Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 24-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009.

ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ ±ÁºÁ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀĺɧƧ ±ÀºÁ EvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉÆçâj JtÂÚ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè PÁgÀt QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ±ÀºÁ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV fÃ¥À£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÉ.J 38 f.173 f¥ï £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¨ÉÊPÀUÉ rQÌ : MªÀð AiÀÄĪÀPÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀB 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ.38/5316 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ OgÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ. 39/674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£Á¯ÉAiÀÄ gÉÆZÉÑ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ©nÖzÀÝPÉÌ £ÉgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §¥ÁàgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ VgÉ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀiÁ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉlÖ UÀzÀÝ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄwÛ¢Ýj, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ªÁºÀ£À dRA, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ ¨sÀÄgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À (407) £ÀA PÉJ 39/5785 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ OgÁzÀ (±Á) ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22, 23-2-09 gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ°ì (J¯ï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÁ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ ±ÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀUÉÊgÉ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÉÊPÀ¥À°Ö : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¯ÁA©PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-2655 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀwAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt, 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ :¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :    

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, PÀȵÀÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀ£ÀÄ, EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2009 gÀAzÀÄ CzÉà PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, £ÁUÉñÀégÀgÁªï EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀwAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà ¥ÀÆtðZÀAzÀæ gÁªï EªÀgÀÄ PÀȵÀÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºËzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£Éà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃgÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ C¸ÀA: 26/2009 PÀ®A: 366(J), 504,506 ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀ£ÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁ¤ªÁ¸À §qÁªÀuÉAiÀÄ 27 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtvÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:22.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ºÉƸÀ DmÉÆà vÀgÀ®Ä ºÀtvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÉ ºÀt vÀgÀzÉà E°èAiÉÄà PÀĽw¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:23.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ C.¸ÀA: 40/2009 PÀ®A: 323,506,498(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÁ®ÄeÁj ©zÀÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, J£ï.Dgï.©.¹.PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¥Á®Ä :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï¤ªÁ¹, gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ K¸ÀĨÁ§Ä 20 ªÀµÀð, ºÀnÖPÀA¥À¤AiÀÄ°è mÉA¥ÀgÀj PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÊ£ï vÀAzÉ ®Æ¹£ÁxÀ 21 ªÀµÀð, SÁ¸ÀV ¯ÉPÀÑgÀgï ¸Á: ¸ÀªÉÃðAmï PÁél¸Àð ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:22.02.2009 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃoÁUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®ÄeÁj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð gÉÆëÄAiÉÆà ®AiÀÄ£ïì«Ä¯ï ºÀnÖPÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA: 15/2009 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå:

ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ E¸ÁèA£ÀUÀgÀ§qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥Áj EªÀ£ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ DUÁUÉÎ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀiÁ£À«UÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀgÀÆ §gÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹,ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:21.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 03/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå:

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀiÁqÀVjUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØ ¨É¼É¢zÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 06/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÁªÀÅ PÀaѸÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ fãÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:22.02.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £É®ÄèUÀzÉÝAiÀÄ°è ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¥ï C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, UÀÄtªÀÄÄR¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:23.02.2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 04/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ªÀÄÆqÀ®¢¤ß UÉÆ®ègÀºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà UÉÆ®ègÀ 55 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.02.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆqÀ®¢¤ß UÉÆ®ègÀºÀnÖ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄaQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 04/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2009 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¨ÉÆgïªÉÃ¯ï £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ DgÉƦ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸À°PÉ PÁ«¤AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2009 PÀ®A 457, 380 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÁåA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²Ã£À¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.