Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 10, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 41 ªÀµÀð,PÀ¨ÉâÃgÀ,G-ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À,¸Á-ºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ CAzÀgï §ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ r.J¸ï.¦,  ¸ÁºÉçgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ï L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ 09 d£À DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 31,700/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀªÀÄZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÀgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A .87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢:09-06-2015 gÀAzÀÄ 5-00 UÀAmÉUÉ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ±ÉÃSï, 57 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁݣɠ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪಿ.ಎಸ್. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) 1340/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E®è 3) MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C. Q EgÀĪÀ¢®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.78/15 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

          ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁ, 30 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgÁ, G-qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á-ªÀÄÄAqÀgÀV FvÀ£ÀÄ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  Orginal Choice 180 ML ನ ಬಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪಿ.ಎಸ್. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ Orginal Choice 180 ML  £À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É    50.09 CAvÁ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ  32 ¨Ál°UÀ¼À ¨É¯É C//Q// 1628.8 gÀÆ CUÀÄvÀÛzÉ.EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 79/2015 PÀ®A 32 34, PÉ E PÁ¬ÄzÉ  ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

         ¢£ÁAPÀ: 09.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ PÀqÉÆØÃt gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀnÖ UÁæªÀÄ zÀ°è 1) ಯಮನೂರು ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ ವಯಾ: 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಪಿಂಜಾರ ಉ: ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ2) ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಯಮನೂರು ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ಪಿಂಜಾರ್ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ (ಪರಾರಿ)ನೇದ್ದವರು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿAiÀÄ®Ä ಯಮನೂರು ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ ವಯಾ: 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಪಿಂಜಾರ ಉ: ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮFvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ಅವನಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 550/-2)ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè3)MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï CQgÀÆ 300/-  4)MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ,ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ತಾನು ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 3) ಕುಂಟಬಾಬು ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇವಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮುದ್ದೇಮಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನನ್ನು ದಾಳಿಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ,ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

               ¢£ÁAPÀ: 09.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ PÁPÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ಆದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ವಯಾ 42 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಡಿವಾಳ ಉ: ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವದು ಸಾ: ಕಾಕಾನಗರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ 2) GªÀiÁzÉë UÀAqÀ DzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  ನೇದ್ದವರು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆರೋಪಿ ನಂ-1ನೇದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದೇಮಾಲುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ,ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ತಾನು ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಜಾ: ಚಲುವಾದಿ ಉ: ಕೂಲಿ           ಸಾ: ಕಾಕಾನಗರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ (ಬುಕ್ಕಿ)ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇವಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮುದ್ದೇಮಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನನ್ನು ದಾಳಿಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ,ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è        ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ದಿನಾಂಕ : 09-06-2015 ರಂದು 10-20 ಪಿ.ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಮ್ಮಾವರಿ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾ: ರಾಮ ಕಿಶೋರ ಕಾಲೋನಿ, 2) ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಆದಿಬಸ್ಸಯ್ಯ, ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ, 3) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ, ಸಾ: ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, 4) ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ನಭೀಸಾಬ, ಸಾ: ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, 5) ಮುನ್ನಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಷಸಾಬ, ಸಾ: ರಾಮ ಕಿಶೋರ ಕಾಲೋನಿ, 6) ರವಿ @ ಹಸೇನ್ ತಂದೆ ಫೀರ್ ಸಾಬ, ಸಾ: .ಕೆ ಗೋಪಾಲ ನಗರ, 7) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ಜವಳಗೇರಾ,ನೇದ್ದವರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  . gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 07 ರವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 4260/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  .  ಗುನ್ನೆ ನಂ.92/2015, ಕಲಂ 87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                
¢£ÁAPÀ:-09-06-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå UÀAUÉAiÀĪÀgÀÄ, 48ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀgÉUÀÄqÀØ.        FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ §AzÁUÀ PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA.J¦.21 Jf.7432 mÁæöå° £ÀA. J.¦. 21 n.AiÀÄÄ 7903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ AiÀÄ®èªÀÄä FPÉUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ PÀgÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï PÀÆqÁ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 140/2015  PÀ®A.279,427, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ:-08.06.2015 ರಂದು £À¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï 19 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಶಾಲಂ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಪೀರ್ 19 ವರ್ಷ ಈತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೂರ್ ಮಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್  FvÀ£À ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ  1] ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ 2] PÀ¢ÃgÀ£À ªÀÄUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮೃತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಖದೀರನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 4 ಜನರು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುರಿಯನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಡಿಗ್ರಿ, ಗೋಪಿ ಇವರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಮೃತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ  ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೃತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವಿಮ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೃತನಿಗೆ ತನಗಾದ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ:-10.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮೃತನಿಗೆ 6 ಜನರು ಕೂಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A: 143, 147, 504, 323, 506, 302,  ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     
       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2015 gÀAzÀÄ  90 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                            

                                                               


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-06-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-06-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2015 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À gÀ«ªÁgÀ gÀeÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ JªÀiï.J C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UɼÀw ªÁt²æà E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ®§ÄgÀV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀÄÝ, §¸ï£À°è ¹Ãmï ¹UÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É UɼÀw ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨ÁåV£À°è ¯É£ÉƪÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï, JªÀiïJ¸ï¹AiÀÄ gÉPÁqÀð ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃlì ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ §¹ì£À PÁågÉÃd£À°è EnÖzÀÄÝ, §¸ÀÄì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï£À°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ¹Ãn£À ºÀwÛgÀ PÁågÉÃeïzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä PÁågÉÃd£À°èlÖ vÀ£Àß ¨ÁåUï C°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è, vÀ£Àß UɼÀw ªÁt²æà EªÀ½UÉ ¨ÁåUÀ PÁtÄwÛ®è CAvÀ «ZÁj¹ vÁ£ÀÄ §¸ï£À°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¨ÁåUï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ºÁUÀÄ gÉPÁqÀð ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁåUï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¯Áå¥ÀmÁ妣À «ªÀgÀ ¯É£ÉƪÉÇà ¯Áå¥ÀmÁ¥ï f50-70 Njf£À¯ï ¨ÁåUï ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. ªÉÊ.©.06909957 EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ C.Q 33,500/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠫±Àé¢Ã¥ÀPÀ @ CdAiÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«PÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.zÀ°vÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA. PÉJ-35/J-1103 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á: UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì ¥Áå¸ÉÃAdgï ¸À«ð¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-06-2015 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Áå¸ÉÃAdgï d£ÀgÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä CPÀëAiÀÄ @ «±ÀéfÃvï E§âgÀÆ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ UÉÃl »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áå¸ÉÃAdgï d£ÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ PÀÄr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E½¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÁºÀ£À ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðªÁV ¯Á®¨ÁUÀ zÁn £Ë¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À §AzÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MªÉÄäÃ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä CPÀëAiÀÄ @ «±ÀéfÃvÀ FvÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ, CµÀÖgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ MAzÀÄ r¹JªÀiï £ÀA. JªÀÄ.ºÉZÀ.-24/eÉ-6888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀÄr ¥ÀÄrAiÀiÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ  CPÀëAiÀÄ @ «±ÀéfÃvÀ FvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015, PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 323, 504 L¦¹ :-
ಫಿಯಾಱದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ರಾಕಲೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಕೊಳ್ಳೂರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ರವರು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶೆಂಕರರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 02-06-2015 ರಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲ್ಲರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಸ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಶೆಂಕರರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಖಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಸಂತ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಶೆಂಬೆಳೆ ಸಾ: ಕೊಳ್ಳೂರ ಈತನು ಬಂದು ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ರಾಜೆಪ್ಪಾ @ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೆರಣಪ್ಪಾ ದೆಗಲವಾಡೆ ರವರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಫಿಯಾಱದಿಯವರು ಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಿಕರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಂದೋಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ gÁd¥Áà @ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÉÃUÀ®ªÁqÉ. eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ. ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ. vÁ: OgÁzÀ (©) ಇತನು ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ಈ ಕುರುಬರು ಎಲ್ಲರು ನಾನು ಓಟ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ರೊಕ್ಕಾ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ಸಂದೋಡಿಯ ಗೊಡೆಗೆ ನೂಕಿದಾಗಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಕಾಲಿನಿಂದ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠧dgÀAUï, ¹.¦.¹.1182, £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ OgÁzï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ «¼Á¸À ¹UÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «¼Á¸ÀzÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉZï.¹ 808 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ²ÃvÀ® ±ÀªÀUÁgÀzÀ°è EnÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjgÀªÀgÀ°è ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2015, PÀ®A 309, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-06-2015 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸À¨sÁµÀZÀAzÀæ J.J¸ï.L qÀ§Äèöå ¤¸ÀÛAvÀÄ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÉÆù£À ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ©ÃzÀgÀ f¯Éè¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀtgÁVgÀÄwÛÃj JAzÀÄ ¤£ÀUÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ J£ÀÄ CAvÀ ºÉý FUÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆqÀ¯Éà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ 1) ªÉÊf£ÁxÀ J.J¸ï.L ¤¸ÀÛAvÀÄ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ J.¦.¹.321 gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ w½ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ J.¦.¹. 321 f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀĨsÁZÀAzÀæ J.JJ¸ï.L ¤¸ÀÛAvÀÄ gÀªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.