Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: .26-11-2013ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಜಾತಿ:ಜಂಗಮ,ವಯ-26ವರ್ಷ    ಉ:ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ: ನವಲಕಲ್ FvÀ£ÀÄ ನವಲಕಲ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಸವರಾಜನ ಹೊಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಂತು ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-36ವರ್ಷ, ಸಾ:ನವಲಕಲಬಂದು FvÀ£ÀÄ  ನಾನು ಹುಣಚೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೇ ಜಂಗಮ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೋ ನಡೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಕರೆದರೆ ನೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2013 ಕಲಂ: 341, 323, 324. 504, .ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.
¢£ÁAPÀ:- 20/07/2013 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀªÀÄ®¢¤ß  vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁåPÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À  ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 43/ E¸Áì 2  JgÀqÀÄ JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ªÉÆmÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ EzÀgÀ R¨ÁÓ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÉÆÃUÀzÀ°èzÀÄÝ F d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ CAiÀÄåªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/04/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ  PÁ®A £ÀA 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ
1)   ²æêÀÄw vÉÆ®¨Á« ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢.vÉÆüÀ¨Á« CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
2)  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ  ¢.vÉÆüÀ¨Á«CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
3)   ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¢.vÉÆüÀ¨Á« CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
4)  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¢.vÉÆüÀ¨Á«CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
5)   ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ  ¢.vÉÆüÀ¨Á« CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
6)  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð
7)   PÀjAiÀÄ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ eÁ®ºÀ½î
8)   ªÉĺɧƧ ¸Á§  UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ
9)  ¸À°ä  ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
10) wªÀÄä¥Àà ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
11)  ¹zÀÝ¥Àà  ¸Á- PÀªÀÄ®¢¤ß
DgÉÆæ £ÀA 1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 6 jAzÀ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  ªÀÄÈvÀ CAiÀÄåªÀÄä¼À ºÉ¸Àj£À°è PÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ DgÉÆæ £ÀA 9jAzÀ 11 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÉÆnÖ ¸À»ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÀð ªÉƨÁ¢¯ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.3 27/2013 PÀ®A- 109,116, 119,166,167,419,420,465,467,471 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ:-27-12-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ  PÀ.gÁ ¥ÉÆà ¥ÀgÀªÁV ²æà SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¦.J¸ï.L  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV  PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀiÁvÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÀ w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj)  DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉۣɠ CAvÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1600/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ aÃn ¨Á¯ï¥É£ï  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuɪÀiÁqÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 359/2013  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ
¢£ÁAPÀ: 27-12-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-40 UÀAmÉUÉ  PÀ.gÁ ¥ÉÆà ¥ÀgÀªÁV ²æà ¥Àæ¨sÀÄzÁ¸ï ºÉZï ¹-101   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  U˽¥ÀÄgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   DgÉÆæ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ :55ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ° ¸Á :PÀgÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ  MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉۣɠ CAvÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ aÃn ¨Á¯ï¥É£ï  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 360/2013  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ
     ¢£ÁAPÀ 27.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30  UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀ£ÁzÀÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, 37 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 2] ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¨Á§Ä, E§âgÀÄ ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-189, ¦¹-496, 370, ªÀĦ¹-1039 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-36-f-113 gÀ°è zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, 37 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ DgÉÆæ
ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£ÀªÀ±À¢AzÀ 01 PÉøÀj §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï §PÉmïzÀ°è CAzÁdÄ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï §PÉmïzÀ°è MAzÀÄ °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄļÀî 20 ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ MlÄÖ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ±ÁåA¥À¯ïUÁV 02  PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À°è   ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ©½ §mÉÖ PÀnÖ J¸ïJ£ïDgï ¹Ã¯ï¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß½zÀ J¯Áè ¸ÉÃA¢AiÀÄÄ PÉlÄÖ ªÀİãÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ J®è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è £Á±À¥Àr¹ MAzÀÄ PÉøÀj §tÚzÀ SÁ° ¥Áè¹ÖPï §PÉmï, MAzÀÄ ©½ §tÚ SÁ° ¥Áè¹ÖPï §PÉmï, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï dUï ªÀÄvÀÄÛ 20 SÁ° ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÁV d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 138/2013 PÀ®A 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.12.2013 gÀAzÀÄ   81  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/-   gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2013

 

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÀågÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÉƬÄeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á: ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ5953 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà ¤Ã°, CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉzï.J10EeÉ9ºÉzïJªÀiï12922 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ EAfãÀ £ÀA. ºÉzï.J10EJ9ºÉzï.JªÀiï66965 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2013, PÀ®A 324, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ WÁ¼É ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À DgÉÆæ ]¨Á§ÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ d®UÉÆAqÀ ¨sÁ«zÉÆqÉØ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ F §UÉÎ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸Á® PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt FUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ¤lÆÖgÀ¢AzÀ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨Á¼ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À UËj ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ E§âgÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÉÆÃr J PÁ²£ÁxÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ J¸À¢AzÀ E½¢zÀÄÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À ºÉÆzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J PÁ±Áå ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ¸Á® PÉÆlÖ ºÀt FUÀ¯Éà PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ FUÀ J°èAzÀ vÀgÀ° ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ MwÛ »Ãr F PÁ±Áå ¸Àƽ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ¨Á§ÄUÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ, §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A 269, 270, 277 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-09-2013 ªÁAw ¨sÉâ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ, 2] £ÁUÉñÀ, 3] ªÀĺÁzÉë UÀr ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÀÝ §UÉÎ PÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ªÁAw ¨sÉâ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀªÀgÀ°è 1) ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ±ÉÃPÁt ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀgÀÄ §UÀzÀ® ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-09-2013 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Áà ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉÖ, ¸ÀzÀå: §UÀzÀ® UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N §UÀzÀ® EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀÄgÁªÉ D¦ü¹AiÀÄ¯ï §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2013 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ°è ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ±ÉÃPÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ C®èzÉà ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ±ÉÃPÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28-12-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ, ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

Gulbarga District Reported Crimes

ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16-12-2013 ರಿಂದ 18-12-2013 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಸಿ/ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಯು ಇತರೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ 25 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1. ರಾಜು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ್ 2. ಸಂಜಯ್ @ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಶಾಣಪ್ಪಾ 3. ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂ 03 ಮಕ್ಕಳಾದ 1. ಶರಬ ತಂದೆ ಆನಂದಪ್ಪಾ 2. ಅಗ್ನಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ 3. ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಹಸನ ಪಟೇಲ್ ಇವರು 06 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 19-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 02:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾದ ಅಗ್ನಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಯಃ 14 ಇತನು ಮರಳಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ 05 ಬಾಲಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27-12-2013 ರಂದು 6.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂ ಪ್ರಭು ಒಡೆಯರಾಜ ಸಾ|| ಕುರಿಕೋಟ ರವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂ ಶಾಮರಾಯ ಒಡೆಯರಾಜ ಇವಳು ಕುರಿಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ,, 32 ಕೆ 4835 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಶರಣಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ  ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ ಆರೆಕರ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 05-12-2013 ರಂದು 10 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೋ ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-32,ಯು-6147 ನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು  ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 .30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮೋ ಸೈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅ ಕಿ 18000 ಇರಬಹುದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋ ಸೈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮೋತ್ಯಾ ನಾಯಕ ಚವಾಣ ಸಾ: ಕೊತ್ತಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 27-12-2013 ರಂದು 0830 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊತ್ಯಾ ನಾಯಕ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ರುಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಹರ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೋಬ್ರ್ಯಾ ತಂದೆ ಥಾವರ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ರಾಜು ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ನಾಯಕ ಚವಾಣ ಹಾಗು ಆತನ ಸಂಗಡ 14-15 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದರು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಗೋಬ್ರ್ಯಾ ತಂದೆ ಥಾವರ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳದೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಅವರ-ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊತ್ಯಾ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಗಿಬಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅಂಬಾದಾಸ ಇವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತೊರಡಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.