Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 21, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21/06/2009
ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÁªÀÅ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉzÀ-39/ºÉZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CfêÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀ°è §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVvÀÄÛ.
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀgÀrØ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAUÁgÀrØAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁºÀ ¸ÀAUÀgÀrØ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃUÀå ¹Üw UÀA©üÃgÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÁgÀrØ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆzÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/09 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A:304 [J] L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-5-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà gÁeÉÆÃ¼É ªÀÄ£É £ÀA. 9-8-223 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©.«.©. PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹r 100 r®PÀì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 ºÉZï-24 C Q 10,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 20-6-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAPÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝ£É JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀóAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1397, 1276 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃAvÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß MAzÀÄ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA PÉJ-36 JZï-567 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃuÉ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀ ªÀqÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè ªÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ CAvÁ ºÉý CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÉÆä aîzÀ°è AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 5 PÁl£À EzÀÄÝ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï EzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀÄÆzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À AiÀÄÄ.r.Dgï UÀÄ£Éß £ÀA. 9/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤±Á UÀAqÀ ±ÁªÀįÁ¹AUÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 20 eÁ/gÀd¥ÀÄvÀ ¸Á/¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ CzÉ MAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀįÁ® vÀAzÉ §®¹AUÀ ZË¢æ ¸Á/eÁ®£Á (JA.JZÀ) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯ÉèªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Àà ªÀÄUÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/6/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¥ÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƽ ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀ:40 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÀAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/06/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ:36 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ eÁåAw ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁåAw EªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼À ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃ¨ï ¯ÉÊ£Àå ªÀiÁå£ï F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨ÉÆÃgÉ ¸Á/ vÀgÀ£À½î E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯ï.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ºÀwÛgÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀiï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ eÉ.E. ºÁUÀÄ D¥ÀgÉÃlgï gÀªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É PÀgÉAmï §AzÀÄ E§âgÀÆ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ïUÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀÛwzÀÝjAzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ F±ÀégÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï zÁ½ 04 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ 1940UÀAmÉUÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¦£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ f.¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,100/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.143/09 PÀ®A 87Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ £Á®ÄÌ ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉúÀtV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CgÉÆæ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA.PÉJ 36/8663 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀ E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà zÀÀÄgÀÄUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÀAeï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ PÁwðPÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÀ¼ÀÄ CqÀاA¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁPÀ®Ä CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÉƼÀUÉ PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà «gÀÄ¥ÁQëgÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ wªÀÄä¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, FgÀtÚ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁV®è C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß J©â¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:19/20.06.09gÀAzÀÄ 2330 jAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ©üêÀÄgÁeï PÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV zÉêÀgÀ ªÉÄðzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 28,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà © ²æÃgÁªÀÄÄ®ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

PÉgÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÝ ¨Á®PÀ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 3£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ 9 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ zÉÆqÀØ ªÀĸÁÛ£À£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀ AiÀıÀªÀAvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÄjPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ 1530 UÀAmÉUÉ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¯ÉÆÃAiÀįÉÆà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ±ÀÄa ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.19/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 19-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ QµÁÖ¥ÀÄgÀ ¸Á|| aAvÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà QµÁÖ¥ÀÄgÀ ¸Á|| aAvÀ£À½î ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢:19-06-2006 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ¸Á:PÀ®ÆègÀ (PÉ) vÀ£Àß ¥Á°£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÉÆ®zÀ°è ZÀªÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛgÀĪÁUÀ KPÉ ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ZÀªÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛE E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ªÀĺÁzÉëUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¼ÉzÁr, CªÁåZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ªÀĺÁzÉë ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÉÆ£ÀÆßgï ¸Á¨ï, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæÃvÀ£À mÁæöåPÀÖgï/mÁæöå° £ÀA.PÉJ-37/n-5927/5928 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÀgÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀ°è£À ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ £ÁUÀgÁd EAqÀ¹Öçøï (gÉʸï«Ä¯ï)
ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£À ¥ËqÀgï ªÉÄÃ¯É mÁæöå°AiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À §® ªÀÄÄRzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ (¹Ã½) M¼ÀV£À ªÉÄzÀĽ£À ¨sÁUÀªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-06-2009 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ £ÉÆA¢UÉ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / PÀÆå. 62 £ÉÃzÀÝgÀ°è PɸÀgÀnÖ¬ÄAzÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀVj - vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À°è CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¹Ìqï DV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A. 110(J) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹- 324, 327 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ CdAiÀiï ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/05 ªÀÄvÀÄÛ 158/08 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀA¢ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA. G: ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ï, ¸Á: ®QëöäPÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¯É ªÀÄgɹPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §qÀªÀjUÉ ªÀÄzÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ E®è ¸À®èzÀ D¸É D«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¢rÃgÀ£Éà ²æêÀÄAvÀgÁUÀĪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ dÆeÁlzÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.