Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 8, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À AiÀÄgÀUÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ CAd£ÉÃAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À zÉÆqÀØ §¼Áî¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À gÀd£ÀPÀÄAlzÀ°è EgÀĪÀÅzÁV ¨Áwä w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÀd¤PÁAvÀ FvÀ£À CmÉÆÃzÀ°è PÀArzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr DmÉÆâAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ CPÉÌUÉ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÛ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ EgÀvÀÛzÉ CAvÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CAd£ÉÃAiÀÄ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ & ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ :- ²æêÀÄw wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ CAd£ÉÃAiÀÄ

PÉA¥ÀÄ §tÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÄzÀ®Ä, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥À¸Àì, w½ UÀįÁ© §tÚzÀ ¹gÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.


 

¢£ÁAPÀ:05-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ
gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÉõÀVj gÁªï EªÀgÀÄ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï gÉʯÉéà PÁélæ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GzÁå£À JPÉì¥Éæ¸ï gÉʯÉéà ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAlUÉ vÀ£Àß D½AiÀÄ£ÁzÀ dAiÀÄwÃxÀð ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÄÝDvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨ÁV®Ä vÉUÉÀ¢zÀÄÝ, ºÁ¯ï£À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À ¨ÁV®UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀvÀÛ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄÛ. ºÀ¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼É®èªÀÇ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. CAvÁ ¥ÀÆ£À: ªÀiÁªÀ¤UÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¸À¯ÁV ºÀ¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ ¨É½îAiÀÄ vÀmÉÖ, vÉA©UÉ, UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼É®èªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ vÀÆPÀ 3 PÉ.f AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. MlÄÖ C.Q.gÀÆ.23500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ DvÀ£À D½AiÀÄ dAiÀÄwÃxÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ J.Dgï. UÉÆÃ¥Á®ZÁj vÀAzÉ J.J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ EªÀgÀÄ     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÆÃaªÁqÀzÀ Dgï.PÉ. UÉÆïïØ ªÀPïìð CAUÀrªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄ ¨É¼ÀQArAiÀÄ gÁqÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-07-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 jAzÀ ¢£ÁAPÀ:-08-08-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmɪÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É½î §AUÁgÀ zÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 1,40,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ J.Dgï. UÉÆÃ¥Á®ZÁj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸ÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ,EªÀ£ÀÄ »A¢£À ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÉÎ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ DVgÀĪÀ¢®è E°èUÉ E£ÀÆß ªÀÄÄV¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉÆAqÀÄ CqÁØqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¢: 07-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ §AzÁUÀ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄ¥ÀàtÚ E¹Ûç CAUÀr ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ,,AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ, ºÁUÀÆ PÀĦàUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gËqÀPÀÄAz UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, FvÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÉÎ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀÌzÀªÉÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ PÁgÀt zÀ¸ÀÛVj ªÁgÉAlÄ CVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¹zÀÄÝ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀ°PÉÌ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÉÄà PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß FPÉAiÉÄà PÉÆnÖzÁÝ¼É JAzÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ ¢: 07-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HgÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖ¬ÄAzÀ JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 26ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gÀÄ FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ G¼ÁîUÀrØUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¢.08/08/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢.08/08/2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ ªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 27,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ವಿಠ್ಠಲರಾವ ತಂದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ ದರವೇಶಿ ಸಾಃ ಚೋಟಿ ದರ್ಗಾ ಭಾಗವಾನಗಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ  ರವರು ನಾನು ಬಜಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ದರ್ಗಾದ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಹೀಬೂಬ ಪಾಶಾ ಸಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಂಬುವವನು. ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಯಾಖುಬಖಾನ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಖಾನ ಸಾ: ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಆಯಶ್ಯಾ ಪರವೀನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಯಶ್ಯಾ ಪರವೀನ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 15-07-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಹುಡಗಿಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಂದೆಯವರ ಮೋಬಾಯಲ್ ನಂ: 9343240994 ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ 08472-263631 ಅಥವಾ 08472-263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A ¥ÀÄgÀĵÀ PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁ»AiÀiÁSÁ£À vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀSÁ£À ¥ÀoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ ºÉZÀ © PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CdgÀSÁ£À vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀSÁ£À ¥ÀoÁ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/04/2011 gÀAzÀÄ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃ®ì ªÀiÁå£À ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ£À ªÉƨÉÊ® £ÀA 8884855657 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀÄ ¹éZÀ D¥sÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀ, UÀÄ®âUÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁvÀÆgÀ EvÁå¢ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÀlÖtUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À §UÉÎ AiÀiÁªÀzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀ¢®è, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆÃzÀ°è r¸Éî ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 336, 338, 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-3-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÀ (©) EPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ±ÁæªÀtzÁªÀiÁ eÁw ªÉÆÃa ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁåUÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ Dgï.JA.¦. qÁPÀÖgï EgÀÄvÀÛ£É ¤ªÀÄUÉ DzÀ PÁ¬Ä¯É dégÀ ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ EAeÉPÉì£ï ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ wPÀPÉÌ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ wPÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ G§â vÉÆÃqÀVvÀÄ DUÀ DgÉÆæUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ªÀÄUÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀÝ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÁUÀÄvÉÛ CAvÁ ºÉý 50 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉÆlÖ EAeÉPÀì£À¤AzÀ JqÀUÁ® wPÀ¢AzÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV G©â ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀĺÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ ©ÃzÀgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÀì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JqÀ wPÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ZÀªÀÄð ºÉÆV J®Ä§Ä PÁt¹ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉÆlÖ EAfPÀë£À¢AzÀ zÉúÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÉÇzÉÆ EAfPÀë£À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UËgÀ, vÁ: ¤®AUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸Áà²AiÉÆà fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-12/©¦-1454 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄqÀzÀ £À±ÉAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ ©lÄÖ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀSÁ£À vÀAzÉ f¯Á¤SÁ£À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dUÀzÀ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆgÀ, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ dUÀzÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆÃgÀ, ¸Á: §UÀzÀÆj, EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-02/ºÉZï.E.-8079 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀÆgÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ GªÀiÁUÀð¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4537 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-12/J¥sï¹-8497 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqɬÄAzÀ PÉJ-39/4537 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ CgÀ«AzÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ dUÀ£ÁxÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, CgÀ«AzÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: a®èVð ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಗಂಡ ಬಿಸಿ ಹಣ ತುಂಬಲಾರದಕ್ಕೆ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಗೃಹಿಣೆ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ: ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ)  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಟಿ.ವಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಠಾಣೆಯ ಪಿಸಿ ಅಜೇಯಸಿಂಗ್  ರವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಪಿಸಿ ಅಜಯಸಿಂಗ್ ರವರು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನೆಂದರೆ,  ಅದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಜಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣದವರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 5-8-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ 2-3 ತಿಂಗಳ ಬಿ.ಸಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿ.ಸಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಾರದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ ಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ,   ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಯಿತು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ  ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳಾದ 3 ವರ್ಷದ ಭವಾನಿಗೂ ಸಹ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮಗು ಭವಾನಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವಳು ಗರ್ಬಿಣಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ದಿನಾಂಕ: 6-8-2011 ರಂದು ಬಾಣಂತವಾದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಸಹ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗು ಇತತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಿಸಿ ಅಜೆಯಸಿಂಗ್ ರವರು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಫಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಾಲಿಕಾರ ಸಾಃ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಮಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 04-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಶಹಬಜಾರ ನಾಕಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 0063 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಫಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಅಲಮಾಸ್ ತಂದೆ ಎಮ್.ಡಿ. ಇಸಮಿಯಾನ್ ಸಾಃ ನೋರಾನಿ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ನಾನು ನೂರಾನಿ ಮಜ್ಜಿದ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.ಎ 32  6569 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.