Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04/11/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.13/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀvÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; ¨ÉÆÃVð, EªÀgÀ ºÉAqÀw WÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃVð(eÉ) ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄt PÀnÖ£À ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.207/2010, PÀ®A 323 504 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨sÁAUÉà ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð eÁ : J¸À ¹ ºÀjd£À G : ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ £ÀA : 375 ¨sÁ°Ì §¸À r¥ÉÆ ¸Á : UÀÄ£Àß½î, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-346 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, §¹ì£À ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀ£ÀÄß JwÛ EqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® ¥Á£À §Ar EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2010, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RªÀÄgÉƢݣï, 52 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÁgÉAl §eÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9392 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV £Àqɹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ r¹ PÀbÉÃj PÀqÉUÉ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹ ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ©½¹ DvÀ£À JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2010, PÀ®A 96(©) PÉ.¦.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è CqÀV PÀĽwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà MqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĤvÁ @ §¸ÀAw ªÀ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É MqÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ¸ÀºÀ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, EªÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ©ÃlÖgÉ ¸ÀéwÛãÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀļÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010, PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÀªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆægÀUÀ¼ÁzÀ gÁWÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á:PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010, PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀÄj bÁAiÀiÁ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®UÀAr ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀjAiÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉJ 32 J¸ï 8335 CAzÁdÄ ` 25,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÁUÀ gÁwæ ªÉÃ¼É C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆrj. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀĺÁUÁAªÀ ¸Á|| qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ºÀA¦, ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀĺÁUÁAªÀ ºÁUÀÄ gÁd¥Áà vÀAzÉ Nd¥Áà £ÁnÃPÁgÀ eÉÆvÉ ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ J£ïºÉZï. 218 £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁmÁ 207 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 05 J© 5520 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝuÁÚ ¸Á|| eÉ.¦ £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁd¥Áà EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. gÁd¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ªÀiÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÁB ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÁºÀ£À j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀAd JªÀiï.J.n PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 JPÀì 777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á|| ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät ¨sÀdAwæ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©Ã½¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:06.10.2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ïoÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÁªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀÄzÀÝ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀzÉ «¥sÀ®gÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ PÀvÀðªÀå¯ÉÆÃ¥ÀzÀ PÀÄjvÀÄ vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ CªÀiÁ£ÀvïUÉƽ¹ ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆÃ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 19.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀ£ÀÄ n.«.J¸ï.JPïìJ¯ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.34,«.461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ F.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ïºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ mÁæPÀÖgï&mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.37.n.2084 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ mÁæPÀÖgï ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë¢AzÀ F C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ QgÀuïPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 21.00 jAzÀ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨Á§Ä ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ qÉʪÀÄAqï qÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¨sÉÃn¤ÃrzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹, ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀtÚ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ, «WÉßñÀ ¸Á:ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ ªÀĹâ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹, PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á:ºÀÆ«£ÀºÉqÀV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.11.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ §¸À¥Àà ¸Á:ªÀÄ¹Ì EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ AiÀiÁPÉ §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁªÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ¼ÀÄ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:03.11.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtðt E§âgÀÆ ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, MAzÀÄ PÉ.f.¹ºÉZï.¥ËqÀgï, 190 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:195/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, ¨Á£ÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ ¢: ºÀĸÉãï¸Á§, 35 ªÀµÀð, ºÀĸÉãÀªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ±ÀªÀiï¸ÉÃgï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á¼ÉÃPÁ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,215-00 UÀ¼ÀÄ, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aÃ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï ¸ÀA. PÉJ-37/f-305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §¸ï¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÊgÀÆ£ï ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, D ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃqï rêÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á|| UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw JA§ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ¨Á®PÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV, E¯Áeï ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.