Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 30, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 

30-09-2016


ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ ZÉl£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÉl£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ  CªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Áå¼ÉÆüÉ, 2) £ÉʪÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉĺɧƧ ±Á, 3) «gÀ±ÉnÖ vAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄ®è±ÉnÖ, 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉnÖ ¥Ánî, 5) ¨sÀƪÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÀ® PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 6) ¸ÀĨsÁ¸À vÀªÀÄzÉ CdÄð£À PÉÆý J®ègÀÄ ¸Á: ZÉl£À½î CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dÄeÁlz°è J®ègÀ ªÀÄzÀå MlÄÖ 2300/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ  CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj, 2) ¥ÀįÉAzÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ §PÁÌgÀrØ, 3) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆý, 4) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà G¥ÁàgÀ, 5) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄ»¥Á® gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ 6) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀzÁä±Á° J®ègÀÄ ¸Á: vÀqÀ¥À½î CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dÄeÁlz°è J®ègÀ ªÀÄzÀå MlÄÖ 4200/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 29-09/-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Á½, ¸Á: ಪನ್ಸಾಲ್ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï ರವರು ಶಹಾಪುರ ಗೇಟ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೀದರ-ಜಹೀರಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ತೋಟಗಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಜಹೀರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊದನು, ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಲು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ, ಮೊಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿಗರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉʸÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ AiÀÄqÀÆgÉ ¸Á: ºÀ¼É UÀAd OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄfç vÀAzÉ d°Ã®¸Á§, F¢æñÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄfç£À PÁgÀ £ÀA. JA.JZï.¸À-06/J.J¥sï-3842 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄfç£À UÁågÉÃd CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CzÉà PÁj£À°è ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj PÁj£À §®UÀqÉ »A¢£À mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÄÝ PÁgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥ÀAPÀÑgÁzÀ mÉÊgÀ£ÀÄß ªÀÄÄfç ªÀÄvÀÄÛ F¢æñÀ E§âgÀÄ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁj£À JqÀUÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-717 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà §¸ï ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À mÉÊgÀ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀÄÄfç ªÀÄvÀÄÛ F¢æñÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄfç FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ºÉÆgÀV£À PÀ¥ÀÄàUÀÄArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÄfç vÀAzÉ d°Ã®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ F¢æñÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ZÉ¥ÉàUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀaÃzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV F¢æñÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á:  OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀESÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Thursday, September 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 

29-09-2016


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಮೃತ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಬೆಳಕುಣಿ(ಬಿ) gÀªÀgÀ Hj£À ಹೊರಗಡೆ ರೋಡಿ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ಪಂಡಿತರಾವ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಳವಾದ ತಗ್ಗು ತೋಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು ಅಂದಾಜ 20 ಫೀಟ ಆಳ ನೀರು ಇರುತ್ತವೆ, ದಿನಾಂಕ 27-09-2016 ರಂದು ಭಾವುರಾವ ಹಟಕರ ಎಂಬುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಸದರಿಯವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಂದೆಯಾದ ಸಮೃತ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ವAiÀÄ: 55 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸುಧಾಮ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು  §»zÉð¸ÉUÉ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪಂಡಿತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ರವರು ತೋಡಿದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಲೋಚನಾ ನೋಡಿ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ನೀರು ಆಳವಾಗಿ ಇರುªÀÅದರಿಂದ ಹೆಣ  ತೆಗೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28-09-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಹೆಣ ತೇಲಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಬಿರದಾರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ªÀgÀ ಗಂಡ£ÁzÀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬಿರದಾರ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ , ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ gÀªÀgÀÄ ಕೃಷಿಕ ಒಕ್ಕಲಿಗನಿದ್ದು, ಎರಡು ಮೂರು ವಷದಿಂದ ಸರಿಯಾV ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ¬ÄAzÀ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  £À°è ಒಟ್ಟು 21,000/- ರೂ. ¸Á® ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ಸು ತುಂಬಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವುರಿಂದ ©vÀÛ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ಸೋಯಾಬಿನ್, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ªÀÄಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸತ್ತುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಂಡ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ªÀåಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮನನೊಂದುಕೊಂಡು ಇzÀÄÝ, ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹೆಗೆ ತೀರಿಸುವುದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, »ÃVgÀĪÁUÀ ದಿನಾಂಕ 28-09-2016 ರಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆದವರು ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು, ಪುನ: ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನಿರಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಕಾಲು ತಿಕ್ಕದ್ದರು ಒಮ್ಮಲೆ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬಂ¢zÀÄÝ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ¥sÉøï ಬಂದಿgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗಾಬರಿಒಗೊಂಡು ಚೀರಿದಾಗ Nಣಿಯ ಶೀವಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಮಠ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಪಟೀಲ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಂzÀÄ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ¦üAiÀiÁð¢ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಜೀಪಿನ°è vÀ£Àß ಗಂಡನಿಗೆ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ vÀAzÁUÀ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟರ ಗಂಡನನ್ನು ಪರಿಕ್ಷೀಸಿ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁದ ಸಾಲದ ¨Áಧೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ PÀÆqÀ CwªÀªÀȶ×AiÀiÁV ¨É¼É £Á±ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿgÀĪÀ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2016, PÀ®A 342, 366(J), 376(2-L), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 6, 12, 17 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¥ÉÆæÃeï vÀAzÉ CºÉäÃzÀ¸Á§, 2) zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ, 3) SÁeÁ, 4) CdgÀ& 5) CºÉäÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á : ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ C¥ÉÆæÃeï vÀAzÉ CºÉäÃzÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É¼É¹ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C¥ÉÆæÃeï ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVgÀ E§âgÀÄ UɼÉAiÀÄjzÀÄÝ E§âgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 24-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÉÆæÃd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-09-2016 gÀAzÀÄ C¥ÉÆæÃeï ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVgÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âjUÀÆ ªÀģɩlÄÖ §gÀ®Ä w½¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÉÆÃt CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧâ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ½UÉ eÉÆvÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉïÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ C¥sÉÆæÃd ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVgÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ F ªÀÄƪÀjUÀÆ SÁzÀgÀ ¥Á±Á zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄƪÀjUÀÆ PÀÆr ºÁQ DPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°ènÖgÀÄvÁÛgÉ, C¥ÉÆæÃeï ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVgÀ E§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ zÀ¸ÀÛVgÀ£À CtÚA¢gÁzÀ SÁeÁ ªÀÄvÀÄÛ CdgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ CºÉäÃzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ gÁwæ G½zÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄƪÀjUÀÆ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¤ÃªÀÅ C¥ÉÆæÃeï ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 25, 26-099-2016 gÀAzÀÄ JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸À gÁwæ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÉÆæÃeï FvÀ£ÀÄ §¯Ávï ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVgÀ FvÀ£ÀÄ §¯Ávï ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 27-09-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ºÉÆwÛUÉ E£ÉÆߧâ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝ ¤£ÀUÉ ©lÄÖ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý CªÀgÀ°è£À CºÉäÃzÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ aPÀÌ¥Àà, CfÓ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âjUÀÆ ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2016 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖöåö:-
¢£ÁAPÀ 28-09-2016 gÀAzÀÄ 1335 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄlÖgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀÄqÉÛ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð, eÁw|| J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, G|| ªÉðØAUÀ PÉ®¸À, ¸Á|| ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-38/PÉ-764 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ AiÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £Ë¨ÁzÀ - d£ÀªÁqÁ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ºËzÀ ºÀwÛgÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® ¨sÀÆdzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 29/09/2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಅಲ್ಲೂರೆ ಸಾ: ಸಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 28/09/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ತಾವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊಟನೂರದ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ರೇಖಾ ಕನಕಗಿರಿ ರವರ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂದು  ದಿನಾಂಕ 29/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಅಲಮಾರಿಗಳನ್ನು  ಮುರಿದು 1) 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಬಳೆಗಳು ಅ.ಕಿ. 1,00,000/- 2) 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ. 80,000/- 3) 1 ತೊಲೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅ.ಕಿ. 20,000/- 4) 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಪಾಟಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲ್ಲವಾರಗಳು ಅ.ಕಿ. 2,50,000/- ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 60,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,10,000/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 28-09-2016  ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ: ಮರಗುತ್ತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿ: 27-09-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿ: 28-09-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ತಾವು ಮಲಗಿದ್ದ ರೂಮಿಗೆ ಯಾರೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಚೀರಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿ ಹೊರಗಡೆಯ ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ತರ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಯಾರೊ ಮುರಿದಿದ್ದು ನಾನು ಘಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೀಲಿ ಮುರಿದ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮನುಗಳು ಚಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಸಂದೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1) ಎರಡು ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅಂ.ಕಿ. 60,000/-, 2) ಒಂದು ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಭೋರಮಳ ಸರ, ಅಂ.ಕಿ. 30,000/- 3) ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸುತ್ತುಂಗುರ ಅಂ.ಕಿ 15,000/- 4) ಒಂದುವರೆ ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ 2 ಪಾಟ್ಲಿಗಳು 5) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಟ್ಟು  5 ತೊಲೆ ಅಂ.ಕಿ 4,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,24,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳತನವಾದ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Wednesday, September 28, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-09-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-09-2016


§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2016, PÀ®A 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಶಿಧರ ತಂದೆ ಅಡೇಪ್ಪಾ ಮೂಡಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಔರಾದ (ಎಸ್) ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತರಿ  ಇರುವ ನೀರಿನ ಟಾಕಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ  ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ  ಪಾಂಡಪ್ಪಾ  ಮೂಡಾ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಔರಾದ(ಎಸ್) ಈತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು  ಒಮ್ಮಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ  ಯಾಕೆ  ಕುಂತಿದ್ದಿ  ಅಂತಾ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈದು  ತನ್ನ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದನು  ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲ್ತುಟಿಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ   ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು, ನಂತರ  ಒಂದು ಕಲ್ಲು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಡಕಿನ  ಮೇಲೆ  ಗುದ್ದಿ  ಒಳಪೆಟ್ಟು  ಮಾಡಿದನು ಇದನ್ನು  ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ  ಮೂಡಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಇವರು ಓಡಿ  ಬಂದು  ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಶರಣಮ್ಮಾ ಳಿಗೆ  ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಯ  ಮೇಲೆ ಸದರಿ ದಿಲೀಪನು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ನಂತರ ಜಗಳ ಗುಲ್ಲು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅಕ್ಕಳಾದ  ಗೋಪೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ  ವಯ: 35 ವರ್ಷ  ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ನಿನ್ಯಾಕೆ  ಬಂದಿ ಅಂತ ಅವಮಾನಕರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈದು  ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಅದೇ  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಅವಳ  ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಗು ಅವರಿಬ್ಬರ  ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೀರೆಯ ಸೇರಗು  ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.