Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 5, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಬಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ||ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಡಿ-7 ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 04-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಗದೀಶ ವೈನ ಶಾಪ ಬಾಜು ಇರುವ ಮೊಬೈಲ ರಿಚಾರ್ಜ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಅಂಬದಾಸ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೋಂಟಿ ಸಾ: ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಂಗಡ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ  ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿಂತಿದಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.152/2012 ಕಲಂ 341.324,504.307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೊಂಟಿ ಸಾ:ಸರ್ವೋದಯ ನಗರ ಶಹಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಸರ್ವೋದಯ ನಗರ,ಹರ್ಷವರ್ಧನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ: ಶಕ್ತಿ ನಗರ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಾಪೂರ ಮಹಾಂತೇಶ ಇವರ ಶಿವ ಹೋಟೆಲದ ಎದುರಿನ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:04-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂಗಡ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು  ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರಾಹುಲ ಇತನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಎಕೆ ಹೋಡೆದಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಏರಿಯಾದ ಪುಡಾರಿ ಇದ್ದಿನಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 151/2012 ಕಲಂ, 147, 148, 307, 324, 504 ಸಂಗಡ  3 (1) (10) ಎಸ.ಸಿ/ಎಸಟಿ ಪಿ.ಎ. ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES
                                
DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Éưøï vÁ§¢AzÀ Nr ºÉÆzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
¢: 04-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸À¨ï eÉʯï¤AzÀ  ¦ügÁå¢ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¹.¦.¹-48, ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 68/12 PÀ®A 504, 326, 506(2) L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  gÀ¦ü vÀAzÉ z˯Á¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ  £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èj¸À®Ä PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÁgÁUÀȺÀzÀ ¨ÁV®Ä vÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «¢ü§zÀÝ ¥Éưøï C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 152/12, PÀ®A. 224 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥À¥sÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ.04-07-2012 gÀAzÀÄ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-37-J-374 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 27 ªÀµÀð UÉÆÃ®Ø ¹ävï ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£À dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¢AzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÁºÀ£À .¸ÀA.PÉJ-37-J-374 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A.279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 05-06-2012 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸À£À°è PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧ÆzÉ¥Àà vÀAzÀzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ºÉÆmÉïï 65ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:.ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸ÁB ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 AiÀÄÄ 1418 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÁUÀ ZÉvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ 04-07-2012 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀA©PÉ zÉÆæúÀ/ªÉƸÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀÄ®èl UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¸À£ï 2010-11 £Éà ¸Á°£À°è « Dgï.f.J¥sï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ªÀÄ®èl UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¸ÉÆïÁgÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ²æà ªÀlUÀ¯¥Àà ¦.r.N ºÁUÀÆ ¸ÀĤîUËqÀ CzÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ²æà §¸ÀìAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ , PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®AB 406.409.420. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀĸÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

¢£ÁAPÀ 04-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À£À°è J¸ï. C«ÄägÁd£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ¥ÀÄl¥Àwð vÁ: zsÀªÀÄðªÀgÀA (J¦) FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¨ÁåAn£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ MAzÀÄ PÀnAUï ¥ÉèAiÀÄgï ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 96(J) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉà L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁzÉë vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Á. PÀgÉUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ J¸ï.¹. £ÀA. 97/2011 gÀ°è ¦ügÁå¢ EzÀÄÝ D ¢£À ¸ÁQë ºÉüÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÉù£À DgÉÆævÀAiÀiÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨ÉtPÀ¥Àà DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÆ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà gÉÃ¥ï PÉøÀ£À°è ¸ÁQë ºÉýzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ºÉÆrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÁ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÀgÉ ¤£Àß §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012  PÀ®A  323. 354. 355. 504. 506 ¸À»vÀ 34  L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÉÃzÁgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dA§Æ£ÁxÀ£À ºÀ½î vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ HERO HONDA SPLENDOR PLUS MOTOR CYCLE NO.KA-36/Q-4471 CHESSI NO.06F16C35353 , INGINE NO.06F15M30386, W/R:35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VqÀØ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä PÉAUÁj , ¸Á: ªÀįÁð£ï ºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw & ©üªÉÄò vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ §¸ÀjºÁ¼ï , ¸Á: ªÀįÁð£ïºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÁgÀlV ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,155/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼ÉÃAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
FUÉÎ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á. ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 CªÀÄgÉñÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ 3 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 9 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 2 ±ÁAvÀªÀÄä & DgÉÆæ £ÀA. 3 AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¸ÀƼÉà zÀjzÁæ PÁ°£ÀªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr EzÀPÉÌ J¯Áè E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæÉÆævÀìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 498[J], 494, 504, 323, gÉ/« 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ :-
¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.30 UÀAmÉUÉ ºÁªÀÅ PÀqÉ¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀÄr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà gÀ« FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÁåªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/12 PÀ®A.174 ¹Dg惡 gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¢£ÁAPÀ: 03.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÄzÁÝAUÀÄrØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd JA§ªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÝgÀÄ DzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄmÁÖUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹¢Ý E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ¯ÁPÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ vÀ£Àß D½AiÀÄ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ §AzÀÄ «ZÁj¹ «µÀAiÀĪÀÅ ¤d«zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zÉêÀªÀÄä ¨ÁUÀ®ªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2012 gÀAzÀÄ 48  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-07-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-07-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 04/07/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀaiÀÄ : 58 ªÀµÀð eÁw (J¸ï.¹) ºÀjd£À  G: QæõÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, eÁw ºÀjd£À, G ªÀÄÄgÀÄWÀgÁeÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÃeï UÀÄ®âUÁðzÀ°è ©.J¹ì. ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À MAzÀÄ UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¹AVAUï PÁA¦mÉñÀ£ï ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè CªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 8105763895 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ ¹éÃZï D¥sï DVzÉ. CªÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÀÆj qÉæÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ÃgÀÄ §tÚzÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ªÀAiÀÄ 25 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á|| £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉÆ PÀÆqÁ PÀ°è¤AzÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 04/07/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® CTî vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã®, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, J¯ÉQÖçAiÀÄ£À PÉ®¸À ¸Á:©üêÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-6349 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÁA¨É ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-8190 £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ & JqÀUÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತಳವಾರ ಸಾ: ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಸೋಮಶೇಕರ ಇತನು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವದು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಆಡುವ ಚಟ್ಟದವನಿದ್ದು. ನನ್ನ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:01-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ನೇಹಾ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಗಂಡನಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಇತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೋಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ .ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕಿಸೇಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ವೈರದಿಂದ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:99/2012 ಕಲಂ 109 323 504 307 ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 04-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪಕ ಚೌವ್ವಾಣ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಚೌವ್ವಾಣ ಉ: ಸೆನಟರಿ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್  ಸಾ: ಮುನೀಮ ಸಂಗ ನೆಹಗು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೆನಟರಿ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಇದ್ದು ವಲಯ ಕಛೇರಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.ನಯಾಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಛೇರಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಎಎಮ್ ದಿಂದ 2:00 ಪಿಎಮ್ ವರೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು 4 ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾನ 2:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ .ದಿನಾಂಕ:04/07/2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರೂ ತಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಾನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ ಮುಂದೆ 4 ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮಧ್ಯಾನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:59/2012 ಕಲಂ. 379  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಗ್ಗೆ ಸಾ: ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಮರೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಹೋಟಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿಸಗೊಂಡ, ಬಾಬು ಮುತ್ತಿಮೊಡ, ಶಾಂತಪ್ಪ ರಾಯಗೊಂಡ ಇವರು ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನು ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊವರು ಜನರು  ಹೊಲೆಯ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎನು ಕೆಲಸ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೋಟಲ ಹತ್ತಿರ ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೇ ಗ್ರೌಡರೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿರೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈಉದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. ಗುನ್ನೆ ನಂ. 222/12 ಕಲಂ 504,324, 323 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(i), (x) SC/ST P.A. Act 1989  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.