Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 24, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2018
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-07-2018

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 241/2018, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦æÃw UÀAqÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÁdÄ PÀqÁå¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉæÃAiÀÄgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÉæÃAiÀÄgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ PÁæ¸ï¢AzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ²æà ªÀiÁPÉðnAUï CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÉ¤lj ¯ÉrÃ¸ï ¨ÁåUï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ., MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï, 2 JnJªÀiï PÁqÀð, ¨ÁåAPÀ ¥Á¸ï §ÄPï, DzsÁgÀ PÁqÀð, ¥Áå£ï PÁqÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÉÆñÀ£ï ºÁUÀÄ gÉñÁä £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, C¥ÀjavÀ ªÀåPÀÛUÀ¼ÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & ¸ÉÆAl, ¨sÀ® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀPÀët C°èUÉ ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAd gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 63/2018, PÀ®A. 376, 448 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 ¥ÉÆPÉÆì PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä CfÓ, CdÓ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ «zsÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀ®Ä 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨sÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÁUÁ »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ, £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æw¸ÀÄvÉÛ£É, ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ºÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ E£ÀÄß aPÀ̪À¼ÀÄ £Á£ÀÄ ±Á¯É NzÀ¨ÉPÀÄ ¤£ÀÄ ºÉüÀĪÀzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃqÀĪÀzÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ CAzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ, ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ M¥Àà°è®è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ¨ÉPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ 18 ªÀµÀð DUÀ° ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ£É DzÀgÉ ¤£Àß eÉÆÃvÉ £Á£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉüÀ¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄß M¦àzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Á CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀ¢¯Áè CA¢zÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ §gÉzÉ EzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ PÀgÉzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §mÉÖ PÀ¼ÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÉÃqÁ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÁUÉÆÃt CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁwUÉ M¥ÀàzÉÝ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ EzÉ jÃw gÁwæ J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÀUÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ 2-3 ¸Áj M¦àUÉ E®èzÉà §®ªÀAvÀ¢AzÀ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ  28-06-2018 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸À® d§j ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 29-06-2018 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÁ ¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÁgÀ ªÀiÁªÀ¤UÉ E§âgÀÄ ¦æw¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆæ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥Àà°è®è, £ÀAvÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ DzÀgÉ EAzÀÄ M¥ÀÄàw®è CAvÀ w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qææ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÆr¢zÀÄÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆÃzÀªÀ ªÀiÁªÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 243/2018, PÀ®A. 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £Á¢t eÉÆåÃw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 244/2018, PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¤Ã®£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, ¸Á: PÁgÀ¥ÀPÀ¥À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ C©üñÀPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀ¥ÀPÀ¥À½î EvÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÀ¥ÀPÀ¥À½î PÀqÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÀÆå-5589 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C©üñÀPÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£Àß½î PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-26/4922 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, C©üñÀPÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀaÃzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®QëAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ  §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ ¸ÉʯÉñÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è E§âjUÀÆ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 245/2018, PÀ®A. 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ¹Ã£ÀÄ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ eÉÆÃwåAiÀÄÄ DUÁUÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ wAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ w½zÀÄ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ¸Éë¹ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝ  ®Qëöä UÀAqÀ ¹Ã£ÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.