Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/03/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 14/03/2010
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 5//2010 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¸ÉmÉÖ¥Áà PÀÄqÀvÉ ªÀ 40 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/02 J.qÀ§Æè-7694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ , gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°èAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. ¸Àan vÀAzÉ ©. C¥ÁàgÁªÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á-AiÀÄ®ÆègÀÄ vÁ-ªÉõÀÖ UÉÆzÁªÀj EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¦. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä 36 ªÀµÀð, ¸Á-AiÀÄ®ÆègÀÄ vÁ-ªÉõÀÖ UÉÆzÁªÀj f-¥À²ÑªÀÄ UÉÆzÁªÀj ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-06/J.¹-6357 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ «dAiÀĪÁqÁ¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ gÁ. ºÉÃ-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-37/«-4437 ¤wÛzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj DgÉÆæ ±ÀnÖ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ¥ÀªÁgÀ 50 ªÀµÀð, ®A¨ÁqÁ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹AzÉÆ® vÁAqÁ. EªÀgÀÄ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «µÀ ¥ÀÄjvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÄ ¸Á-vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 87 PÉ. ¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj OgÁzÀ [J¸ï] UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ vÉÆnÖ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-30 ¸Á-PÀgÀPÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁÛUÀ £ÀªÀÄÆägÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// PÀgÀPÁå¼À.EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁr¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼É HgÀ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ EzÀÝgÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ PÁ²gÁªÀ ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ ºÀjd£À ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgɱÀ¤UÉ ¸ÀzÀPÁ® ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆæ ¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ ªÀÄÆ¼É gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤j£À°è ªÀÄƼÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 379 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 04/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀA¸ÀvÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ gÉrØ ªÀ-24ªÀµÀð G-DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 4836 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á: PÉE© PÀbÉÃj KzÀÄjUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä ¥Àæ±ÁAvÀ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4836 £ÉÃzÀÝgÀ°è M§â ¥Áå¸ÉAdgÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è 0415 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ zsÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀ×gÀ°è ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è §AzÀ ¥Áå¸ÉAdgÀ ¸ÀºÀ C°è EgÀ°¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁQìPÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÃtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ MlÄÖ 8000 gÀÆ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÀt £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶ֪ÀiÁrzÀ®èzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤߣÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁQìPÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÀt CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ £À£ÀUÉ DPÀ¶äPÀªÁV ¹PÁÌUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JPÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¯Áè JAzÀÄ «ZÁj¹ ºÀt ªÁ¥À¸ïPÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀmÉïïNt §qÁªÀuÉAiÀÄ AiÀÄĪÀw AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ £Á¢¤AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ DgÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹wÛzÀÄÝ, MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:13.03.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ £Á¢¤AiÀĪÀgÀÄ ºÀt vÀgÀzÉ E°èAiÉÄà PÀĽw¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æñÉÊ®A vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀiÁAf¥ÀÄgÀ gÀAUÁgÉrØ f¯Áè (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.28, JPïì.8497 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQgÀzÀÝjAzÀ »AzÉÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ rQÌAiÀiÁV ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ QµÀÖAiÀÄå ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¸Á: wªÀiÁägÉrØ UÀÄAqÁ gÀAUÁgÉrØ f¯Áè (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.36,JA.4531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ©¹ä¯Áè aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 6 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q gÀfÃAiÀiÁ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÁ UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ PÀ£ÀÆð¯ï£À ¥ÀzÀäZÀAzÀæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À zÉÆqÀØ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzïZÁAzÀ¥ÁµÁ ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.03.2010 gÀAzÀÄ 19.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAdªÀÈvÀÛ¢AzÀ N¥ÉPïD¸ÀàvÉæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀĪÀÄvÁ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ vɪÀ¼ÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ©üPÀëÄQUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀi˯Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïºÀĸÉãï J¯ï©J¸ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2010gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀĹèPÁ®ðPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ «zsÀÄåvï mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.03.2010gÀAzÀÄ 11.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV, CzÀgÀ ¨ÉAQQrUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªɪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:6,000/-, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:3,000/-, UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:8,000/- PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:4,000/- ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:4,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆnÖ£À §tªÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀÄqÀÄPÀUÀAqÀ¤AzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAoÁoÁuÉ :²æÃêÀÄw. ºÀ¹£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀR°Ã¯ï ºÀÄqÁªÁ¯É ¸Á|| vÀA¨ÁPÀzÉÆrØPÀÄgÀPÀÄAmÁEªÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀR°Ã¯ïEvÀ£ÀÄPÀÄrzÀÄ §AzÀÄPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÁUÀÄ E¸ÉàÃmïDqÀ®Ä ºÀtPÉÆqÀÄCAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛzÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ10-03-2010 gÀAzÀÄR°Ã¯ïPÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄE¸ÉàmïDqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀÄCAvÀ PÉüÀ®Ä £À£Àß°èJ°èAzÀ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖgÉvÁ£É £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀtEgÀÄvÀÛzÉCAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ R°Ã¯ïEvÀ£ÀÄCªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ£Á¢ß¥sÀeÁð£Á EvÀ¼ÀÄ §AzÀÄCªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛEPÉAiÀÄ£ÀÄßEªÀvÀÄÛ ©qÀ¨ÉÃqÀ ¸Á¬Ä¹©qÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉJAzÀÄ ºÉý R°Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀeÁð£ÀE§âgÀÆ ¸ÉÃj ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃqÀA £ÀAvÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁjD¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ £ÀÆå ¯ÉÊ¥sïD¸ÀàvÉæUÉzÁR¯ÁVG¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀoÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 15-3-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¨Áa¥À¼É ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÁ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 32 Dgï. 6774 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ R°¥Àvï gÀºÉªÀiÁ£À zÀUÁðzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ CzÉà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É eÉêÀVð ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î PÁæ¸À zÁn 1 Q. «Äà ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀªÀÄ: PÉJ 23 9158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ PÁA§¼É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¯Áj PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¯Áj mÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÉ.

8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVzÀC£ÁUÀjPÀ:-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀoÁuÉ:²æà ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ®§ÄVð ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ªÁ : 8 ªÀµÀðEªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÉÄʯÁj QAræ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁQ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ½UÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀQ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ¸Á: UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÁëªÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ±ÉÃPÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀÄArAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/10 PÀ®A 143, 147, 366 (J), 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:- 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁdgÀvÀßA vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: Q¶ÌAzÁ gɸÁlð£À°è ªÁZïªÉÄ£ï ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¤AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:-10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß (1) fêÀ£À PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (4) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (5) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (6) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß UɼÉw PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄ ¤¸ÀUÀð UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EArPÁ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §¸ï£À°è UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) «£ÁAiÀÄPÀ (2) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (3) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (4) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (5) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, 4 ¢ªÀ¸À «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¤®è¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DvÀ£À EvÀgÉ 10 d£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À SÁ£ï PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆgÀZÀ®Ä PÀ°è£À°è PÁ®Ä eÁj FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ zÉÆgÉwzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀPÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀ:45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.