Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

    
 

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 11-04-2013 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ°è 1)²æà ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ® ±Á¸ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ eÉrJ¸ï C¨sÀåyðDVzÀÄÝ, 2)²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ eÉrJ¸ï ªÀÄÄSÁAqÀgÀÄ 3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ eÉrJ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÀÄ 4)E¸Áä¬Ä¯ï¥Á±Á eÉrJ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ¨ÉA§® ¤Ãr ºÉÆÃzÀ¸À® UÉ°è¹zÀAvÉ F¨sÁjÃPÀÆqÀ UÉ°è¹ ¸ÁPÀµÀÄÖ C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÉÝ£É CAvÁ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð¥ÀgÀªÁV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸À¨sÉ £ÀqɹzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAl£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 84/13 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .


 

¢£ÁAPÀ 11/04/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ªÀiÁlÆgÀÄ 42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀæ¸Àgï £ÀA 36/J-2268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁBªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå CzÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-36/J-2268 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV ºÀ½îUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L C§PÁj E¯ÁSÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ JA.¹.¹ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄ¹Ì PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ PÀæªÀÄ ¸ÀA 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 68/13 PÀ®A 32,34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 171(ºÉZï)188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀÆeÁj ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: aPÀ̸ÀÆÎgÀ ºÁ:ªÀ: ªÀiÁgÉêÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï, FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À MlÄÖ 22 Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q. gÀÆ 975.04 ¥ÉÊ¸É gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 11/04/13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.45 UÀAmÉUÉ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è DzÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 52 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB CAPÀıÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ°è ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹zÁÝ£É CAvÁ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À vÁ§¢AzÀ 180 JA.J¯ï C¼ÉvÉAiÀÄ Njd£À¯ï ZÁéAiÀÄì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ MlÄÖ 34 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CQ 1496 00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 67/13 PÀ®A 32,34 PÉ,E PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 11/04/13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB 30 ªÀµÀð eÁwB E½UÉÃgÀ ¸ÁB CAPÀıÀzÉÆrØ

FvÀ£ÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ°è ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ§¢AzÀ 180 JA.J¯ï C¼ÉvÉAiÀÄ Njd£À¯ï ZÁéAiÀÄì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ MlÄÖ 32 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CQ 1418 gÀÆ 24 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 66/13 PÀ®A 32,34 PÉ,E PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.

Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10.04.2013 gÀAzÀÄ J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èèè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ°è vÉÆÃqÀV zÁ½AiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄjzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯ÁèªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ©½AiÀÄ ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 200/gÀÆ PÀ¥ÀÄà ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 200/ gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2 ºÀÄAd C.Q 300-00 gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1750-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 11.04.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ZÀ®ªÁj G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ PÀÆr CmÉÆà £ÀA: PÉJ 36J4629 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ±ÁAw ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.44-9119£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀįÉèñÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2013 PÀ®A: 279 337 L.¦.¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 101 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 12 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2013 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-04-2013

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 302, 304(©), 120(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GzÀݪÀ PÁ¼ÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: £Á¬ÄPÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ OgÁzÀ(©) EªÀ½UÉ 11 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀj gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ OgÁzÀ(©) EvÀ¤UÉ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀÄuÁ EªÀ¼À UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀiÁªÀ ºÀj, CvÉÛ ©üPÀĄ̈Á¬Ä, ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ, £ÁzÀ¤ ¸ÀĤÃvÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÉ®ègÀÄ CgÀÄuÁ EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ®Ä ¦r¹, ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ  01-04-2013 gÀAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ªÀÄ»¼É ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï ¸ÀASÉå-1698 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý, f¯Éè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀjÃl ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý, f¯Éè: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JA¢£ÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÃgÀ eÉÆÃvÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉÆà ®ªï ¯ÉÃlgï §gÉ¢zÀÄÝ, £À£Àß PÉÊUÉ ¹QÌzÉ, ¤£Àß £ÀqÁªÀ½PÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤Ã£ÀÄ CªÁgÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÉãÀ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ ºÉý vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉzÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛ£É, eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 398 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀhÄgÀ¥Émï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¥Á¥ÀªÁé £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät @ ªÀÄgÀ§Ä UÉÆÃUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ @ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÀgÉUÁAªÀ, vÁ: OAqÁ £ÁUÀ£ÁxÀ f: »AUÉÆð ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå, ¸ÀzÀå: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw vÁAqÁ ºÀÆ®¸ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉzÀj¹ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÉÆqÀ E®è¢zÀÝgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀj¹ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPï :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Á® gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA. PÉJ-38/1787 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÄfç vÀAzÉ E¸Áä¬Äî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁQìPÁå¨ï£À°èzÀÝ 1) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw EªÀgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ,  ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, 3) ¸ÀÄgÉÃR UÀAqÀ eÁdð EªÀgÀ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 4) ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ EªÀgÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 5) dÄ£ÉÃzÀ vÀAzÉ eÁ«ÃzÀ gÀªÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 6) AiÉÄøÁÛç UÀAqÀ zÉëzÁ¸À EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, 7) w¥ÀàUÉÆAqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ EªÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 8) UÁå£ÉÆèÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÉÆøÉè EªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 9) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 10) ±ÉÃR ¥sÀjÃzÁ UÀAqÀ ±ÉÃR d«ÃzÀ EªÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 11) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC° EªÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಮಾರೆನೊರ ವಯಾ||50, ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರಸಾ:ಇಂಜಳ್ಳಿ ಹಾ|||| ವಿ.ಸಿ.ಎಫ್ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭಿಮರಾಯ ವಯಾ||26 ವರ್ಷ ಇತನು ವಿ.ಸಿ.ಎಫ್, ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಆತನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ:11-04-2013 ರಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದನುಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ಚೌವ್ಹಾಣ ಸಾ:ಬಸವ ನಗರ ಸೇಡಂ ಇತನು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಭೀಮರಾಯ ಇತನು ವಾಸವದತ್ತಾ  ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ 4-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ, ದಶರಥ ಮಾರೆನೊರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಲಾರಿ ನಂ-ಎಮ್.ಹೆಚ್.-04 ಬಿಜಿ.-673 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಡಿವೈಡರ್ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಭಿಮರಾಯ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಲೆಗೆಮೂಗಿಗೆ, ಬಲಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕರಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೌಂಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಸೊಂಟ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆಯ ತೊರಡಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂಸಾಬ ಸಾ:ಸುಲೇಪೇಠ ಇತನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭೀಮರಾಯ ಇತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-81/2013 ಕಲಂ-279304(ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 .ಎಮ್.ವ್ಹಿಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.