Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 16-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©eɦ ¥ÀPÀë ¸À¨sÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ: 15-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î, ¥Àæ¨sÀÄ ZÀªÁít, §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï ClÆÖgÀ, ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ, gÁeÉÃAzÀæ ªÀªÀiÁð, ¸ÀĨsÁµÀ PÀ®ÆègÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ, gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄÆwð, gÀWÀÄ£ÁvÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, ¨Á§Ä ªÁ°, £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀÄ£Àß½î, eÉÊgÁd §ÄPÁÌ, r.PÉ. ¹zÁæªÀÄ, ±ÉʯÉÃAzÀæ ¨É¯ÁݼÀ, PÀıÁ®gÁªÀ ¥Ánïï, gɪÀt¹zÀÝ¥Áà, ¸ÀAdAiÀÄ SÉÃtÂ, JªÀiï.r. PÀbÉÃjªÁ¯Á PÁ®A. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æà PÉëÃvÀæ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ©eɦ ¥ÁnðAiÀÄ ¸À¨sÉ £Àqɹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ïzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A. 188 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JªÉÄäUÉ rQÌ : ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:15/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨sÉƸÀ¯É ¸Á: GªÀÄgÀUÁ E£ÀvÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï. 25-E-5441 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÀªÁ ¹AUÁgÉ ¸Á: WÉÆqÀªÁV ºÁUÀÄ DgÉÆæ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄUÀÄ¥Àæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÉÆÃn °AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAqÀÄ MqÉzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/03/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀgÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Áé«Ä ¦oÁ¢Ã±ÀgÀÄ ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üüAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉÆÃn°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃn°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è£À zÁ£À ¥ÉnÖUÉ MqÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀt EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 6,7/03/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj zÁ£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà GgÀĽ : £Á®égÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/03/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DmÉÆà GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¦Ã¯ïzÉêÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ°è ²æêÀÄw UÉƪÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/03/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ vÁAqÉAiÀÄ 6 d£ÀgÀÄ UÀÄtwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä §A¢zÀÝ MAzÀÄ UÀÆqïì DmÉÆÃjPÁë £ÀA. J¦ 12/5607 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÁAqÉ E£ÀÆß 1 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj UÀÆqïì DmÉÆÃjPÁëzÀ ZÁ®PÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ¸Á: AiÀiÁRħ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ, ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à DmÉÆÃjPÁë gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, EªÀįÁ¨Á¬Ä, gÀªÀÄuÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁAUÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ PÉÊ, PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÃAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


¥ÀævÉåÃPÀ 4 PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl zÁ½ ; 29 d£ÀgÀ §AzsÀ£À: 49,430 gÀÆ. d¦Û:
¢£ÁAPÀ:14.3.09gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ZÀAzÀÄæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ºÀwÛgÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)²£ÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 2)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAf£ÉAiÀÄå, 3) ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 4)gÁWÁªÉÃAzÀæ vÀAzÉ J° wªÀÄä¥Àà, 5)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 6)©.£ÀgÉñÀ vÀAzÉ ©.wªÀiÁägÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ CAzÀgï §ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌÀ ¦.J¸ï.L. ²æà £ÀlgÁd f.Cgï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.22,950/-, 4 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/09 PÀ®A.87 Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÉÊJ¸ï KUÀ£ÀUËqÀgÀ.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:15.3.09gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)§¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà, 2)f.J¨Áæ»A vÀAzÉ CºÀäzï, 3)PÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ 4) « ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «.£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ CAzÀgï §ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌÀ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.19900/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/09 PÀ®A.87 Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.3.09gÀAzÀÄ ¹.¦.L. ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ²æà JA.eÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CAzÀgï §ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀæªÀĪÁV 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼À ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, 2)ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀĨÁ¬Ä, 3)£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «oÀ×¥Àà, 4)²ªÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 5)GªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 6)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, 7)§qÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄâ¯ï ¸Á§, 8)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 9)vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀääAiÀÄå, 10) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4330/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 1700 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ¹ÃªÀiÁzÀ HgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 2)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ, 3) ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§ÄUËqÀ, 4)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 5)ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï, 6)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä, 7)£ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, 8)£ÁgÁAiÀÄt gÉrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ 9)wæ¨sÀĪÀ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2250/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV UÀÄ£Éß £ÀA.71/09 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA.72/09UÀ¼À£ÀÄß PÀ®A.87 Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2 ¥ÀævÉåÃPÀ zÁ½: D£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV DAzsÀæ¤AzÀ ºÉAqÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ CgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:15.3.09gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ DAzsÀæ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà f.¥Àæ«Ãuï¨Á§ÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 °Ãlgï ºÉAqÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/09 PÀ®A.32, 34 PÉE CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

¹¦L. AiÀÄgÀUÉÃgÁgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JJ¸ïL.¥ÀA¥ÀtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:15.03.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀ¥Àà ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ, 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 3) SÁeÁ ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¦ÃgÀ ªÉÆ»Ã¢Ý£ï ºÁUÀÄ 4) gÁdÄ F½UÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ DAzsÀæzÀ zÉÆrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß C¥sÉ UÁr £ÀA.J¦ 21 ºÉZï 0344 £ÉÃzÀÝgÀ°è 9 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CgÉÆæ gÁdÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ CAzÁdÄ 130 °Ãlgï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/09 PÀ®A. 273,284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉE CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÉ ¨ÉAQUÉ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ.43,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:
¢£ÁAPÀ:14.03.2009gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ ªÀgÀlUÉÃj NtÂAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà vÁå¥ÉèÃgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À M¯ÀAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ CrUÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀzÉà ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃzÁUÀ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ n«, §mÉÖ§gÉ, 5aî ±ÉÃAUÁ, 5aî ©½eÉÆüÁ, CzsÀðvÉÆ¯É §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000/- »ÃUÉ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.43,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ ¨ÉAQ CPÀ¹äPÀ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.06/2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

MUÀÎgÀuÉAiÀÄ PÁzÀ JuÉÚ¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:14.3.09gÀAzÀÄ 1550UÀAmÉUÉ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfäÃgï ªÀÄÄeÁªÀgÀ, 24 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃ¼É ¸ÁgÀÄ ªÀiÁr MUÀÎgÀuÉ ºÁPÀ®Ä JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬Ä¹ CzÀgÀ°è ¸ÁgÀÄ ºÁQzÁUÀ JuÉÚ PÁ¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ DPÉAiÀÄÄ GlÖ ¥Á°¸ÀÖgï £ÉênUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À E¯Ád£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä C®è £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀÄqÀ £ÁAiÀÄPÀ §ÄjègÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄrCgï £ÀA.7/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹:.

²æÃ. ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¹¢ÝPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï FvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ ºÉZï-8395 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 15-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¹¢ÝPÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÆPÀ ªÀÄ°AiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ eÉÆð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ° ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà MªÉÄä¯Éà §AzÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ, JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/ n.J-1504, mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/ n-7012 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ GAmÁzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð ¸Á// PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ »Ãgɧ¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. [¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 29/J-1176 ºÉ¸Àj «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 51/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §rUÁgÀ 27 ªÀµÀð ¸Á// ©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.5085 gÀ°è vÀ¼ÀªÀUÉÃgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DAiÀiÁ vÀ¦à vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// AiÀÄgÀUÉÃgÀ EªÀgÀÆ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀ½î ¸Á// ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.ªÉÊ.AiÀÄÄ-5995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ AiÀÄjUÉÃgÀ¢AzÀ GqÀªÀÄPÀ¯ï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqÀ lgÀß EzÀÝ eÁUÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 30 d£ÀgÀ°è 20 d£ÀgÀÄ ¥ÀÄngÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÉvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-03-09 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBAGRA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

¢:15-3-09 gÀAzÀÄ PÀȵÀgÀ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï.-04/©.PÀÆå 9723 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÀÄA§qÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀA¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀÄj EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ²æà J¸ï.J¸ï.zÉÆqÀªÀĤ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð:

¢:15-03-09 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà NgÀUÀAn ¸Á||UÉÆ®ègÀUÀ°è
dUÀvï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉëUÉ CrUÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ªÀĺÁzÉëAiÀÄ CtÚ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

C§PÁj zÁ½:

¸ÉÃqÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

¢:14-03-09 gÀAzÀÄ §lUÉÃgÁ(PÉ)UÉÃl UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ªÀÄĸÀÛdgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀPÉÌ ºÁ¤PÁgÀªÁzÀAvÀºÀ PÉÆèÃgÀ¯ï ºÉÊqÉæÃqÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀ𠧼À¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À UÀÄ®§UÁðzÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÀqÀPÀÖgï ²æà «dAiÀÄ CAa gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ªÀÄĸÀÛdgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀAiÀiÁå ªÀÄĸÀÛdgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1)JgÀqÀÄ PÁå£ÀUÀ¼À°èzÀÝ °ÃlgÀ PÉÊ ºÉAqÁ C.Q. gÀÆ 600/-, 2)£Á®ÄÌ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°èzÀÝ 200 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ C.Q.gÀÆ 400/-, 3)50 UÁæA ©½ ¥ÉøÀÖ C.Q.gÀÆ 50/-, 3)MAzÀÄ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ¥Àè¸À C.Q.gÀÆ 40000/-, 4)£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 742/-, d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.