Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 29, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-08-2018

     ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-08-2018

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 20/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 28-08-2018 ರಂದು 1630 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1830 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಶೇರಿಕಾರ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಕೊಲಿ, ಸಾ: ವಳಖಿಂಡಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಶೇರಿಕಾರ ವಯ: 38 ವರ್, ಸಾ: ವಳಖಿಂಡಿ ರವರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಳಖಿಂಡಿ ಶಿವಾರದ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ ಕಾನಗೇನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 30/2018, PÀ®A. 498 (J), 323, 504, 506, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR ¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀiÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ C®ºÀªÀÄzÀÄ°¯Áè ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è UÀAqÀ¤UÉ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q 1,05,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ eÉÆqÉQ gÀRªÀÄ (ºÀÄAqÁ) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ., MAzÀÄ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 65,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉUÉ 1,50,000/- gÀÆ. RZÀÄð ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ±ÉÃR ¸ÀįÁÛ£À, CvÉÛ ¥sÉʪÀÄĤ߸Á CªÀiÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MnÖUÉAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ gÀhÄj£Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀ£ÀPÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁr w£Àß®Äè MAzÀÄ DlÆ PÉÆr¸À®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 50,000/- gÀÆ. PÉÆlÄÖ MAzÀÄ ºÉ¼ÉAiÀÄ DmÉÆ PÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ, DmÉÆà PÉÆr¹zÀ £ÀAvÀgÀªÀÅ ¸ÀºÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸À gÀÆA PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 45,000/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ±ÉÃR ¸ÀįÁÛ£À EvÀ£ÀÄ CvÉÛ ¥sÉʪÀÄĤ¸Á, £ÁzÀt gÀhÄj£Á gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁgÁ ¯ÉçgÀ SÁAzÀ£ÀQÌ ºÉÊ, vÉgÉPÀÆ C¨ï vÀPïÌ §bÉÒ £ÉÊ ºÀÆAiÉÄ, vÀÄ ¨ÁAeï ºÉÊ, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ M¥ÀÄàªÀ¢®è, £ÀªÀÄä CAvÀ¹ÜUÉ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ºÉaÑUÉ ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ  ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, £ÁzÀt gÀªÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀzÀÄ, ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ, ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆqÀĪÀzÀÄ, ¤Ã£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQî vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¦üÃPÀ(JgÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÁzÀtÂAiÀÄ UÀAqÀ), ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¦üÃPÀ(JqÀ£ÉAiÀÄ £ÁzÀtÂAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ ¸ÀzÀå EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ½UÉ E£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆAr¢Ýj EªÀ½UÉ ©lÄÖ PÉÆrj ±ÉÃR ¸ÀįÁÛ£À EvÀ¤UÉ ºÉaÑUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ²ÃzÀ, vÁ¬Ä SÉÊgÀĤ߸Á, CtÚA¢gÀgÁzÀ ±ÉÃR ¸Á»¯ï, ±ÉÃR ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ CªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ËPÀvÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå, ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§, C¥ÀìgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå, SÁeÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ DdªÀÄSÁ£À ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ±ÉÃR ±Á¨ÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÉÃR f¯Á¤ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀzÉ ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀ¢®è, CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ UÀAqÀ ªÉÊzÀågÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄr¹£ïUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è, EzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ UÀAqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-08-2018 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÁ¬Ä, CtÚ, aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ, CtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉüÀ®Ä CªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ±ÉÃR ¸ÀįÁÛ£À, CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥sÉʪÀÄG¤¸Á, £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ gÀhÄj£Á UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï, E£ÉÆߧ⠣ÁzÀtÂAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀQî vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¦üÃPÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨ÁAeï ºÀªÀiÁgÉ ¸Ávï vÉgÁ OSÁvÀ PÁå ºÉÊ, vÀĪÀiï ªÉÄÊPÉ ¸É ¥sÉʸÉ, ¸ÉÆãÁ ¯Áªï ¨ÉÆïÉvÉÆ vÀÄ K ¯ÉÆUÉÆAPÉÆ PÀÆå EzÀgï §Ä¯ÁAiÉÄ, CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀĪÀiï §aÑPÀÆ ¯ÉPÉ eÁªï, ºÀªÀiÁgÉPÀÆ ¥ÉÊ¸É ¯ÁPÉ ¢AiÉÄà vÉÆà §aÑPÀÆ AiÀĺÁ gÀR¯ÉÃvÉ £À» vÉÆà §aÑPÀÆ vÀĪÀĺÁgÉ ¸Ávï ¯ÉÃPÉ eÁªÀ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ C¨ï ºÀªÀiÁgÉ ¥Á¸ï ¥ÉÊ¸É £À» ºÉÊ, ¨ÁzÀªÉÄ ¥ÉÊ¸É zÉÃvÉ C¨ï §aÑPÀÆ gÀR¯Éªï CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CtÚ §AzÀÄ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¦üÃPï EvÀ£ÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ±ËPÀvï ¨ÉUÀA gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-08-2018 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 152/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮೃತ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮುಧಾಳೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ನಿಟ್ಟೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಿಟ್ಟುರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಜೆರ್ಸಿ ಆಕಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 27-08-2018 ರಂದು 0100 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರು ಹಾಕುವ ಸಮಯವಿತ್ತು, ಆಕಳು 2 ವರ್ಷದ ಇದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 49,000 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, ಆಕಳು ಕರಿಬಣ್ಣದ ಕಾಲು ಹಣೆ ಹಾಗು ಬಾಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-08-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 166/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2018 ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤eÁªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-0329 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀÀªÀÄä ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉÆmÉ® vÉgÉzÀÄ VgÁPÀ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤gÀvÀ£ÁV  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt¸À°¯Áè, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆmÉ®£À°èzÀÝ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄgÀ¸ÀÜgÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÉA¨É½î E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉÆÃzÁV¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ EvÀgÉ PÀqÉ ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè,   AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »gÉÆ ¸Éà÷è¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-0329, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.¹.f.f.ºÉZï.J¯ï.37902, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.Dgï.f.ºÉZï.J¯ï.39574, 4) ªÀiÁqÀ¯ï: 2016, 5)  §tÚ: ¹®égï, 6) C.Q 35,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.