Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 1, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ  ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ;31/05/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಆರ್‌‌ 7549 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಿಂಗ ತಂದೆ ರನ್ನುಸಿಂಗ ತಿವಾರಿ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿ ಉಪಳಾಂವ  ಕ್ರಾಸಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ದಾಲ ಮಿಲ್‌‌ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಇತನಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ಹಾಗೇಯೇ  ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಚಲವಾದಿ  ಹಾಗೂ ಪಿರೋಜ ಪಟೇಲ ಇವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ಹಾ:ವ:ತಾವರಗೇರಾ ತಾ;ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 277/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


 

¢B26-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30UÀAmÉUÉ ²æà f.ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: eÉ.E ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ vÀªÀÄä zÀÆj£À°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ£À ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr PÁ®Ä ªÀÄqÀa ¨É®Ö vÀgÀºÀzÀ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ PÁ®Ä PÀnÖ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¨ÁågÉ®zÀ°è ºÁQ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀAB 131/12 PÀ®AB 302, 201 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÉ.

F ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt £ÀAB 08538-270020

¹¦L ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ PÀbÉÃj zÀÆgÀªÁt £ÀAB 08538-220333

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ zÀÆ.£ÀAB 08532-235635 CxÀªÁ 100 .


 

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀ¸ÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ VqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ vÀ¯Á 50 gÀAvÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 4 gÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉ ªÉÄìĸÀ®Ä §AzÀÄ ªÀ¹Û ªÀiÁrgÀĪÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 31-05-2013/01-06-13 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ªÉÃ¼É ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ. ¹Ãr®Ä, ªÀļɬÄAzÁV ºÀ¼ÀîzÀ°è ¥ÀæªÁºÀ §A¢zÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹ÃqÀ°£À C¨sÀðlPÉÌ PÀÄjUÀ¼ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¤ÃgÀ£À°è ªÀÄĽV PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 6 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 59 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀ°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MlÄÖ 3.25.000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA: 02/2013 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:31-05-2013 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Á£À±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ Dl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ , ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ ªÉÄîÌAqÀ 1) gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzsÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸ÁéªÀÄ, 43 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ2) ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ° UËqÀgï ¸Á-±ÁSÁ¥ÀÄgÀ vÁ-ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ £ÀA.1 ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÈvÀåzÀ°è ¨ÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÉ CAvÁ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2013 PÀ®A.78 (3) PÉ.¦.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 31-05-2013 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ zÉÆqÀا¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ªÀ: 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À vÀ£Àß ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 1420/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 172/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 31-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwzÀÝ §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-1179 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀvÀÛ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸À¯Áä£ï vÀAzÉ ¸À°ÃA¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:15ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ZÀPÀ° ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: GzÀÄð±Á¯É »AzÉ §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-1179 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , OgÁzï r¥ÉÆà , ¸Á: »¯Á®¥ÀÄgÀ , vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï . FvÀ£ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj §¸ï£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ mÉÊgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ PÉwÛzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.138/2013 , PÀ®A.279 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀƦü¯Á ªÀAiÀiÁ-25 eÁw-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||ºÁ®¨Á« vÁ||¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè||AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 25-30 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÁ°ªÀiÁUÉAzÀÄ vÀªÀÄÆägÁzÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÁ|| ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ f¯Á¤ vÀ£Àß ªÀiÁåQì ¦PÀ¥ï UÀÆqïì UÁr £ÀA- PÉ.J-33/7871 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è ªÀ°ªÀiÁ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀAiÀiÁ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ¹AC°¸Á§ vÀAzÉ d¯Á® ªÀAiÀiÁ-40 eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á||vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÁ||¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè||AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-60 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á||vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÁ||¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè||AiÀiÁzÀVj 2) AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ªÀAiÀiÁ-47 eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á||vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÁ||¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè||AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ UÀÆqïì UÁrAiÀÄ ¥ÁlPÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ UÀrغÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ zÁjAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÉÆÃr£À ¨ÉæÃPÀgÀUÉ ªÉÄÃ¯É CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¥ÁlQ£À ZÉÊ£ï PÀmÁÖV ªÀÄÆgÀÄd£À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ f¯Á¤ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:31/5/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ JªÀiï r E¸ÁPï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĺÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 21 eÁ ªÀÄĹèA G «zsÁåyð ¸Á UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ Cd«ÄÃgÀ ¸Á§ FvÀ£À£ÀÄß §eÁd ¥À¯ïìgï ZÉ¹ì £ÀA MD2DHDHZZSCK08161 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À ®Qëöäà PÁl£ï «Ä°è£À ºÀwÛ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 47 ºÉZï 1554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÁj ªÀAiÀÄ 30 eÁ §rUÉÃgÀ G §rUÉÃgÀ PÉ®¸À ¸Á ²gÀÆgÀÄ vÁ PÀÄAzÁ¥ÀÆgÀ f GqÀ¦ ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ®Ä »AzÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ Cd«ÄÃgï ¸Á FvÀ¤UÉ JqÀ »ªÀÄärUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A. 279..337 L .¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æÃzÉë UÀAqÀ CdÄð£ï, 20 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁr f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CdÄð£ï,UÀAqÀ£À CfÓ, CPÀÌ ºÁUÀÆ vÀAV ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë eÁvÉæUÉAzÀÄ DgÉÆð UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃzÉëAiÀÄ UÀAqÀ CdÄð£ï FvÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉëAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÉÆAqÀ (PÉgÉ)zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄPÀÌ UÀAqÀ ¢|| ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: vÀ®ªÀiÁj FPÉUÉ JgÀqÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, E§âgÀÄ UÀAqÀA¢gÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄÄlÄÖ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ E¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄPÀÌ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 01-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á; vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ «µÀzÀ CA±ÀªÀÅ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀAPÀlªÁV C¸ÀܪÀå¸ÀܪÁVzÀÄÝ £ÀAvÉ CvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.06.2013 gÀAzÀÄ 67 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-06-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-06-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁZÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: UÀzÀ¯ÉÃUÁAªÀ(PÉ) vÁAqÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ vÁgÁZÀAzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: UÀzÀ¯ÉÃUÁAªÀ(PÉ) vÁAqÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ J¸ï©L ¨ÁåAPÀ¤AzÀ PÁæ¥À ¯ÉÆÃ£ï ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ, ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ PÉ®¸À ¹UÀzÀ PÁgÀt 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¸Á®zÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAPï¤AzÀ ¸ÀºÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÆ ºÉüÀzÉ-PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀAlÄ vÁAqÁzÀ gÀ« vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ Q±À£ÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ¢ÝzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉìUÁV WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À©¸Á§ vÀAzÉ C§â£À¸Á§ ªÉÆd£À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ElUÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¨Áâ¸À¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÉÆd£À ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPïì-4638 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ, ¸Á: ElUÁ EvÀ£ÀÄ & ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ, ¸Á: ElUÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-25/©-7682 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¨Áâ¸À¸Á§ @ C¨Áâ¸ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ  ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÁÛAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 (1) 10 J¸ï.¹. & J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ ªÀlUÉ, 2) ºÀtªÀÄAvÀ eÁqÀgÀ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ RƨÁ eÁzsÀªÀ, 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÆgÉ¥Áà, 5) ¸À¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀ²ÃgÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) vÁAqÁ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ®A¨Át £Á ªÀiÁqÁ ºÉƯÁÝUÀ ¤Ã AiÀiÁPÀ ºÉÆAn¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2013, PÀ®A 143 147, 148, 323, 324, 341, 354, 448, 504, 506 ಜೋತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 30-05-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೆವಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾಮನೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಎ¸ï.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ನೀರಿಗೆ ಹೊದಾಗ DgÉÆæ ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಗೆ ಇತನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏಕೆ ಬರಬಾರದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನೀಕ ನಳ ಇದೆ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಗೆ, 2) ಡೇವಿಡ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಗೆ, 3) ಯೋಹನ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಗೆ, 4) ಸ್ವಾಮೀದಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಗೆ, 5) ಜೋತಿ ಗಂಡ ತುಳಸಿರಾಮ, 6) ಜೈಶ್ರೀ ಗಂಡ ಡೇವಿಡ, 7) ರೋಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಹೀರಗೆ ಎಲ್ಲರು ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಕೆಳಗೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಪಿಂಡ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ºÉÆqÉzÀÄ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಜೈಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಜಮ್ಮಾ ಜೋತಿ ರವರು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಯೋಹನ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಾಯಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ EªÀgÀÄ ಜಗಳ ಬೀಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ªÀÄvÀÄÛ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಹಾಗೂ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹೀತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013, PÀ®A 341, 323, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ qÉëqÀ »gÀUÉ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ eÁªÀÄ£É ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JqÀUÉÊ MqÀÄØ ªÀÄÄjzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÉêÀj JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÀAqÉ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-11-51, £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä, PÉE© gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-869 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ PÉƼÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀqÀÄgÁwæ 2:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, ©ÃzÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr UɼÉAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 2:30 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-869 C.Q 10,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆð¸ï ¥ÀgÀªÁV ©.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.L.  r.¹.L.© f¯Áè ¥ÉÆð¸ï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 12,100/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 7 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 1 ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) gÁPÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2) C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À UÁA¢üUÀAd EAqÀ¹æöÖAiÀįï KjAiÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆð¸ï ¥ÀgÀªÁV ªÀÄ°èPÁdÄð£À JªÀiï.qÀ¦à£À ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ gÁPÉñÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2295/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 1 ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹  eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-43/«í-4543 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¯ÁqÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ PÀÄA§gÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀæ PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆlÄÖ ºÁ¤ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹಾಗು ಮಗಳು ಪದ್ಮಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ಯ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಶಾಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:31/05/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೋಮ್ಮಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಕೊಣೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಟ್ಟು 1,62,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕಿಶನರಾವ ತಂದೆ ಜೈರಾಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ:ಸೇಡಂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 88/2013 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮನ್ನು ತಂದೆ ಭಿಮು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ಪಾಣೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಬಿಲ್ಲು ನಾಯಕ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೋತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜು ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅನಿಲ್‌ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಕೆಟ್‌ ಆಡುವ ಬ್ಯಾಟನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೂರೂ ಜನರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟನಿಂದ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಾತಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ರಾಜು ಇತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆಮುಂಗೈ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಚಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೂಕಿ ಕೋಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 76/2013 ಕಲಂ:  341323324504506 ಸಂ: 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೀರೆಗೌಡರ ಸಾ:ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದಿನಾಂಕ:29-05-2013 ರಂದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪನ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹಿರೇಗೌಡರ ಇತನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೀರೆಗೌಡ ಇತನು ಕೂಡಾ ಮೆರವಣೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಡದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಡ ನಮೂನೆಯ ವಸ್ತುವಿನಂದ  ನನಗೆ ಹೋಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ  ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಮತ್ತು ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ತರಚಿದ ನಮೂನೆಯ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 276/2013 ಕಲಂ. 341323324504506 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.