Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 19, 2010

Bidar District Daily Crime Update 19/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/02/2010.
UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/2010 PÀ®A: 143, 147, 498(J), 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. JPïÖ 1989:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ: ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ®UÀßzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ gÀÆ. 1,00,000/- ºÀt, 6 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÄ 50,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀî ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ: «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 3) ¨ÉèÁªÀw UÀAqÀ: gÀ« 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 5) gÀ« (£ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ) J®ègÀÆ ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt £À£ÀߣÀÄ ¦r¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnzÀgÉ 5 jAzÀ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦r¸ÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV ¤Ã£ÀÄ §A¢zÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲êÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ: ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á/ C®UÀÆqï ¸ÀzsÀå ¨sÉÆøÀUÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ: JPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀPÁðj ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV ¥sÉÊ£Á£ïìUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ, ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 jAzÀ 17/02/2010 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ qÁ/ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÁ£É CAvÁ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ±ÉÃjR ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 26/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ ¸Á/ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ G¥ÁàgÀ (C½AiÀÄ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ amÁÖ(PÉ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀªÀÄäUÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ®PÀë¥Áà ¥ÀAzÉÆ® ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. §PÀ̪ÀiÁä ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/2010 PÀ®A; 498 (J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ: PÀAmÉ¥Áà ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd£À¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ 2) VÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3) ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ gÀ« J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 38/2010 PÀ®A: 448, 354, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÁd²æà UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd vÉ®AUÀ ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌuÁÚ ªÀUÀzÁ¼À ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr E§âgÀÆ ªÀÄ®UÉÆãÀ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ gÁd²æà EªÀ¼ÀÄ QjawÛzÁÝUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ajzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 27/2010 PÀ®A: 454, 380, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj ¸Á gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå J£ï.PÉ.eÉ. DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÁV®£ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ £ÉgɺÉÆgÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀ¼ÀAr vÁ zÉêÀt f ¯ÁvÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. C°èUÉ §AzÀ ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-3112 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ:
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà aAvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J¦-15, n-3548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĹAiÉÆâݣÀ SÁf ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ mÁåPÀÖgÀ£À£ÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ Ö ºÉýPÉ PÉÆl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA-19/2010 PÀ®A: 323, 504, 427, 506 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢¥ÉñÀ vÀAzÉ ¢£ÉñÀ vÁAzÀ¼É ªÀ: 24 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: gÀAUÀgÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄPÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀPÉë UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄĶתÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CAUÀr UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-61/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀA¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÁ¼À¥Áà PÁgɨÁUÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G-ªÉÄ PÉ®¸À EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-09 gÉÆÃqÀ zsÁlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆêÁ PÁgï £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀ vÀAzÉ JZïr UÉÆÃ¥Á® ¸Áé«Ä ¸Á-Dgïf PÁ¯ÉÆä ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J-03/¹-5091 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ WÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä 6 ªÀµÀðzÀ £ÁUÀgÁd£À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁr, ¸ÀeÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ eÉð£À°èzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ µÀtÄäR¥Àà£À aPÀÌ¥Àà PÀĪÀiÁgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝPÉÌ µÀtÄäR¥Àà£ÀÄ PÀĪÀiÁgÀ¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ µÀtÄäR¥Àà£ÀÄ gÀÄzÀæ¥Àà¤UÉ PÀĪÀiÁgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹ JgÀqÀÄPÉÊUÀ½AzÀ gÀÄzÀæ¥Àà£À PÀvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÁUÀ gÀÄzÀæ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÄÝ vÀPÀët DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ZÁªÀÄgÁd vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ vÉVκÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ MA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ºÉÆ£ÀߥÀà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:15.02.2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà¤UÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV «µÀAiÀÄ w½zÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄUÀ¯ÉÃgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 4 d£ÀgÀĸÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:18.02.2010gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀÄ°ºÉÊzÀgï ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÉgÉUÀ®è¥Àà 32 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 2002£Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀĺÀt, MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:30,000/- ªÀiË®åzÀ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:12.02.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:18.02.2010gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀgÁAiÀiï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÀÆeÁj, 42 ªÀµÀð, ¸Á:»ÃgÀ®¢¤ß vÁ: PËvÁ¼ÀA (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ)EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.34.PÉ.1757 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀjÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ vÀPÀªÁ¯É 24ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,AiÀÄÄ.5489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ D£ÀAzÀ ¥ÉÃAlgï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛ vÀqÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ±Á¹Ûç vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ±Á¹Ûç 22 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.37.eÉ.7964 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ±Á¸ÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉãï mÉîgï55 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á:ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ, PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.36. «..4023 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ §®PÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁjUÉ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ ¸Á: ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UËgÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á:D®A¥À°è ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®, vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï(DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36,n©.1421 mÁæ° ¸ÀA: PÉJ.28,n239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁjPÁA§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï eÁ¥sÀgï ªÉƬģÀÄ¢Ýãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ £À©¸Á§ 41 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀ̸ÀÆÎgÀÄEªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36,5898, mÁæ°¸ÀA:JAªÉÊDgï.5945£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è 1£ÉÃPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀÄįÁè PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁf vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ 26 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36,2841, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,2842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀĺÉñÀéj ªÉÊ£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 31 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAUÀAr, vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè:UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.33,n.2607 £ÉÃzÀÝPÉÌ mÁæ° ºÀaÑzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ 1£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.02.2010gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸Á: CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj, C.Q.gÀÆ:18,000/-gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä vÀAzÉ ¢:¹zÀÝ¥Àà 15 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À«, ºÁ:ªÀ: D¯ÉÆÌÃqïUÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄzÀ CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ CªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAr ¢£ÁAPÀ: 18.02.2010 gÀAzÀÄ D¯ÉÆÌÃqï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À CdÓ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:18-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. 2] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ F »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: J£ï dgÀPÀÄAn vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÃgÁ¥sï. vÀıÁgï ªÉĺÀvÁ PÀA¥ËAqï UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀPÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃrUÉ M§â ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ (»ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ) §AzÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CzÀgÀ C.Q. 32,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á: ¥ÀlÖt vÁ: f:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ PÉÆÃgÀ ®Qëöäà ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §Ar zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀlÖt PÀqÀUÀAa §Ar gÀ¸ÉÛ, ¥ÀlÖt ¹ªÀiÁAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆ zÀĵÁÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀتÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ PÀ°è ºÁQ ªÀÄÄR dfÓ vÀ¯É MqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MzÁÝrzÀAvÉ CVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀÄPÉÌ zÀĵÁÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄÄRªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ¸ÁQë £Á±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAf¹ zÉÆÃa ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw PÁªÉÃj UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr»AzÀÄUÀqÉ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÉ EgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ E§âgÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀģɨÁV® §rzÀÄ ªÀĺÁUÁAªÀzÀªÀjgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ CªÀj§â°è M§â£ÀÄ CªÀ¼À ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û ªÀiÁr ºÉÃzÀj¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 15,000/- ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CQ. 3,72,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÉzÀj¹ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥Án¯ï ¸Á:ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®Ä¤ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.©.ºÉZïÑ. ¨ÁåAPÀ ¸ÉÃqÀAzÀ°è £Á£ÀÄ 2.50.000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÉÆgÀUÉqÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß PÁgÀ £ÀA PÉ J.32-6923 £ÉßÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £À£Àß PÁgÀ£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÄÝ DUÁ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÁj£À°è ElÄÖ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ±ÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr PÁj£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ ©aÑ £À£Àß PÁj£À°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåUÀ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉzÀj¹ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæPÀwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æÃ. ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÉäöÊ¯ï ¸Á:vÁgÀ¥sÉʯï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÁgÀ¥sÉʯï vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦rJ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃd ªÀiÁUÀðªÁV gÉʯÉéà CAqÀgï ©æqÀÓ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ M§â ªÉåQÛ CAqÀgÀ ©æqÀÓ UÉÆÃqɬÄAzÀ fVzÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ¤AvÀÄ aÃgÁqÀzÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÉUÉ ºÀaÑzÀ, DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉzsÀj bÉÆÃgï-bÉÆÃgï ªÉÄÃgÉPÀÆ §ZÁªÀ CAvÁ aÃgÀvÉÆqÀVzÉ£ÀÄ DUÀ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ©æqÀÓ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ £À£Àß PÀqÉ §gÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr, ZÁPÀÄ ºÀaÑ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄî®Ä eÉç ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉåQÛ §ZÀ UÀAiÀiÁ ¸Á¯Á CAvÁ CAzÀÄ ©lÄÖ PÉÆgÀAn ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ NqÁlPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.PÁ²£ÁxÀ J.J¸ï.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1.ªÀĺÀäzÀ D©ÃzÀ ¨ÁgÀÄzÀªÁ¯É, 2.EeÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°ÃA, 3.ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ ZÀÆr ¥sÀgÉÆÃd, 4.SÁ°zÀ ¥Á±Á ±ÀPÁß, 5.C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ®AUÀqÉ, J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ gÁdªÀĺÀ® ¨Ágï ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ NqÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä 4 ZÀPÀæUÀ¼À vÀ¼ÀÄîªÀ §ArUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ gÉrªÉÄqï §mÉÖ, ¨É¯ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀj ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÞUÀ ¸ÀzÀj §ArUÀ¼À §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ d¥ÁÛzÀ §ArUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà G¼ÁîUÀrØ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ UÀÄ®§UÁðzÀ £ÀªÁd mÁæöåPÀÖgï UÁågÉÃeï gÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉÄPÁå¤PïUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1.gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀi˯Á¨sÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2.CPÀâgï vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ ¸Á; E§âgÀÆ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ £À£Àß mÁæöåPÀÖgï j¥ÉÃj ªÀiÁr, E§âgÀÆ ªÉÄPÁå¤PïUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ¸ÀÆÌlgï £ÀA: PÉJ-32/ eÉ- 2727 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï j¥ÉÃgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀÆÌlgï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À vÀÄA¨É¯Áè CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌlgïPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹zÀ£ÀÄ. ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-39/ 1006 CAvÁ EvÀÄÛ. ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉÃmÉÖ¥Àà ªÀqÀØ£ÀPÉÃj £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀj§¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀ¦üÃPï ªÉÄÃPÁå¤Pï FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CPÀâgï ªÉÄPÁå¤Pï FvÀ¤UÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.