Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 10, 2013

Raichur Dist Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_


 

bÀvÀæ gÁªÀÄfà £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÃmÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.bÀvÀæ gÁªÀÄfà £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀªÀgÀÄ. gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2010/- & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ-2006 CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;-15/02/2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¥ÉæêÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 15 ªÀµÀð 5- wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ D¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀÄ£À¹ì®èzÉ 1).«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 29 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, 2).£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð,3).²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÁd 38 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á:-ªÀĹÌ. 4).²æêÀÄw zÁæPÁë¬Ät UÀAqÀ ¢// ªÀÄ°èPÁdÄð£À 60 ªÀµÀð,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 4-wAUÀ¼À¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÁUÀ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ gÁwæ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ:-23/06/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¢ªÀ¸À ¦gÁå¢ UÀAqÀ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÉøÀ ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A 9,10 ªÀÄvÀÄÛ 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ-2006 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ªÀĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛPÁ¼ÀÄ ©Ãd HgÀ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉJ-36/9147 £ÉzÀÝgÀ°è J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÁj £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀµÀÆÖgÀÄ- ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥sÀAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ3°AzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/13 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀðFvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢ü J£ï.¥ÀzÀä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ 39 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉÆr ºÀ½î PÁåA¥ï ¥ÉÆÃ; ªÀĽî PÉÃj vÁ: fÃ: qÁªÀtUÉÃj ºÁ.ªÀ. §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV EzÁÝUÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §A¢zÁÝUÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ 1-06-13 gÀAzÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 240/13 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2013 PÀ®A. 498 (J) 504,323,506 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.07.2013 gÀAzÀÄ 22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-07-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀA vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀvÀß ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀvÀß ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©ÃvÀÄÛªÀ ¸ÀA§zÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ¸ÀzÀ PÀÄA¦UÀ¼ÀÄ JwÛ PÀmÉÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄA¦AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÉ §AzÀÄ aQìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013, PÀ®A 307, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀƼÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: X¸Ár, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ±ÉÃqï£À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 09-07-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 3 d£À CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ K¼ÉÆæà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÝ CzÉà ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÄ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀazÀgÀÄ, EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀªÀiï ªÀiÁræ EªÀjUÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÁUÀgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃr CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉPÉÌ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj UÀÄ®ÄèUÁªÀ½ PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁªÀ gÁt¨Á ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃmɯï£ÀªÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr vÀAzÀÄ JgÀa gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉAqÀwUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2002 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉñÀªÀ ªÀiÁ£É, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: CªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzsÀ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÉƧâgÀ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013, PÀ®A 406, 420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÉÆnÖ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-56 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAavÀ CAzÀgÉ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¤UÉ PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 2,06000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ 12:24 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è CPÀëvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄAl¥À¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀĪÀiÁä, 2) ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀĪÀiÁä E§âgÀÄ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánïï, 4) «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ NAPÁgÀ ¥Ánïï, 5) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, ªÀAZÀ£É ªÀiÁr, £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÖ÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-8745 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï ¸Á¬Ä DzÀ±Àð ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀÄAdÄ£Áxï ªÉÆÃmÁgïì CAUÀrUÉ ªÉÆÃmÁgï ªÉÊgï vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÖ÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-8745, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. 07J¯ï16J¥sï25765, 3) EAf£ï £ÀA. 07J¯ï15E49912, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2007, 5) §tÚ ¤Ã°, 6) C.Q 35,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ ©æÃeïØ PÀªÀiï ¨ÁågÉÃfUÉ 130 UÉÃlUÀ¼ÀÄ PÀÆr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÉÃlUÀ¼ÀÄ ªÀļÉUÁ® EzÀÝ PÁgÀt ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ UÉÃlÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ¨ÁågÉÃd ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÀªÉÄñÀ ªÉÆÃUÉð JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà SÉêÀıÉnÖ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgÀgÀÄ, ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ G¥À «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁågÉÃf£À UÉÃlUÀ¼ÀÄ læPï £ÀA. J¦-12/«-2292 £ÉÃzÀgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÉÃmïUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ J°èUÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄwÛgÉãÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E®è CAvÀ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj læPÀ£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀÝjAzÀ  ªÁºÀ£À UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁågÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÃlUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁågÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 130 UÉÃlUÀ¼À°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MlÄÖ 36 UÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 3 ®PÀë 36 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ UÉÃlÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj læPÀ£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆPÀj PÉÆý, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aî vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ UÉÆÃt aîzÀ°è K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÉÆÃt aî vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 10 QAUï ¦ü±ïgÀ ¸ÁÖçAUÀ ¦æ«ÄAiÀÄA ©AiÀÄgï 650 JªÀiï.J¯ï£À vÀ¯Á MAzÀgÀ ¨É¯É 90/- gÀÆ, MlÄÖ.900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 30 AiÀÄÄ.J¸ï «¹ÌAiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ vÀ¯Á MAzÀgÀ ¨É¯É 44.32/- MlÄÖ 1329.6/-gÀÆ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨Ál®¼À ¸ÀA§AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉgÉ EzÉ ºÉÃUÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ PÉÆlÖ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2013, PÀ®A 398 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨sÀUÀªÁ£À ªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ CqÀvÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ C¯Éèà ªÀÄ®V ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÀUÀªÁ£ÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ dªÀÄRAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀAiÀiÁågÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ J.¦.JA.¹. UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁ¸À¯É ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆÃmÉÖUÉ »rzÀ£ÀÄ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼Àî PÀ¼Àî JAzÀÄ PÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É UÀ¹Û£À°ègÀĪÀ ¥ÉưøïgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÁPÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ SÉÃgÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,  ¸Á: ¸ÀAUÀļÀV EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¢AzÀ ¹AzÀ§AzÀVUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÉʯÉé ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ PÀqɬÄAzÀ n.«.J¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/PÉ-4162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JªÀiïr ¹ÃgÁd vÀAzÉ JªÀiïr G¸Áä£À RÆgÉù ¸Á: alÖUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÁ®Ä »A§rUÉ vÀgÀazÀAvÉ DVzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® ºÀuÉ ºÁUÀÄ §® PÀtÂÚ£À PÉüÀUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
 ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ದಿನಾಂಕ:09/07/2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ ಪಿಎಸ್ಐ[ಅ.ವಿ] ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ರವರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲಾಹುಡಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-645 ಮದರಸಾಬ, ಪಿಸಿ-248 ವೈಜನಾಥ, ಹಾಗೂ ಪಂಚರಾದ 1} ಸಂಜು @ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ರಾವ ಆಕಾಶ ಕೋರೆ ಸಾ: ರೋಜಾ [ಬಿ] ಗುಲಬರ್ಗಾ 2} ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಬೋಳೆ ಸಾ: ರೋಜಾ [ಬಿ] ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಾಹೂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಮೇಸ್ರತಿ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರದ ಗೋಡೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಿಯಾಕೂ 80 ರೂಪಿಯಾ ದೇತಾಹೂ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತುವರೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ ನಿಜಾಮ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮೈನುದ್ದಿನ ಆಟೋವಾಲೆ ಉ: ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ ಸಾ: ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾ||ವಾ||  ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತನಿಂದ  ನಗದು ಹಣ 2350/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲದೇ 2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ ನಿಜಾಮ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮೈನುದ್ದಿನ ಆಟೋವಾಲೆ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

 ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ:  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬಂಡೇನೋರ ಸಾ: ಎನ್.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 25-26/03/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ  ಅಲಮಾರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳಾದ  1) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನ್  40 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 1,00,000=00 ರೂ. 2) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಜಿರಾಮಣಿ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 25,000=00 ರೂ. 3) ಒಂದು ಬಂಗಾರದಕರಿಮಣಿ ತಾಳಿ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 25,000=00 ರೂ. 4) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕರೆಳ್ಳಿ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 25,000=00 ರೂ. 5) ಒಂದು ಜೋತೆ ಕಿವಿಓಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 25,000=00 ರೂ. 6) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಚೈನ, ಊಡದಾರ 400 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ. 20,000=00 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 80 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 400 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,20,000=00 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.