, CªÀjUÉ ²¯Áá & ºÀ£ÀĪÉÄñÀ JA§ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, gÀÆ.10000/-UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß J1 £ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1)¸ÀAUÀªÀÄä
vÁ¬Ä
zÀÄgÀUÀªÀÄä 3)©üêÀĪÀÄä
UÀAqÀ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà 4)zÀÄgÀUÀ¥Àà
vÁ¬Ä
¸ÀAUÀªÀÄä 5)§¸ÀªÀgÁd
vÁ¬Ä
¸ÀAUÀªÀÄä 6) ±ÁAvÀªÀÄä
vÁ¬Ä
¸ÀAUÀªÀÄä
J®ègÀÆ
¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV
& 7)ºÀÄ®UÀ¥Àà
vÁ¬Ä
®PÀëöäªÀÄä
¸Á.D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ
@
ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà
vÁ¬Ä
¸ÀAUÀªÀÄä
¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ J1 £ÀÄ ©JAn¹ AiÀÄ°è PÀAqÀPÀÖgï/ZÁ®PÀ PÉ®¸ÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ° ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸À»vÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ J7 £ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ J1 ¤UÉ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¸À®Ä §AzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀAzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ E®èªÁzÀ°è §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A.323,498(J).504, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.06.2013 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,400/-/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ«¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ "gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃUÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ JA.r C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r ªÀĸÀÆzï CºÀªÀÄzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï, 2) EªÀiÁæ£ï CºÀªÀÄzï vÀAzÉ JA.r ªÀĸÀÆzï CºÀªÀÄzï E§âgÀÄ ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÁ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÃgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀªÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 448, 354, 504, 506 eÉÆvÀ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-06-2013 ರಂದು DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ©gÁzÁgÀ,  ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ                             EªÀgÉ®ègÀÆ aರಾಡುತ್ತಾ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĪÀÄƯÁ©Ã UÀAqÀ ºÀ£ÀÄ߸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ಏಕೆ ನಮಗೆ ವಿನಾB ಕಾರಣ ಏನಾದರೊಂದು ತಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಬೈAiÀÄÄwÛ ಅಂದಾಗ DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ನೂಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯvÀß ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡ ಹನ್ನುಸಾಬ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏಕೆ ಝಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ JAzÀÄ ಕೇಳಿದಾಗ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡನ ಶರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಝಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಝಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡುವಾಗ ಓಣಿಯ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ಬಿಡಿಸಿ DgÉÆævÀjUÉ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಾಯಿಸಿ ಕಳುಹಿ¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಮೆತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 341, 504, 354, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-06-2013 ರಂದು DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀÄ߸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ                             EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉvÁ§¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು  ಏ ಹಾmÁå ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳು, ನೀವೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಿರ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈzÀÄ ಹೋಗಿರುತ್ತಾgÉ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಏಕೆ ನಮಗೆ ವಿನಾB ಕಾಣ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೇಳೋಣ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ಮನಗೆ ಹೋಗಿ KPÉ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹನ್ನುಸಾಬ ಇವನು ಎಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ದೈರ್ಯ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈzÀÄ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುwÛgÀĪÁUÀ ಸದರಿ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನೀವು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ CAzÀgÉ ನಿಮಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀÌ¥Áà CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) UÀt¥Àw, 3) §®ªÀAvÀ, 4) ¸ÀÄgÉñÀ, 5) £ÀgÉñÀ, 6) zÉêÉAzÀæ£À ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄäöå¢AzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀÌ¥Áà EªÀjUÉ F ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ°è ¸Àé®à ¥Á¯Á §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ PÉÊ NwÛ »rzÀÄ ¸ÀzÀj J®ègÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÁzÀ 7) dUÀzÉë, 8) £ÁUÀªÀiÁä, 9) ªÀÄ« J®ègÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ FªÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 354, 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁfªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀªÁd C° T°Ó ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ Dj¥sï vÀAzÉ §qÉ«ÄAiÀiÁå T°Ó ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: OgÀAUÀ¨ÁzÀ, 2) £ÀdªÉÆA¤¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §qÉ«ÄAiÀiÁå T°Ó ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, 3) U˹AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀ¤ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, 4) UÀ¤ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ºÀ©¨ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄäöå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¸Á° vÉgÉPÀÆ fAzÁ £À» bÉÆqÀvÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À PÁ°UÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಶರಥ ತಂಧೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ ಉ|| ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಏರಿಯಾ ಚಂದಾಪೂರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಗಾಲಿ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆನಾಡು ಚಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ 10 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಾವನಾದ ಸುರೇಶ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾವನಾದ ಸುರೇಶನು ಇತನು ದಿನಾಂಕ:13-06-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೆಎ-32 ವಿ-6148 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಎದುರು ಮನೆಯ ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ಸಂದಾಪೂರ ವ||19 ಎಂಬುವನಿಗೆ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮೋಬೈಲಿಗೆ ಪೋನಮಾಡಿ ಟಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮರಳಿ ಚಂದಾಪೂರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೋಬೈಲಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ದಿನಾಂಕ:14-06-2013 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಓವರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಕೆಳಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ ಇವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:147/2013 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 14/06/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:45 ಯಿಂದ 10:15 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಉಳ್ಳಿ ಉ:ಹೊಟೆಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹಾ|ವ||ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ಇತನಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ–ಶಹಾಪೂರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ಕೆನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಯಾವೂದೂ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನದೂಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳಿ ಸಾ: ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹಾ.ವ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ರವರು ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 116/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮುದೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡರ್ ಸಾ;ಕೊಲಕುಂದಾ ರವರು ನನ್ನ 18 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದು, ಅವಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರದ ಛೇಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು, ದಿನಾಂಕ:15-05-2013 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಸೇನಮ್ಮ ಇವಳು ಛೇಡದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಬಂದವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ, ಹುಸೆನಮ್ಮ ಇವಳು ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಗಾಡದಾನ ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಇವನ ಜೋತೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನ ತಾಯಿಯಾದ ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಗಾಡದಾನ ಇವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಊರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಏಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಶಮ್ಮ ಇವಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೋತೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ದಿನಾಂಕ:13-06-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ, ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ, ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಾಡದಾನ ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ, ಇವರು 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಜಾತಿ ಏತ್ತಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹುಸೇನಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೆಳುತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 4 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:112/2013 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 114 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.