Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 31, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:30-03-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÄ.©üªÀÄgÀvÁß ªÀÄ.¦.J¸ï.L-2 §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°èAiÉÄ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄĤgÀSÁ£À ¦±Áj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: vÁd¥ÀÄgÁ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgï §AUÁè¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-56-E-1435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à «Ä¤«zsÁ ¸ËzsÀzÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ°zÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ PÀqÉتÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ©.PÁA. «zÁåyð AiÀiÁVzÀÄÝ wªÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2013 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ ©üªÀiÁZÁgÀå eÉÆò ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzsÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀÄZÀgï Qqïì ±Á¯ÉUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀzÀ UÉÆëAzÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9-15 UÀAmÉUÉ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ, E£ÉÆߧ⠪ÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ(UÀAl£ï) 5 vÉÆïÉAiÀÄzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÆÃgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ zÉÆÃZÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ CzsÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÄÖ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »r¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÉÊQ CAzÁdÄ 18 UÁæA. §AUÁgÀ (CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000/- gÀÆ.) ªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀĪÁUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ ²æà ¨Á§±ÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀiÁ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ »A¨Á°¹zÀgÀÆ ¹UÀzÉà vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 22 EzÀÄÝ, M§â£ÀÄ GzÀÝ PÀÆzÀ®Ä ©nÖgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±ÀlÄð ªÀÄvÉÆۧ⠤ð §tÚzÀ ±Àlð vÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                                                                  
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2013 PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ D¹¥sÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ Dj¥sÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ:28/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁå£À £ÀA PÉJ-02/ JA-8129 £ÉÃzÀÄ ªÀĺÀäzÀ dºÀÄgÀÄ® ºÀPï, ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JA¢£ÀAvÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁå£À 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ 1)MAzÀÄ JPÉìöÊqï ZÁA¦AiÀÄ£ï ¨Áålj C.Q1200/-gÀÆ. 2)MAzÀÄ ¦ü°¥ïì mÉÃ¥ï jPÁqÀðgï C.Q-1,000/- gÀÆ. 3)MAzÀÄ PÀ©âtzÀ eÁPï ªÀÄvÀÄÛ gÁqï  C.Q-500/-gÀÆ. 4)MAzÀÄ ¸ÉÖÃ¦ß («í¯ï) C.Q-1000/-gÀÆ. 5)MAzÀÄ ¥Á£Á ¸ÉnÖ£À aî C.Q-200/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q-3,900/-gÀÆ. UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÁ夣À ¨ÁV®zÀ UÁè¸ï ¸Àj¹ M¼ÀUÉ EzÀÝ F ªÉÄð£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 379 L¦¹ : -
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á// WÀÄ¼É PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©). gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ  ©Ã½ §tÚ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ºÉÆjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÀ¼À CAzÁd Q. 20,000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆjAiÀÄ CAzÁd Q. 25,000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °ÃTvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CdÄð£À zsÀƪÀiÁ¼É PÉ.E.© eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèµÀzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-29/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ L© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr qÁåªÉÄÃeï ¥Àr¹ vÀ£À ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013 PÀ®A 279,338. L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr vÁ|| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ²æà ¤£ÁðvÀ, ±Á°£ÁªÀ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ«gÁd J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁè¹ÃPÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ  rªÁåqÀjUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013 PÀ®A 379, 380 L¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ-30/03/2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýÃPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥Àæw ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÁUÀªÀiÁä zÉë ªÀÄÆwðUÉ ºÀvÀÄÛ UÁæA. £À 4 §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæA. £À 1 §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ¸ÀgÁ zÉëAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°è ºÁQ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÀ ºÁUÀÄ vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨sÀPÀÛjUÉ zÉëAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ-29/3/2013 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ zÉëUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁQ ¨sÀPÀÛjUÉ zÀ±Àð£À PÉÆlÄÖ ªÀÄzsÁåºÀß 1400-1500 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ zÀ±Àð£À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè d£ÀgÀÄ ºÉÆÃzï ªÉÄÃ¯É UÀÄr¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¸À® §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á-ºÀtPÀÄt ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV «ZÁj¹zÁUÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆÃr CAvÀ PÉýzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è N¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ UÀÄrAiÀÄ°è£À 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÀAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. J¯Áè ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ UÀÄrAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ D 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÀzÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ-30/3/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁµÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §AzÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ §AUÁgÀ PÀÆr¸ÀĪÀÅzÁV w½¹ £ÀAvÀgÀ ¥sÉÆãÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý PÁ® PÀ¼ÉzÀÄ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÀAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj zÉëAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è ºÁQzÀ MlÄÖ 50 UÁæA. £À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q-1,50,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-30/03/2013.gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉUÉ avÁæ° UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ.ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: avÁæ° EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁUÀ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ .£ÀUÀzÀĺÀt 9000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2013. PÀ®A. 87. PÉ. ¦. PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


"¹gÀªÁgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ©.J¸ï.Dgï.PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄßvÁ®ÆPÁ CzsÀåPÀë ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï §®èlV EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀĪÀÅzÁV ¢B29-03-2013gÀ ¥ÀæeÁªÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-13gÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ PÁgÀt ©.J¸ï.Dgï. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀë ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï §®èlV EªÀgÀÄ ©.J¸ï.Dgï.PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆvÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÁßUÀ° ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¢B29-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ  ²æà C¯ÁèªÀiÁ£ï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢B30-03-2013 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2013 PÀ®A: 171 [ºÉZï] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ; ¨sÀAUÁå£ÁAiÀÄPï gÁoÉÆÃqï, 36ªÀµÀð, ªÀiÁ¸ÀÖgï ºÉZï.¦.J¸ï ªÁr vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ, ¸Á: ¸ÉÆæü£ÁAiÀÄPï vÁAqÁ ( §AqÉUÀÄqÀØ. )FvÀ£ÀÄ ²PÀëPÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀåªÁV gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄÆ PÀÆqÁ UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw,ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ, vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÁå¢UÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ vÀAzÉ: vÀªÀÄätÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è, 1) §¸ÀªÀ vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄåªÀÄÄzÉÝ, 2) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ3) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä£ÀzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »A¢¤AzÀ J£ïDgï Ff¦ AiÉÆÃd£ÉÃAiÀÄ CrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ M¥ÀàzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è, vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, `` J¯Éà ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀgÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ, F »AzÉ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀtÚ PÉÆ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁV ªÀiÁrzÁÝgÉ CzÉà jÃwAiÀiÁV ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ '' JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ eÁj ©zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ``EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A. 341,504,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ ªÀ: 18, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ1) gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀ: 28, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ2) gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 22, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ3) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ: 35, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÁ¸ÀzÀ n£ï ±Éqï£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2013 PÀ®A 504, 324, 323, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-


 

CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÁªÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñï FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä EªÀ¼ÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝ¼É §¤ßj CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ CtÚ£ÁzÀ dA§tÚ¤UÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ E§âgÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä dA§tÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¹Ìqï DV E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/13 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀĸÉÃ£ï ¦üÃgï ºÉZï.¹.112 ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/ºÉZï 6058 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ¸ÀgÀzÀ°è AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦¤AzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §ÄgÀªÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÉƸÀ PÁl£ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹ÌÃqï CV ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV C°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æà eÉÊ£Á©üà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á: PÀ¸À§°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉJ36 JA6017 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2013PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                                                               
 

Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÀ PÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀPÉÌ CzÀ£Éà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ,, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÁAiÀÄ°PÉÌ JµÀÄÖ ¢£ÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄ®UÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè.CAvÀ CAzÀªÀ£Éà DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀgÉPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 31.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 43/2013 PÀ®A 323.354.448.504.506 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR° vÀ¥Á¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¦ügÁå¢ ¸ÀĪÀiÁ

UÀAqÀ
CªÀÄgÉñÀ
ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð
: ®ªÀiÁtÂ
¸Á: ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ
vÁAqÀ EªÀgÀ
ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ
FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ
»AzÉ
DgÉÆæ
CªÀÄgÉñÀ
EªÀ£ÉÆA¢UÉ
DVzÀÄÝ
ªÀÄzÀĪÉ
PÁ®PÉÌ
ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV
MAzÀÄ
vÉƯÉ
§AUÁgÀ
ºÁUÀÆ 40,000/- gÀÆ
UÀ¼À£ÀÄß
PÉÆnÖzÀÄÝ
PÉ®ªÀÅ
¢ªÀ¸ÀUÀ¼À
vÀgÀĪÁAiÀÄ

CªÀÄgÉñÀ
vÀAzÉ
±ÀgÀt¥Àà
,
±ÀgÀt¥Àà
vÀAzÉ
¸ÀtÚ
z猻˴ˈ
ªÀÄvÀÄÛ
AiÀÄAPÀªÀÄä
UÀAqÀ
±ÀgÀt¥Àà
J®ègÀÆ
¸Á: ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ
vÁAqÀ
¸ÉÃj
CPÉUÉ
E£ÀÆß
ºÉaÑUÉ
ªÀgÀzÀQëuÉ
vÀgÀĪÀAvÉ
ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ»PÀ
»A¸É
PÉÆnÖzÀÄÝ
¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ
ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ
¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
EgÀĪÁUÀ
DgÉÆæ
CªÀÄgÉñÀ
EªÀ£ÀÄ
ºÉaÑ£À
ªÀgÀzÀQëuÉ
vÀgÀzÀ
«µÀAiÀÄzÀ°è
¦ügÁå¢ü
ªÉÄʪÉÄïÉ
¹ÃªÉÄ JuÉÚ
¸ÀÄgÀÄ«
PÉƯÉ
ªÀiÁqÀ®Ä
¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ
¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ
PÀÆVPÉÆAqÁUÀ
d£ÀgÀÄ
§AzÀÄ
©r¹PÉÆArzÀÄÝ
EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®A.498(J) 323,307,¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3,4,r.¦..PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ    


CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦AiÀÄ𢠲æà ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ; zÀÄgÀÄUÀtÚ eÁw; PÀÄA¨sÀPÁgÀ [£ÁAiÀÄPÀ] 30ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á: ;»ÃgÁ ºÁ°ªÀ¹Û «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ .AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¥ÀtwAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÀaÑzÁÝUÀ E°UÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ §wÛUÀ¼À£Àß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtwAiÀÄÄ GgÀĽ ©zÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 06-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä §mÉÖ ,DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæ , MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉåPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 08/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2013 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಬಾಪುಗೌಡ ತಂದೆ ಶಾಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ದಂಡ ಸೊಲಾಪೂರ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಜಿ: ಯಾದಗಿರ ರವರು ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಹಿಬೂಬ ಶೇಖ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಖರೀಸಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:30-3-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಹಿಬೂಬ ಇತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-33 ಕೆ-4094 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 4-30 ಪಿ,ಎಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.218 ರಸ್ತೆಯ ಗಣೇಶ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-9380  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸುಭಾಷ ಇತನು  ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಹಿಬೂಬು ಶೇಖ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:40/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣಪ್ಪಾ ಟೆಂಗಳಿ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30-03-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ  ಕಮಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎ 0596 ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು  ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ 28 ಎಂ 5005 ಚಾಲಕ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಇತನು ತನ್ನ ಜೀಪ ಅತಿವೇಗದಿಂದ  ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ  ಮತ್ತು ಜೀಪಿನ  ಚಾಲಕರು ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ  ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿನವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ ಇವರಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ವಿಠಲನಿಗೆ ಹೊರೆಗೆ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  108 ಅಂಬುಲೈನ್ಸದಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಜರೂಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ: 164/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Saturday, March 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ 7 £Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.21 n-5577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉ. £ÁUÀgÁd ¸Á: D®A¥ÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £Á£ÀÄ QãÀgï ¹Ãn£À PÁå©£À°è PÀÄĽvÀÄPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ¸ÀzÀj PÁå©£À ¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¨ÁµÁ vÀªÀÄzÉ E¨Áæ»A 20 ªÀµÀð ¸Á: ZÀªÀgÀ¸ÁÛ ªÀÄAqÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2013 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà zÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 eÁ dAUÀªÀÄ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á »gɧÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀ±ÀÀªÀAv¥Àà ¸Á »gÉçÆzÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå »gÉ §ÆzÀÆgÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 51 eÉ 2820 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ J 36 n © 8583 CwêÉÃUÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉUÉ, .JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §®vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ §® gÀmÉÖUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ §® ¥ÁzÀzÀªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ , §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ, JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ , §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A:279,337.338 L.¦.¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹¹ gÉÆÃqï PÉ®¸À £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, C°è CªÀgÀÄ ¹¹ gÉÆÃqï£À°è ¹ªÉÄAmï£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À vɼÀîUÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï ªÀ:28 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:w¥À஢¤ß FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¹ªÉÄAmï ºÁQ, zÀ¥ÀàªÁV ºÁQj ºÀAUÁzÉæ ¹¹ gÉÆÃqï §ºÀ¼Á ¢£À G½AiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CAzÁUÀ C°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ gÀWÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ vÉQ̪ÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ, £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ HgÀ°è ¨Á¼ÉêÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀæ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÝgÉ ¸Àj E¯ÁèAzÀæ ¤£Àß fêÀ wAzÀÄ©qÀÄwÛë ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2013
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á// WÀÄ¼É PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ©Ã½ §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀjà ©Ã½ §tÚzÀ ºÉÆj AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÀ¼À CAzÁd Q. 20,000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆjAiÀÄ CAzÁd Q. 25,000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °ÃTvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ C¥ÁàgÁAiÀÄ aAvÁ¯É EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ PÀgɪÀiÁr ¤ªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæö¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²æà ªÀÄ®èuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀÄ ¨ÉºÉÆñÁV ©¢ÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀjUÉ 108 CA§Ä¯Éãïì zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É aQvÉì PÁ®PÉÌ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ »gÉÆà ºÀÄAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 56 E 2123 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀÄj ²ªÁgÀzÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ gÀªÀgÀ vÉÆlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£ÀßUÉ vÀ¯É¸ÀÄwÛzÀAvÁV M«Ää¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À gÉ¸ï ºÉZÁÑV ¤AiÀÄAvÀætzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EzÀÝ ¤Ã®VÃj VqÀPÉÌ rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ zÀÆj£À°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀAzÀ ªÉÄýAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
              ¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 304(J) PÀ®A C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 29-03-2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw U˹AiÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð G: ¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀgÁí£À @ E¥sÁð£Á UÀAqÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA , ¸Á: ºÀ¼Éà ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 7£Éà wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EzÀÄÝ, £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÃjUÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀzÀ qÁ|| J.¹. ®°ÃvÀªÀÄä EªÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è Cräl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-03-2013gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ qÁ|| ®°ÃvÀªÀÄä EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÉÃjUÉ D¬ÄvÀÄ. UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ, ºÀÄnÖzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àj¹Üw G®âtUÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 29-03-2013gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ¼À ºÉÃjUÉAiÀÄÄ 7£Éà wAUÀ¼À°è DVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±ÀPÀÛ½zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013 PÀ®A 341, 323, 504. eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ aªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// «zsÁåyð  ¸Á// d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ alUÀÄ¥Áà gÀÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀV MqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ©üüêÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw vÀPÀÌgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ  CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £Á¼É ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉì §UɺÀj¸ÉÆt CAvÀ ºÉý PÀ¼À»¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀgɬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ, NtÂAiÀÄ ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §A¢ÝzÀÄÝ C°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CPÀÌ ZÁªÀÄÄrØ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä CªÀÄgÀ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀtPÀÄt ¥ÀÄAqÀ°PÀ qÉæöʪÀgÀ, ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ K gÀAr ¤ÃªÀÅ EzÀgÀ°è §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ zÁj vÀgÀÄ© £ÀªÀÄä CPÀ̼ÁzÀ ZÁªÀÄÄrØ EªÀ½UÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÀ¢gÀÄvÁÛÛ£É, ©üêÀıÁå EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À C¯Éè EzÀÝ NtÂAiÀÄ VãÁå¥Àà mÉîgÀ, ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ EgÀAw gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄäUÉ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ,£ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà eÁ¨Á ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// ¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á// d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ alUÀÄ¥Áà  gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀV MqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀÌgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ  CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £Á¼É ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉì §UÉ ºÀj¸ÉÆt CAvÀ ºÉý PÀ¼À»¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀgɬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §A¢ÝzÀÄÝ C°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀtPÀÄt ¥ÀÄAqÀ°PÀ qÉæöʪÀgÀ, ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ gÀªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀ ¨ÉÃqÀj EzÀgÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV K bÉÆïÁå CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ ²ÃªÀÅ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀAV gÉÃSÁ EªÀ½UÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ gÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄäUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼À»¹ £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀÄgÀAUÀ, 2) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ, 3) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨sÁ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É E°èUÉ KPÉ §A¢zÁÝ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¥Á¢vÀgÉîègÀÆ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߪÉÄ F ªÀÄ£ÀßUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013 PÀ®A 143,147,148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2013 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á;UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) avÁ£ÀAzÀ, 2) PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, 3) gÁt UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ, 4) ¸ÀÄQvÁð UÀAqÀ avÁ£ÀAzÀ, 5) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, 6) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, J®ègÀÆ ¸Á;UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ avÁ£ÀAzÀ FªÀ£ÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£ÀßPÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÉUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ (VjzÀjAzÀ) gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  PÀ¸ÀÆÛj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄQvÁð gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è , ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. gÁt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÁUÀÄ ¸ÀĤî E§âgÀÄ gÁºÀÄ® ¸ÁªÀAvÀ ¸Á: aQè(AiÀÄÄ) gÀªÀgÀ »gÉÆà ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-09 ¹¦-0908 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄvÀÛSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀgÀ UɼÉAiÀĤUÉ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ§PÁ ªÀÄÄvÀÛSÉÃqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁ§PÁ ²ªÁgÀzÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ±ÁAxÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DAiÀiÁ vÀ¦à ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀĤî FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ zÉÆqÀØ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: ¢: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 18:40 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ38/6096 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀÄå ¸Á: K¸ÀV(J¦) FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃw §eÁgÀ£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ »AzÀPÉÌ £Àqɹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄPÀ£ÉÆÃgÀ, 45 ªÀµÀð, PÀ§â°UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ. vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT


:: ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ::

:: ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನ ::
          ದಿನಾಂಕ:23-24/10/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ನಿಷೇದ ದಳದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭಿರತೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಅಸ್ಲಂ ಭಾಷ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ವೇದರತ್ನಂ, ಶಿವಪ್ಪ ಕಮಾಂಡೋ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಬಲರಾಮ, ಅರ್ಜುನ, ಮಸೂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ಮಶಾಕ, ಅಶೋಕ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಸುಭಾಷ, ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ರವರು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರಾದ        1) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಸಾಃ ಕರಜಗಿ ತಾಃ ಅಕ್ಕಲಕೊಟ, 2) ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 3)  ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, 4)  ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಣಗಿ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲಕೊಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮ ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
          ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಲೆಯಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲಿಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಇವನು 2001 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಾಃಸೇಡಂ ಎಂಬುವವಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ 2003 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊದರ ಮಾವನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧಾನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕವಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವಳು, ಕವಿತಾಳ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಕವಿತಾಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹಿತ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಕವಿತಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪ್ಪ ಇಂಡಿ, ಅಣ್ಣನ  ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿಯ ಆತ್ಮಿಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ ಇವರು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳ ಸಂಚನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಡಿಯು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಾಗು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.           ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಿಣ, ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ ಬಸಣ್ಣನವರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ಬಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಟೆಳ್ಳೆ ಸಾ|| ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:27-03-2013 ರಂದು 23-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ  ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚವ್ಹಾಣ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 23-30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳಸುನೀಲ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳಅಶೋಕ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಡಕುಳೆ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದತ್ತಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬಂಡಗಾರಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ದತ್ತಾ ಬಂಡಗಾರ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ದತ್ತಾ ಬಂಡಗಾರ  ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂರ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಚಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅವಮಾನಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:25/2013 ಕಲಂ, 143, 147, 323, 341, 447, 109, 354, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಆಸೀಫ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಉ:ಜೆಪಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಮೇನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನದಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ.ಕೆಎ-49 ಇ-007 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಬಾದದ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಎದರುಗಡೆ ಸೈಯ್ಯದ ಜಹೀರ ವ:35 ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 45/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೌಲಸಾಬ ತಂದೆ ಸೂಫಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ವ:70 ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಮ್ಮು ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ, ಮೌಲನಬಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂದನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರು ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಿಯಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:46/2013 ಕಲಂ:323,324,504,506 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮೌಲನಬಿ ಗಂಡ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾ:ಮೇಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಹಿಬೂಬಿ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಮು ಕೂಡಿ ದೌಲಸಾಬ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ದೌಲಸಾಬ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಹಿಬೂಬ ಇವಳ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/2013 ಕಲಂ:323,324,504 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ನವಾಬ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದಸಾಬ ಉ:ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ್‌  ಸಾ:ಮನೆ ನಂ. 80 ಜಬ್ಬಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:28-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಿಟಿ ಕಂಪನಿ ನೆಹರು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 01 ಎ-2448 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹೊರಟಿದ್ದು, ಲಾರಿಯನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ  ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ ಮಜೀದ ಸಾ:ಜಹೀರಾಬಾದ ಆತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ, ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ನಂಬರ ನೊಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವಾಹನವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||55 ಸಾ|| ಭೀಮಳ್ಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕ್ಕಿಯ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಇವಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29-03-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುಲ್ಲು ಹೋದಾಗ ಸಾತಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣಾ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ರವಿ,  ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 159/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 (2) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಭೀಮಳ್ಳಿ ರವರ  ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಭಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾಕೆ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಮಗಡ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರೂ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಾ ಅನ್ನುವವರು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾತಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ  ರವರಿಗೆ ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 160/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 (2) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Friday, March 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-.

ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀgÀUÀÄgÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA (¥sÀQÃgÀ) ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á;§qÉèÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§£ÀÄ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-34 ºÉZï-4014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¦.qÀ£ÀÆè.r PÁåA¥ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 1 £Éà ¥ÀƯï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀįÁ£À¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÉ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EJ-8231 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.1 ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2013. PÀ®A.279,337,338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢B28-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀÀAmÉUÉ ²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà eÁwBZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB45ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð¢AzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà mÁmÁJ.¹.£ÀABPÉ.J-36/J-1239gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ  FvÀ£À mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹AiÀÄ°èzÀÝ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃPÀð¯ï PÁæ¸ï £À°è MAzÀÄ ªÁ夣À°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝgÉJ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ( PÁ.¸ÀÄ ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄÄvÀÛ EzÁÝUÀ gÁd®§Ar PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ NqÀ ºÀwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁeÉÆýî2) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CqÀ«PÁ£Á¥ÀÆgÀÄ.3) ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ¼À ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: gÁeÉÆýî CAvÁ w½¹ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĨÉÃPÉAzÀÄ mÁmÁ J.¹ £ÀA: PÉJ 02 JA.r.9585 £ÉzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝV w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß J°èªÀÄzÀ vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ 1) Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA.J¯ï. r¯ÉPïì «¹Ì 15 ¨ÁPïì MlÄÖ 720 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ánè ¨É¯É 44=79 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 31910/-2) QAUï ¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀÄgï n£ï ©Ãgï 330 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 n£ïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ n£ï ¨É¯É 49/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4704/-3) N¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï 180 JA.J¯ï. 02 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 96 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï MAzÀPÉÌ 51=84 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4976/-4) £ÁPï Omï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 85/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4080/-5) ºÉʪÁqÀìð aÃgïì «¹Ì 90 JA.J¯ï. 01 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 ¥Áè¹ÖPï ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 22=16 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2127/-6) ªÉÄPïqÁªÉ¯ïì r¯ÉPïì l槯ï JPïì gÀªÀiï 90 JA.J¯ï.£À 58 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 30=41 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1763/-7) MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 C.Q.gÀÆ. 50,000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 99,560/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß mÁmÁ J.¹ AiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/13 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:05 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÉ樀 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÀªÀÄ®¢¤ß ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÀ§ÆâjUÉ §AzÀÄ UÀ§Æâj£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ vÉƼÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÉÄÊvÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£ÉƼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ zÀħâ UÉÆÃSÁj ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÀÈvÀÛ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀt PÉÆlÖgÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É E®èªÁzÀgÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ-28/03/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 96/C-3 ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁªÀĺɱÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ,43ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà £Á¹UÉÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ¢Ý vÀÄA§¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ K£Á¬ÄvÀ¯Éà ¤ªÀÄ¥Àà£À eÁVÃgÀ ºÉÆìÄvÉãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ PÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½¢PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013 PÀ®A. 447,504,324,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:28/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:w¥À஢¤ß CtÚ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, FvÀ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä,28ªÀµÀð,2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï,50ªÀµÀð,3] E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á¨ï,26ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:w¥À஢¤ß.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄVUÉ ¦ügÁå¢ CtÚ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ NqÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀ vÉÆqÀVzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ §rUɬÄAzÀ vÀÄnUÉ UÀÄ¢Ý, ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ, CqÀØ §AzÀ ¦ügÁå¢ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A: 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-03-2013


 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 29-03-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013 PÀ®A 109, 419, 464, 465 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀÄf ªÁWÀªÀÄÆgÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 28-03-2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ »A¢ ªÀµÀAiÀÄzÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀA 864827 £ÉÃzÀgÀ «zsÀåyðAiÀiÁzÀ  eÉêÀiïì vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸Á/ E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£À §zÀ¯ÁV ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÃgÀUÉ 20 ªÀµÀð J¸ï.ªÀiÁ¢UÀ «zsÁåyð, ¸Á/ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JA§ «zsÁåyð ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀ NAPÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EwºÁ¸À G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ±ÁAwªÀzsÀðPÀ  ¥À.¥ÀÆ.PÁ. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ  °TvÀªÁV PÉÆnÖzÀ PÉÆqÀ¯É ¥ÀjÃPÉë §AzÀƧ¸ÀÛUÉ §AzÀ ¥ÉưøÀjUÉ §zÀ° «zsÁåyAiÀiÁzÀ ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÃgÀUÉ 20 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ M¦à¹zÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀUÀgÀ ¸Á : vÉÆÃgÀuÁ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆÃqÀØ¥À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉÃO ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢ : 27-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆî¢AzÀ vÉÆÃgÀuÁ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 143,147,324,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ©¯Á® ªÀAiÀÄ 23 ¸Á: a¢æ gÉÆÃqÀ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀĺÁ§° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ 8-10 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÀƸÀrPÉ ¨ÁºÀgÀ D CAvÁ PÀÆVzÁUÀ £Á£ÀÄ J£ÁVzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨sÉÆøÀrPÉ ºÀªÀiÁgÀPÀÄ vÀAUï PÀgÀ¢AiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ªÀiÁgÉÆà ¸Á¯ÉPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ¼À¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀĺÁ§° ¤AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉýgÀÄvÁÛ£É CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ £ÉÆÃr C¯Éè EzÀ ªÀĺÀäzÀ dĨÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C¯ÁÛ¥sÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ£ÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013 PÀ®A 279,338. L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-          
¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ¥ÀoÁt 26 ªÀµÀð ¸Á|| a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆzÀgÀªÀiÁªÀ ªÀÄzÀgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                           

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013. PÀ®A. 323, 504, 498(J), 308 (116 - 306) L.¦.¹. :-
¢: 29-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ²ªÁf eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ²®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAvÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÆjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÉÆêÀÅ  vÁ¼ÀzÉ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ agÁlzÀ ±À§Ý PÉý Mt ¨ÁdÄ EzÀÝ gÁªÀÄ, ¢Ã¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.