Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 08-12-13 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¥ÀQgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀqÀPÉƼÀ vÁ: ²gÀºÀnÖ f: UÀzÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: ¸ÉPÀÄåjn UÁqÀð ¸Á: ªÀiÁgÀw¥Áè vÁ: ¸ÀªÀtÆgÀÄ f: ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀjãï r¸ÀÖ®j ¥ÁåQÖçAiÀÄ° ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀÄ¢zÁgÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸Àé®à ¥ÉÆãï PÉÆlÖgÉ ¤£Àß ¥ÉÆÃ£ï ¸À«AiÀÄÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ CAUÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ PÉýzÁUÀ¯É¯Áè ¥ÉÆãï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2013 PÀ®A.504,326,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           UÁAiÀiÁ¼ÀÄ  ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ EªÀgÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀßzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛ, ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ¤UÉ eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ ¹PÀÌgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2013 PÀ®A : 341. 504. 326. 323. 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ.08/12/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw FgÀ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ¨É½îPÀnÖ ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À.FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä JªÉääUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÉÄÃn gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn 2.zÉêÀ¥Àà ªÉÄÃn E§âgÀÆ ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ CazÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨ÁgÀPÉÆî UÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ F ¸ÀƼÉaiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊwà E°è AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® E°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/13 PÀ®A.341,323,324,504,506 gÉ/«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ-24 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-fÃ¥ï ZÀ®PÀ ¸Á|| £ÀgÀPÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ £ÀgÀPÀ¯¢¤ß UÁæªÀÄzÀ °AUÀªÀÄÆwðAiÀÄå EªÀgÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ °AUÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå dAUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÀÆ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÁìV F§UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÉøÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ dAUÀªÀÄ d£ÁAUÀzÀ °AUÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ©qÀÄ CAvÁ §¸ÀìtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-55, UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉqÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ-35,¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ-26 ,ºÀµÀðªÀzsÀð£À vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ-25 J¯ÁègÀÆ eÁw-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| £ÀgÀPÀ®¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ªÉÆ£Éß ºÉÆÃzÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ ¢£À DgÉÆæ §¸ÀìtÚ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ D §UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀ£Éà ºÉÆr¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ EAzÀÄ ¦ügÀå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ®UÀßPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃr K£À¯Éà ¨ÉÃqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAn£À ¨É®Ö¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÀÄwÛ, ¨É£ÀÄß, JzÉUÉ, gÀPÀÛ ºÉ¥ÀÄàUÀnÖzÀÄÝ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ°è ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   343/13 PÀ®A. 504, 323, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.3(1) (10) J¸ï ¹ J¸ï n DPÀÖöå-1989     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 08.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÁzÀ£À ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvï G: JVÓ©±À£ï zÀ°è   PÉ®¸À ¸Á: »PÀÌ£ÀUÀÄwÛ vÁ: ¹AzÀV f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ  ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ, ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÁªÀÄÄ PÀÆr £ÀªÀÄä JVÓ©±À£ï £À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â CzsÀÈqsÀ ªÉÄÊPÀnÖ£À ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀåQÛ AiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ  UÀÄqÉØ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ. C°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉý £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D 04 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀjUÉ ºÁUÀÆ ±ÁªÀÄÄ FvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ‘’ K¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉà C¸ÀºÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÁ?’’ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 04 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ, gÀWÀÄ£ÁxÀ  ºÁUÀÆ  ±ÁªÀÄÄ EªÀjUÉ PÀ¥Áà¼ÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, PÉʬÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æÃ¥Àw, ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ  §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D 04 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ  ¨ÉêÀÅgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä vÉÆnÖ® CAUÀr E°èAzÀ SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ  ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 126/2013 PÀ®A 341.323.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

               ¦üAiÀiÁð¢ü ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 62ªÀµÀð, eÁB ªÀiÁ¢UÀ, ¤ªÀÈvÀÛ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, ¸ÁB ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀgÁzÀ 1] ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 25ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À  2) zÀÄgÀÄUÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 35ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸ÁB ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CªÀjUÉ F ºÉÆ®zÀ°è zÁj E¯Áè E°è KPÉ §gÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ¥ÀPÀÌrUÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ E°èAiÉÄà wgÀÄUÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ CrØ ¥Àr¹zÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 306/2013 PÀ®A.341,323,504,506, gÉ.«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.12.2013 gÀAzÀÄ  111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-12-2013


                  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 09-12-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164 /13 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄQñÀ£ÀgÁªÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀÄ gÀÆ¥À£ÀªÀgï J¦¹ 529 EvÀ£ÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 9049 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ   UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆgÀd¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ CdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ CdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §® JzÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä J¦ 31 n.n 5931 EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.




Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು  :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಲಗಶೇಟ್ಟಿ,  ಸಾಃ ಶೇರು ಸುಲ್ತಾನ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 08-12-2013 ರಂದು 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಜಗುರಿ ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ದಲ್ಲಿರುವ ಸೆನೆಟರಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಬಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ ಅಂಗಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ತನ್ನ ಬೈಸಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆನಟರಿ ಆಫೀಸ್ ಎದರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಂಪು ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 03 ಎಮ್.ಡಿ 8514 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ: ತಿಳಗುಳ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ವಯ: 7 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫರತಹಬಾದಕ್ಕೆ ಬಜಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ. ಕೆಎ 36 ಎಸ್‌-2017 ನೆದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಟೇನು. ಮುಂದೆ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-218 ರಸ್ತೆಯ ಫರಹತಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆಇಬಿ ಹತ್ತಿರ ತಿಳಗೂಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 / 1982 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಎಮ್.ಐ.ಜಿ-14,ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು  ದಿನಾಂಕ 30-11-2013 ರಂದು 2 ಜನರೇಟರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮು ಇದ್ದು, ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 2 ಜನರೇಟರಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರೇಟರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 Exide ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದಿನಾಂಕ 06-12-2013 ರಂದು ಸೈಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರವರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09;00 ಗಂಟೆಗೆ ಜನರೇಟರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರಗಳು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಇನ್ನೀತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲವ, ಕುಶ, ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಗು ಸಂಗಮೇಶ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಜನರೇಟರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರೇಟರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಹಚ್ಚಿದೆನು. ಜನರೇಟರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ರೋಮಿನ ಹೊರಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಂದಾಜು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12;30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಜೆಂಟ ಕರೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ , ನಾನು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಹೊದೆನು. ನಂತರ ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5;30 ಗಂಟೆಗೆ ಜನರೇಟರ ರೋಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಮರುದಿನ ದಿನಾಂಕ 06-12-2013 ರಂದು ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಲವ, ಕುಶ, ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಗು ಸಂಗಮೇಶ ನಾವುದಗಿ ರವರನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಕಳುವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಲವ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ ದೇವರನಾವದಗಿ ರವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕುಶ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ ರವರು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಸದರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕುಶ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ ರವರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಸಂಗಾವಿ ಎಮ್ ಗ್ರಾಮ ರವರು ದಿನಾಂಕ 08-12-13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ 1. ದೇವಾನಂದ ತಂದೆ ಭದ್ರಣ್ಣ 2. ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭದ್ರಣ್ಣ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾವಿ ಎಮ್ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ  ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಾವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಚೆಲುವಾದಿ ಸಾ|| ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡಾ ಮಳಖೇಡ ದಿನಾಂಕ 08-12-2013 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ 1. ಮಾಣಿಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಚೆಲುವಾದಿ ಸಾ||ಬೆಮಳಖೇಡ 2. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ|| ಬಾವಗಿ 3. ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಲ್ಗರೂ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಪಾತ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಅಂಜಲಪ್ಪ ಅಂಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕಯ್ರೋಳ ಸಾ|| ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿ ಎ.ಪಿ ಈತನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದು ಇತನ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ನಾನು ಈತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ ಬೇಡ  ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸದರಿಯವನು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಧು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ದಿನಾಂಕ 05-12-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಅಂಜಲಪ್ಪ ಈತನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೋಗೊಣಾ ನಡೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಸದರಿಯವನು ನನಗೆ ರಂಡಿ ನೀನು ಚೀರಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಲಾಸು ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲದಿಂದ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮೆಂದಿ ಪಟ್ನಂ ಎರೆಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ರೂಂ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ದಿನಾಂಕ 05-12-2013 ರಿಂದ 08-12-2013 ರ ವರೆಗೆ ದಿನಾಲು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ದಿನಾಂಕ 08-12-2013 ರಂದು ನಾನು ಲಾಡ್ಜ ರೂಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾವಲಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ  ಕುಮಾರಿ ಸಾ|| ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹುಡುಗ ಕಾಣೇಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :   ಶ್ರೀ. ಬುದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶೇಶ್ಯಾನಾಯ್ಕ  ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಇಟಕಲ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಸೇಡಂ ರವರ ಮಗನಾದ ಶಶಿಕುಮಾರನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಹೇಶ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ  ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೈನ್ಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 1.ಹಣಮ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ  2.ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿನ್ನಾರಾಠೋಡ ರವರು ಇರುತ್ತಾರೆ.  ನನ್ನ ಮಗ ಶಶಿಕುಮಾರ ಇತನು 8 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 06-12-2013 ರಂದು 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರನು ರೂಮಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ಅಂತಾ  ನನ್ನ ಮಗ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಣಮ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ರವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣಮ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ರಾಜಕುಮಾರ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಪೋನಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.