Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 11, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-01-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ®Qëöät PÀgÀPÀgÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¨sÁUÁ¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ PÀgÀPÀgÉ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÀÄ PÀÄqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. E®èzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ zÁn ©æÃqÀÓ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ PÀgÀPÀgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸ÀªÁgÀ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀĪÁUÀ dA¦£À°è ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀ¯Á PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯ÉãÀìUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 09-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä  UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ qsÁ° ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÀÄ ªÉÄAUÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ¥sÀPÀ½UÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÀÄj£À ªÉÄð£À ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖV ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2012, PÀ®A 366(J), 376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ±ÉÃmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ §¹ì£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CA¨É¹AUÁ« PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, C°èAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ¯ÁvÀÆgÀ, ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ      24-12-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¥ÀÆ£ÁzÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 317 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨Á® AiÉÄøÀÄ ¤®AiÀÄ ºÀwÛÃgÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀ vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ zɪÀPÉ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà eÁuÉ, ¸Á: ¨sÁ°Ì UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ºÉÆj C.Q 45,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀß J¸ï. DUÉæ UÀAqÀ ¸ÀÄRfAzÀgï ¹AUï ºÉÆAzÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¹Sï, ªÀÈwÛ: ªÀQî, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.8-6-146, ¸ÀPÁðj ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ C¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA. PÉJ-38/2039 £À°è ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ  ºÉÆgÀV£À CAUÀ¼À GqÀUÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁV®Ä ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁPÀ¯ÁVvÀÄÛ, ¨ÁV®£ÀÄß vÉgɸÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ¨ÁV®Ä ¸ÀºÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁPÀ¯ÁVvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PÁj£À §½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁj£À qÉæöʪÀgï ¸ÉÊr£À qÉÆgï MqÉzÀÄ PÁj£À°èzÀÝ 1) PÁj£À°èzÀÝ ¹.r.¥ÉèÃAiÀÄgï, jªÉÆÃmï, ¹àÃPÀgï, ¨Áålj C.Q.14,000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q 4,000/-gÀÆ, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/-gÀÆ ªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÁj£À qÉæöʪÀgï PÀqÉAiÀÄ qÉÆÃgï UÁè¸ï, ¸ÉAlgï ¯ÁPï MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ UÀ¼À ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ @ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ gÉêÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥ÀmÉß ¦æAlgï CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉdgÀ PÉ®¸À, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ¥sÀvÉÛ zÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ ¹¦AiÀÄÄ VÃUÁ ¨ÉÊmï PÀA¥À¤ C.Q. 9000/-, 2) MAzÀÄ 21 EAZï J¯ï.¹.r. ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï C.Q. 7000/-, 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÉÆUÀ¯ï ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9686378960 C.Q. 3500/-, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 8105470892 C.Q. 2000/-, 5) ZÉÊ£Á ªÉƨÉʯï F ¥sÉÆãï£À°è ¹ÃªÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ C.Q. 1000/- »ÃUÉ MlÄÖ 22,500/- ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½ªÀÄzÀ PÁ°¤AzÀ ZÀ¥Àà;°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,323,341,355 504 ¸À»w 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ §ªÀÄzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå §åzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è Cfð ºÉÃUÉ PÉÆnÖgÀĪÉà ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ M¼Éî ªÀiÁw¤AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CqÀØUÀnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,147,148,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ CAa ªÀ: 38, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÉÄÃ¯É ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¨Áå£Àgï£ÀÄß 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆw ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀºÀjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áß¼À ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) DzÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀºÀjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆw ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨Áå£ÀgÀ ºÀj¢zÉÝÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ »rzÀÄ wgÀÄ«zÀÄÝ C®èzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 5/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 355, gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀ: 30, eÁ: ªÉʱÀå G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1030/- ºÁUÀÆ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Ä £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ¼À 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ   UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ¼À 10.01.2013 gÀAzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1)  UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À 02) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À03) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ: ºÀjd£À J®ègÀÆ ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀgɬĹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ QlQ ¤£Éà ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀÄzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 323,504,324 ¸À»vÀ 34 L.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ClªÁr¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉļÉAiÀÄ°è »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑzÉà ºÁUÉAiÉÄà ©nÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊmï ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À C¯Áäj vÉUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ 41/2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 11/2 vÉƯÉAiÀÄ JgÀqÀÄ eÉÆÃvÉ ¨ÉAqÉÆð MlÄÖ C.Q.gÀÆ; 36,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸Á¼À °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2013 PÀ®A.380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ11.01.2013 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17400- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಆಸೀಪ್ ಅಹಮದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ಸಾ|| ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ.ಎಸ.ಕೆ. ಮಿಲ್ಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕ:10-01-2013  ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಅಸ್ಲಂ  ಇವರು ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ  ಚಾಹ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ನಾನು ಚಾಹ ಕುಡಿಯುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೇಳದೇ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಬರ್ಫ ಖಾತಾ ಬಾವಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರಗುವ ಬ್ರಿಜ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ  ನಮ್ಮೂರ ಬಿಳವಾರದಲ್ಲಿ ಆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ  ಸದರಿ ಅಲ್ಲಂ ತಂದೆ ಬಾಶಾ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಬಾಶಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಕುಮ ಪಟೇಲ  ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೂರು ಜನರು ಪ್ಲಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚಾಹ ಕುಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗು ಬಲಗೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:6/2013 ಕಲಂ. 324307,   ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಳ್ಳಲಾಯಿತು.