Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 2, 2014

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :

ದಿ:- 01-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂ. ಕರಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಶೋಕನೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಪಾಲಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ  02-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುತ್ತಾ  1) ಶರಣಪ್ಪ ತಂ.  ತುಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂಬರ್ಗಿ, 2)ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಬರ್ಗಿ, 3) ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ. ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ, 4) ರಾಜಾ ತಂ. ಶಂಕಪ್ಪಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ  ಸಾಎಲ್ಲರೂ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಇವರು ಹಳೆಯ ದ್ವೇಶದ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ರವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಕೌದಿ ಹೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಂತಹ ಸವಿತಾಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವಳು ಚೀರಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಎಡ ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ-ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸವಿತಾಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
DgÉÆævÀgÀÄ : -AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà. 45ªÀµÀð, PÀ¨Éâgï. ¸Á:aPÀÌ£ÀUÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï


                ¢£ÁAPÀ:01-01-2014 gÀAzÀÄ 19-15 ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà. 45ªÀµÀð, PÀ¨Éâgï. ¸Á:aPÀÌ£ÀUÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥Àæ
ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØ PÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï. L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  J¸ï.¦./ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CzÀgÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛ ¹QÌzÀÄÝ  E£ÉÆߧ⠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj) FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 57,150/-2)ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ , ªÀÄlPÁ ZÁlð,3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï  oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀÀ «gÀÄzÀÝ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ 420  L¦¹ PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ.C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥Àà®zÉÆrØvÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 8 ªÀµÀð UÀw¹gÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£Éà ºÉjUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É ºÁUÀÆ ¦üÃmïì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉìUÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸À«gÀÄvÁÛ¼É. vÀ£ÀUÉ EzÀÝ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉåUÁV ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÀVκÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 39 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 1/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£ÁzÀ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß  UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್‌ ಪ್ಲಸ್‌ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-16-ಜೆ-8553 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ರವೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗೋದಾಮಿನ ಹತ್ತಿರ ರ¸ÉÛAiÀÄ ಮೇಲೆ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. £ÀA. J¦-21-JA-8822 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á- UÀÄAqÀæªÉð UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್‌ ಪ್ಲಸ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೇಲಿನ, ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಬೈಕಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿ ಭೀಮೇಶ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಜಲಂಧರ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ  ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA>01/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 01.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ªÀiÁ±À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁ: ºÀjd£À ¸Á: UÉÆî¢¤ß (J.¦)FvÀ£ÀÄ , CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÉÆqÀØ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ EªÀjAzÀ  CgÉÆÃEvÀ£À  ಅಳಿಯ ಜಂಬಪ್ಪ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಹಣ ಕೊಡುವದರ ಬಗ್ಗೆ ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

     ದಿನಾಂಕ 01-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಾಗಪ್ಪ ಮೇಟಿಗೌಡರು , ವಯ:41, ಜಾ: ಕುರುಬರು , : ಐಸಿಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಸಾ: ಮುಷ್ಟೂರು , ತಾ: ಮಾನ್ವಿ , ಹಾ.: ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಸಡ್ಡುಕನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಗಲಪರ್ವಿ , ಸಾ: .ಜೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ , ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಸಂಸಾರ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಾ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೀಯೇನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು , ನೀನು ಹೇಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತೀ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ    ಗುನ್ನೆ ನಂ.02/2014 , ಕಲಂ. 341 , 504 , 323 , 506 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .


                  ¢£ÁAPÀ: 01-01-2014 gÀAzÀÄ 4-50 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ D¢§¸À£ÀUËqÀ, 58 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ §Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ   ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 240/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ;-02/01/2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ§¸Á§ ¸ÀgÁ¬Ä 50 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄĹèA. ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. EªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV 1). Total Gambling Cash Amount 180/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil 3). Mataka Chiti., W/r Nil  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.01.2014 gÀAzÀÄ     31 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-01-2014

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀÄtªÀAvÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1856 £ÉÃzÀgÀ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ  ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ºÉý §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ©dUÁAªÀ ¨sÁªÁ¤ HjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯Á®¨ÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¯Áj J¦-13/n-3611 £ÉÃzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ, CzÀgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À PÁgÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, §® UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ E§âjUÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 295 L¦¹ eÉÆvÉ 3(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¸ÀAUÀ§nÖ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ªÁºÀ£À CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½ EgÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀédPÉÌ rQÌ ªÀiÁr GgÀĽ¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀAqÀgÀVÃgÁ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÀtf EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉýzÀgÉ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ UÀÄgÀÄ«UÉ ¤£ÁåªÀ£ÉÆ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸ÀƼÉå ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ 14 d£À ¸ÁQëzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¸À» G¼Àî °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದಶೇಖ ಇವರು ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಯುಬಪಾಶ ತಂ ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಂ ಕೆ,, 32 ಇಬಿ, 6639 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಾಂವದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಿದ್ದಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ  ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಯುಬಪಾಶ ತಂ ಬಶೀರ ಅಹ್ಮದನಿಗು ಕೂಡಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಬೇರಾಬಿ ಗಂ ಮಹ್ಮದಶೇಖ  ಸಾ| ಕಮಲಾಫೂರ ಹಾ|||| ನೇಹರು ನಗರ ಕುರ್ಲಾ ಮುಂಬೈ, ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.