Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/05/2010
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, J¸À.n UÉÆAqÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð eÁ: J¸À.n. UÉÆAqÀ G «zÁå¨sÁå¸À ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¸À¯Á ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÁ gÀrØ ªÀiÁZÀ¥ÀªÀ£ÀgÀ ¸Á ¤uÁð EªÀjUÉ 4 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀ¨ÁgÀÄ ºÀtzÀ ¯ÉêÁzÉë £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. vÀ£Àß ºÉAqÀw gÁdªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÁgÀrØ ªÀiÁZÀ¥À£ÀªÀgÀ eÁ: gÀrØ ªÀAiÀÄ; 62 ªÀµÀð ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ CwAiÀiÁzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸Á®zÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ 16/05/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉÆà PÉÆæmÉÆ¥sÉÆÃgÀ JA§ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279, 338 L,¦,¹:-
¢£ÁAPÀ 17/5/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉıÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉªÀÄgÉ ¸Á aQè(eÉ) EªÀgÀÄ DmÉÆ £ÀA J¦23 «í 5397 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ aQè(eÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ DmÉÆ ZÁ®PÀ DgÉÆæ 1) ©üêÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á aQè(eÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ 2) UÀ¥sÀÄgÀ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ §¼ÉUÁgÀ ¸Á ªÀqÀUÁAªÀ (zÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸ï £ÀA PÉJ,38eÉ 249 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉƪÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÉÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 454-380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÄUÁªÉ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EzÀÝ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 13/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24000-/ gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAl¯Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀiÁ£ÉUÉÆÃ¥Á¼É ¸Á RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ£ÉUÉÆÃ¥Á¼É ¸Á RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀj£À°è EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 341. 323. 324. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁd£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É 2) §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÀ¯Áè¼É 3) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÀ¯Áè¼É 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¯Áp »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀmÉÖ, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÉÊQ E£ÀÆß ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 279.427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ¸ÉPÀë£À D¦üøÀgÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 28 JPÀì 3621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 7000 jAzÀ 8000 gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-5-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÀÝ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀ£À¥Áà, ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ ¸Á ®Qëöä ¤ªÁ¸À «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀ 60 ¨ÉÆä «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀ ºÁUÀÆ 20 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 3200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-5-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÀÝ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á £ÁgÀzÀ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÁÕ£ÉƨÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 26 r 2326 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÁgÀzÀ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©æÃeï PɼÀUÉ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÁÕ£ÉƨÁ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®è G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á «oÀ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ l£Àð ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ PÀæµÀÚ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ E½AiÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-28 JPÉ-8108 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÀÚ£À JqÀUÁ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ KqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÀqÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉëPÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf £Á¬ÄPÉÆÃqÉ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÀÆ 1] ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥Ánî 2] ªÀÄaÑÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî 3] eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî J®ègÀÆ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ ªÉÄ®ÄQ£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÉUÉÃt C¤ÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

«eÁ¥ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Cfvï £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄ£É EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.04.2008 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀĺÀt, 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è CzÀÆÝjAiÀiÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀĪÀgÉUÉ «eÁ¥ÀÆgÀÄzÀ°è EzÀÄÝ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ,£ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÀëÄ®èPÀPÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤Ãr ªÁ¥Á¸ï «eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ qÉʪÉÇøÀð ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ºÁPÀÄ CAvÁ MvÁÛ¬Ä, ¸À» ºÁPÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢ ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ;17.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:17.05.2010 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï¸À¯ÁA 29 ªÀµÀð, ¸Á: E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ DmÉÆãÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀįÁÛ£ï¨ÉÃUÀA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPïì¸ÀASÉå:PÉJ.33,JA.668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ JgÀqÀÄ «zsÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «zsÀÄåvï PÀA§UÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¼ÁV, eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ C.Q.gÀÆ:25,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¥Àìgï ºÀĸÉãï QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï («) UÀÄ.«.¸À.PÀA.¤ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ gÁdÄ & ²æäªÁ¸À vÀAzÉ fAzÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ²æäªÁ¸À£À ºÀwÛgÀ §AzÀ gÁdÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.05.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:PÀ£Áß¼ï EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÁå¸À £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöät vÀAzÉ gÁd¥Áà ¨sÉÆëªÀqÀØgÀ EªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ D¼ÀAzÀ ¥ÀlÖtzÀ w¥ÀàuÁÚ zÀAqÀUÀÆ¯É AiÉÆA¢UÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀßzÀ §½PÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀÄ£ÁzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ avÁæ¨Á¬ÄUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£ÀÄ avÁæ¨Á¬ÄUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ PÁAmÁæöål PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É 25,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ F 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 10-5-2010 gÀAzÀÄ avÁæ¨Á¬ÄUÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ C£À¸Á¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ½UÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÉƤ£À°è ¨ÉÊ¢zÀÄÝ »ÃUÉ UÀAqÀ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ 11-5-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄÃJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ D¼ÀAzÀzÀ°èè ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸Á:ºÀĸÉä D®A ªÀÄfÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ gÉÆÃeÁ(PÉ) UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦:2141 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ªÀÄÄ£Áß ±ÀÆlgÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À »AzÉ D¹Ã¥À C£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀĸÉä D®A ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ£Àß JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°M£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ªÀÄÄ£Áß EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè, R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À © ¸ÀAUÉÆüÀV, ¸Á|| ¥Áèmï £ÀA: 131 ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) QÃwð «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ JzÀÄgÀÄUÀqÉ jAUï gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ aPÉÆÌÃrUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ RUÉð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è E§âgÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ qÉʪÀígÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DmÉÆà §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M¼ÀUÀqÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄbÉðUÉƽ¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1.£ÀUÀzÀÄ ºÀt 6700/-, £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 1100, MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ªÁZï, C||Q|| gÀÆ.1500/-, JgÀqÀÄ ¨sÁªÀavÀæ, 7-8 PÉÆÃlð ¸ÁÖöåA¥ÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.8200/- d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî QæÃqÁAUÀtzÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀt ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà PÀ®åt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸Á;ªÀÄ£É £ÀA.2-910/60-68/21 J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä MPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ¯Áåt¥Áà PÀĪÀĸÀÄ ªÀAiÀÄ;63 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.12-05-2010 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA.PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ AiÀiÁjUÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè DªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁ£uÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÀ¥ÀnÖ «ªÀgÀuÉ. :ºÉ¸ÀgÀÄ UËgÀªÀÄä,UÀAqÀ PÀ®åt¥Áà, ªÀAiÀĸÀÄì 63 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëQ, «¼Á¸À ªÀÄ£É £ÀA.2-910/60-68/21 J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä MPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð. ªÉÄÊPÀlÄÖ UÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ, JvÀÛgÀ 4'.5", zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, PÀ£ÀßqÀ , »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀtZÉ §lÄÖ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ £ÀgÉÆ°AiÀÄ UÁAiÀÄ,JqÀ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §mÉÖUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ w½ UÀįÁ© ¹ÃgÉ, ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¨Ëè¸ï, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÀ. zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. CåPÀÖ

¢: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 12:30 UÀAmÉUÉ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA: PÉJ 37/7911 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ZÀÄPÀ£ÀPÀ® ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA.18/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÀ°èÉ ¹.¹. £ÀA: 42/02 gÀ°è ªÀiÁ£Àå J¥ï.n,¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ PÉÊ¢UÉ 03-03-06 gÀAzÀÄ fêÁªÀ¢ü ²PÉë «¢¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ §¼ÁîjAiÀÄ §A¢PÉÊ¢ ¸ÀA:9755 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè CAvÀ ¢:19-02-10 gÀAzÀÄ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ §¼ÁîjAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀªÀw¬ÄAzÀ «ªÀÄì §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §A¢PÉÊ¢ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ E£ÀÆß DgÁªÀÄ DUÀ¢zÀÝjAzÀ 2 ¸À® 30 ¢£ÀUÀ¼ÀAvÉ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛÀûgÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝÀ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© gÉÆÃUÀ wêÀÈvɬÄAzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzsÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä G¼ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 32/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 09.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ HgÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ EªÀjUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 33/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ®Ä J®ègÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "EAzÀÄ ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉƸÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÁjAiÀÄ°è ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E®èzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà §AzÉÆç¸ÀÛUÁV §AzÀAvÀºÀ ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ fÃ¥ï ªÀÄÄAzÉ EvÀÄÛ. DUÀ (1) ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà (2) ªÀQî §¸ÀªÀ (3) eÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (4) UÉÆëAzÀ (5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (6) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (7) ¹gÀªÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà (8) ¹gÀªÁgÀ D£ÀAzÀ (9) «oÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀĮإÀà£À ªÀÄUÀ (10) ¹gÀªÁgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ (11) ¹gÀªÁgÀzÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ¤AwÃAiÀiÁ EzÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß HgÀ°è PÀgɬĹzÁÝ£É CAvÁ CAzÀÄ §rzÀgÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ vÁ¹£À ªÉÄÃ¯É gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÁzÀ (12) ºÉ§âqÀzÀ £ÁUÀ (PÀgÀr qÉæöʪÀgï) (13) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉ§âqÀzÀ (14) PÉ. ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå (15) ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (16) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 71 ªÀµÀð, CPÀÌ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, CPÀÌ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ªÀÄzÁð£À¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J®ègÀÆ PÀÆr J¼ÉzÁr §rzÀgÀÄ. C°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ §qÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä½UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. F dUÀ¼ÀzÀ°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀgÀ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄUÀ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ PÁåqɪÀÅ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 J.JA.PÉÌ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð, PÀÆr UÉÆÃ¥Á® CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸Éʯɣïìgï ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À §A¢zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß CtÚ CA¨ÉæñÀ EªÀgÀÄ UÁr £ÉÆÃr £ÀqɸÀÄ ¸Éʯɣïìgï QwÛ AiÀiÁPÉ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¢ÝzÉÝÃªÉ gÉÆÃr£À°è ºÉÃUÁzÀgÀÆ wgÀÄUÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, DUÀ (1) ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ (2) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (3) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð (4) zÀÄgÀÄUÉñÀ PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: ¥ÀÄgÀ (5) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (8) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà (9) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (10) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (11) «ÃgÉñÀ ªÉAPÀlVj (12) ¹zÀÝ ªÉAPÀlVj (13) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (14) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà (15) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà (16) zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (17) ªÉÆäPÀ UÀAqÀ ªÀÄj¸Áé«Ä (18) ®Qëöäà UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ gÉrØ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CA¨ÉæñÀ¤UÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄj¸Áé«ÄAiÀÄÄ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÚUÀ½UÉ JgÉazÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CA¨ÉæñÀ¤UÉ ºÉÆqÉ£ÀÄ. C®èzÉà J®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CA¨ÉæñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 01:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀA, ªÀAiÀĸÀÄì 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀÅ, «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀA, JA. C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä ºÉÆqɹ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ¯Áè ¸ÀªÀ¼ÀÄPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥À£ÀªÀgÁzÀ (1) f. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (2) f. D¢£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (3) f. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (4) ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (5) ¹.ºÉZï. ¥É¢ÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (6) PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå (7) a®PÀÆj gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (8) PÉ. PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ JµÀÄÖ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁrÛj CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÉazÀgÀÄ. DUÀ PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªÀÅ, ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 02:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ ºÁUÀÆ f. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÉݪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£ÀªÀgÁzÀ 1) E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ E. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (2) n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï (3) «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ (4) J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ (5) C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀågÉrØ (6) PÉ. GzÀAiÀĨsÁ¸ÀÌgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt (7) PÉ. Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ GzÀAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªÀÅ (8) ¹.ºÉZï. CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªÀÅ (9) PÉ. ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÁdÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀÆ Dj¹ §A¢¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ ªÀÄvÉÛ K£ÁzÀgÀÆ HgÀ°è »gÉÃvÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë UÀÄr ªÀÄÄAzÉ EzÁÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤AwzÀÝ C¨sÀåyð £ÉÃvÁd¥Àà DgÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010 PÀ®A 143,147,323,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.