Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 17.09.2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ vÉAV£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ C° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄ¯É ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀzÁé¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦.22 Dgï. 5741 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¸À£ï EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀ ºÀ¸À£ï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÀ¸À£ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÉÆPÁæt UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ,,¥Á £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ wªÀÄätÚ :¨sÉÆëAiÀÄgï FvÀ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ zÉéñÀ¢AzÁV ©üêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14-09-2011 gÀAzÀÄ 10-00 J.JAPÉÌ ºÁUÀÆ gÁwæ 1-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀgÀÄ PÉÆÃjUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀÆqÀÄ ºÁQzÀ JAlÄ J½î£À UÀÆqÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ CAzÁdÄ 15000/-gÀÆ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üªÀÄ£ÀUËqÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.09.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À 7£ÉêÉÄʯï PÁåA¥ïzÀ PÀAmɪÀÄä vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä 19 ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ FPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-8-5-2011 gÀAzÀÄ CzÉ PÁåA¦£À ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà eÁ £ÁAiÀÄPÀ À: 25ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀÀjAiÀĪÀ£ÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17.09.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ PÁåA¦£À CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀ: 35, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀAmɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉù£À ¸ÁQëzÁgÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÀAmɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17-09-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æãÁxÀ r.PÉ. vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï r.PÉ. 38 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÁ¼ÀÄ, ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4PÉÌ ºÉÆÃV ¢°Ã¥sï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ PÀgÉAlÄ ©¯ï ºÀt PÀlÄÖªÀAvÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀlÖzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¢°Ã¥ï zÀvÀÛ vÀAzÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ zÀvÀÛ, ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À SÁ¸À vÀªÀÄä ¸Á: E§âgÀÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ð¸ï PÀgÉAmï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀgÉAmï ªÉÊgï AiÀiÁPÉà PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÀgÉAmï ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æãÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«Äãt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀ;35 ªÀµÀð eÁ;ªÀqÀØgÀÄ FPÉAiÀÄ D½AiÀÄ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-17/09/2011. gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà fãÀÆgÀÄ ªÀ;26 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr ¯Éà ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäzÀÄ E°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀĤUÉ AiÀiÁPÉà eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýà CªÀ£ÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ±À§ÝPÉý G½zÀ FgÀªÀÄä fãÀÆgÀÄ ªÀ;45 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ,§¸ÀÀªÀÄä fãÀÆgÀÄ ªÀ;22 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ §¸ÀªÀ fãÀÆgÀÄ ªÀ;15 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀĸÉä ªÀ;32 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

D½AiÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §A¢zÀÄÝÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÉ ¤£Àß gÉÃlÄ JµÀÄÖ K¼ÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ PÉÊUÀ½ÀAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À°ÃªÀiÁ UÀAqÀ ªÉÄÊ»§Æ§ C° ªÀAiÀiÁ:35 eÁ:ªÀÄĹèA ¢£ÁAPÀ:-13-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7À UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸À°ÃªÀiÁ FPÉUÉ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ZÀºÁ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ËÖªïUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ËÖªïUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPªÁV ¨ÉAQ DPÉAiÀÄÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ aÃgÁqÀĪÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ±ÉPÁëªÀ° EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DA§Ä¯É£ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁU UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01.30 UÀAmÉUÉ ¸À°ÃªÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EjvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 15.09.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¢: gÀ« ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð G: 8 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß HlPÉÌ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¥Àà C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.09.2011 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಂಜೀತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಕಿಶೋರ ಸಾ|| ಆದಿತ್ಯ ನಗರ ಮಳಖೇಡ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 15-9-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿ ಆದಿತ್ಯ ನಗರ ಮಳಖೇಡ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ನಂ ಎವಿ 8 ನೇದ್ದರ ಎದರುಗಡೆ ಜಾನ್ ಢೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಬಿ-0366-0367 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾವ ಕುಲಕರ್ಣ ಸಾ|| ದತ್ತನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 17-09-11 ರಂದು ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನವಿಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಗದು ಹಣ 30,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು  ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ  ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೋಬ್ಬನು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಗೋಗಿ ಇವರ ತೊಗರಿ ಇದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ ಸಾ|| ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹೈಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೂ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಅಂದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಫಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ನಬಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾಗೊಳ ಸಾ|| ವೆಂಕಟಬೆನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಂಕಟ ಬೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಬೀಸಾಬ ತಂಧೆ ರುಕ್ಕುಂಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾಗೋಳ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಲಗ್ನವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿದ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಯ ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16-09-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಚೀರಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ತೊಗರೆನವರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾ ಆಡಕಿ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-09-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ J.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ, ¸Á: £ÀUÀ®UÁAªÀ, vÁ: GzÀVÃgÀ (JA.J¸ï) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÉÊ aîUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝ¼É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 65 zÉù zÁgÀÄ C¸À° zsÁgï ¸ÀAvÁæ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï ªÀżÀÄîUÀ¼ÀÄ MAzÉÆÃAzÀgÀ Q.28:80/-¨É¯É G¼ÀîªÀÅ »UÉ MlÄÖ 1872/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-07/n.©-3519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: zÁZÉ¥À°è, f: UÀÄAlÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÉÊgÀ ¥ÀAPÀëgÀ DVzÀÝjAzÀ EArPÉÃlgÀ ºÁQ mÉÊgÀ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA JªÀÄ.JZÀ-04/Er-8008 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀ £ÀªÀVÃgÉ ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß LZÀgÀ mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À qÉÆÃgÀ ¸Àé®à ªÀÄt¢gÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ©Ãj(©) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ° ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÁt°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ E§âgÀÄ PÀÆr ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè ¸ÀzÀj PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 13,14-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ¢zÀÄÝ ºÀ¹gÀÄ §tÚ¢AzÀ ¥ÉAl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C.Q 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/2298 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀÆæ ±Á¨ÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgï¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಹಿಂದಿನಮನಿ ಸಾ: ಸಾಥಖೇಡ ಇವರ
ಕಾಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತನು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಕನ ಮಗಳು ಈರಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಚೂಡಾಯಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಬಸಂತನಿಗೆ ನಿನ್ನಗೆ ಮುಂದೋಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 16-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಬಸಂತ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳದ ಪುಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಕನಿಗೆ ಸೈಕಲ ಹಾಯಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಕ ಬಸಂತ ಇತನು ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೈಕಲ ಹಾಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿಸಿ ಶಿವಪ್ಪನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಳಿಯಿಂದ ಕಾಕ ಬಸಂತ ಇತನ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಹತ್ತಿರ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.