Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 18, 2009

Bidar District Daily Crime Update 18-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ
¢£ÁAPÀ: 16/11/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀÆ£À½î ²ªÁgÀzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀvÀÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹è¥À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆnÖzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 337/09 PÀ®A: 295 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà «ÄvÁæ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á/ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17-18/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ nZÀgÀì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgï ¸À¨sÁ ZÀað£À §® ªÀÄVΣÀ ¨ÁV°£À vÉÆüÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ QlQ PɼÀUÉ PÉÃzÀjgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉêjAUï ªÀiÁrzÀ 7 ºÉÆ®ØgÀUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁUÀÄ ZÀZÀð£À°è C®°è UÉÆÃqÉUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, ZÀað£À ªÉÄðzÀÝ ªÀÄÄSÉå ²®Æ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ£Á ªÀÄA¢gÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A; 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/11/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ: ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀì ¸ÀA. PÉJ-38/JA-1345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ-§UÀzÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æeï §½ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà ¨ÉÆë ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 336/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀäeÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁ°zÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉƽ vÁ-¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , vÁ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉqÀUÉ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CzÉà jÃw ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÉÆð ©¹Ìmï ºÉÆ¯ï ¸Éïï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/1/09 gÀAzÀÄ JxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ ±ÉÃlgï vÉgÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè-¥É¯ÁèAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ N¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆqÉAiÀÄ QlQ MqÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PËAlgï NqÉzÀÄ PËAlgï£À°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ a®ègÉ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 16000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/09 PÀ®A: 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 27, 28,DªÀÄìð JPïÖ 1959
¢£ÁAPÀ: 17/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ PÉgɪÀiÁr PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ 0945 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÃAPÀl vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj¹°¸À®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J: 32/ Dgï-5031 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀÄgÀrØ ¸Á/ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr 2) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 4) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ JªÀÄ.JZÀ. ¥Á¹AUÀ EArPÁ PÁgÀ£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ 0700 UÀAmÉ ºÉgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E½zÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄAqÀÄ gÀrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÁ£À EªÀ£À PÉù£À°è £À£Àß «gÀÄzsÀ ¸ÁQë ºÉîÄwÛ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÉÆÃmÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 0925 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉ ëªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 186/09 PÀ®A: 306, 201 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ PÀÆr ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ avÀæ»A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ C°è£À ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ £ÁUÀ¥À£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è MAiÀÄÄÝ ¸ÀÄnÖ ºÁQ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁgÉÛ. F WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F WÀl£É §UÉÎ PÀÄ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr vÀ¦àvÀÛ¸ÀÜgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A; 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï«í JPïÖ
¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1515 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀÄÆPÉð 35 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 17 PÀÆå 8247 Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 190/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 18-11-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ£À »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÁUÉñÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj 2 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀAB JªÀiï.ºÉZï-43 E-4271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÄ¯É ¯Áj mÉÊgï ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀÆwð PÁ®Ä dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 05/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ªÀqÀØgï ¸Á: °AUÀzÀ½î oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-11-09 ¸ÁAiÀiÁAPÁ® gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ wªÀÄäuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ vÀPÀët CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÀtªÀĪÀé CtÚ ªÀiÁtÂÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆægÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ EªÀjUÉ wªÀÄäuÁÚ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ZÁPÀÄ¢AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¥ÀÄ£ÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 302 ¸ÉÃj¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 4095/- gÀÆ. d¦Û :

²æà ¢Ã¥ÀPï ¨sÀƸÀgÉrØ ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀ£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 3060/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.11.2009 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1035/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 1410/- gÀÆ. d¦Û :

²æà PÉ.ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1410/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛ §AzsÀ£À, zÁR¯Áw EgÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±À :

¢£ÁAPÀ:17.11.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À ªÀÄ®è¥Àà SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄA¢£À ±Àqï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.3642 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ²æÃzsÀgÀ. ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgï ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV, 1) gÀÆ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©¸Áé¸ï §AUÁ½, £ÀªÀ±ÀÆzÀæ 25 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå-5 §ªÀiÁðPÁåA¥ï & 2) gÀªÀÄeÁ£ï ¨sÁµÁ vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ 32 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ E§âgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga District Crimes Reported

ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀqÀZÀ¯Áð ¦°èUÀÄAmÁ vÁAqÁzÀªÀgÁzÀ 1] gÉqÁØöå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ, 2] gÁªÀiÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÁå£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ, 3] ªÀÄÄ£Áßöå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªÀ, 4] ©üêÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ zÉêÁè£ÁAiÀÄPÀ, 5] PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áå£ÁAiÀÄPÀ, 6] zÉêÀ°¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆèÁæöå£ÁAiÀÄPÀ, 7] ºÀtªÀiÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áå£ÁAiÀÄPÀ, 8] dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀf£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄÄAUÁj eÁé¼ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®zÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ¨ÁqÀV¬ÄAzÀ vÀAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀAB PÉ.J-32, n-3280, 3281 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAUÁgÀ eÁé¼ÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, ªÀÄgÀ½ CzÉ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¢.17-11-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ ªÀÄzÀ£Á PÀqÉUÉ §gÀĪÀ CAzÁd 1 Q.«Ä CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ E½eÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ D±À¥Áà ¨ÉÆìģÀ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è MAiÀÄÄÝ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÀtªÀiÁå£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-114/09 PÀ®A-279, 337,338,304[J] L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ avÁÛ¥sÀÆgÀzÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á¯Áf «rAiÉÆà xÉÃlgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛgÀĪÀ «rAiÉÆà D¥ÀgÉÃlgÀ¤UÉ »rzÀÄ PÁ®A £ÀA 10 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «rAiÉÆà D¥ÀgÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ «rAiÉÆà ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:17-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹¢ÝRSÁ£ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§SÁ£ï ¸Á:ªÀįÁè¥À°è C§d®¸ÁUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:15-11-09 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ SÁeÁ§AzÉãÀªÁd zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA:J.¦:13,JA:1611£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ §AzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ zÀUÁð £ÀÆgÀ¨ÁUï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d£ÀvÁ ¯ÁqÀØ
JzÀjUÉ ¤°è¹, ¯ÁqÀÓ£À°è MAzÀÄ gÀƪÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-11-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:109/09, PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 17/11/2009 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 795 ªÀÄ°è£ÁxÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmɬÄAzÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹ 660 ºÉêÀÄAvÀ E§âgÀÄ ºÉÆgÀlÄ d£ÀvÁ §eÁgÀ PÁæ¸ï, ¹.n §¸Àì ¤¯ÁÝt, dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1500 UÀAmÉUÉ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀgÀ ªÀÄzÀå NqÁqÀĪÀÅzÀÄ, d£ÀgÀ eÉé£À°è PÉÊ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® G¥ÁzÀå, ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀjAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2009 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/11/09 gÀAzÀÄ UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦¹. 1295 gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤AiÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ PÀƹUÉ d£Àä ¤Ãr, d£À£ÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ EAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¦¹.1295 gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ vÁ¬Ä vÀAzÉ AiÀĪÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A. 317 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17/11/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÀ§±ÉnÖ ¸Á: «ÃoÀ® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;-13/11/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ J¸ï.J¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA J.32 F 6370 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QAUÀ PÉÆÃlð PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è F §UÉÎ C®è°è «ZÁj¹zÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 188 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 17-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À mÉPÀì mÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 40, 66 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ²Ã£ÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉlÖgÀ G: nà CAUÀr ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.