Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 5, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-08-2016

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G«Äð¯Á UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ¨ÁeÉÆüÀUÉ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¨ÁeÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ,  ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 4 JPÀÌgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ r¹¹ ¨ÁåAQ¤AzÀ 40,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¥ÉÊQ 20,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¨ÁåAQUÉ PÀnÖzÀÄÝ G½zÀ 20,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÉÆî ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀjAzÀ ¨ÁåAQUÉ ¸Á® PÀlÖ®Ä DUÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ AiÀiÁªÁUÀ®Ä vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¸ÀÄvÁÛ CzÉ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¤ªÀqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, Hj£À ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ vÀªÀÄÆäj£À ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAQ¤AzÀ CAzÁdÄ 20,000/- ¸Á«gÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀªÀjzÀÄÝ, E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀjUÉ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ aAw¹ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°è ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrQzÀgÀÆ PÀÆqÁ UÀAqÀ ¹UÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ F §UÉÎ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ vÀAzÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁAeÁæ £À¢ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è UÀAqÀ£ÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ bÀwæ, 1 ªÉÆèÉʯï, 1 eÉÆvÉ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ DzÀgÉ UÀAqÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀAqÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zsÀrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è 1 ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀ vÉîÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß HgÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀzÉÝ EvÀÄÛ, ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-  
¦üAiÀiÁ𢠣À¦üøÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r eÁªÉÃzÀ zÀfð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀgÀ¸ÀPÀmÁÖ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JA.r eÁªÉÃzÀ zÀfð ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 30 UÁæA §AUÁgÀ, 31,000/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁtÂPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛ gÀ²ÃzÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À CzÀ£Á£À, £ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ vÀ«ÄeÉƢݣÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ DAiÉÄñÁ, vÀ§¸ÀÄìªÀÄ, vÉÊAiÀÄå¨Á gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ 1,00,000/- gÀÆ. ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ, ¤Ã£ÀÄ vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ, ¤£Àß UÀAqÀ EAzÀÄ £Á¼É ¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ 5,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀgÀÆ ¸ÀºÀ E£ÀÄß 1,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ C¯Áè£ÀUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁÌV ¦r¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ½PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀPÀmÁÖzÀ ºÀwÛgÀ RÄgÉò ¸ÀĪÀiÁdPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÁÝUÀ CvÉÛ gÀ²ÃzÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À CzÀ£Á£À, £ÁzÀ¤AiÀĪÀgÁzÀ DAiÉÄñÁ, vÀ§¸ÀÄìªÀÄ, vÉÊAiÀÄå¨Á ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ vÀ«ÄÃeÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ CUÁUÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »VgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ zÀfð, 2) gÀ²ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ zÀfð, 3) CzÀ£Á£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ zÀfð, ¸Á: J®ègÀÄ C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) vÀ«ÄeÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄĤgÉƢݣÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ©,  5) DAiÉÄñÁ UÀAqÀ C¥sÀd® ¸Á: PÀ®§ÄVð, 6) vÀ§¸ÀÄìªÀÄ UÀAqÀ vÀ«ÄêÉƢݣÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, 7) vÉÊAiÀÄå¨Á UÀAqÀ C¸ÀzÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀPÀmÁÖzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¯ÁAiÀÄQ®è CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ¼ÀÄ, UÀAqÀ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀ°®è FUÀ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ 1,00,000/- gÀÆ. vÀgÀ°®è, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ºÀt ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ vÀAzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ E®è CAvÀ CAzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä ¯ÁAiÀÄQ¯Áè CAvÀ CAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, UÀAqÀ CvÉÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ F «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀjUÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2016, PÀ®A 78(3), PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ fJªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ¼É vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ¼É vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄjUÉ EzÀÝ «Ä¤ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zsÉÆé ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸ÀÄgÀ, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©), ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è (£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ªÀÄ£É) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ fÃn §gɹPÉƽæ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5700/- gÀÆ. 2)JgÀqÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fJªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ªÉʵÀÚ« ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ CVß PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÊ£ï PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà J¯Áè ºÀt vÁ£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀAa¸ÀÄwgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5230/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ JgÀqÀÄ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 143, 447, 379 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 50 (2) (©) PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ 1963 :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå: ºÀ¼É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 28/1 ªÀÄvÀÄÛ 28/©2 «¹Ûtð 3 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀ £ÀqÀĪɠ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ «ªÁzÀ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆtUÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 2) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆtUÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) ¤Ã®PÀAoÀ RAqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 4) ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 5) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 28/1 ªÀÄvÀÄÛ 28/©2 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, d«Ää£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr§AzÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°èzÀÝ CAzÁdÄ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨Éë£À, §§¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/3116 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-08-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವರ ಬಂಧನ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ. 04/08/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಫರಹತಾಬಾದ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೈವ ಲೀಲೆಯ ಮಟಕಾ  ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೂಲ್ಲೂರ ಡಿಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲದೇವ ಪಿಐ ಡಿಸಿಬಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಸ್ಥಳವಾದ  ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು  ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಲುಪಿದ ನಂತರ  ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಸ್ಗಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಕ್ಸ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ  ಮನುಷ್ಯನು ಕುಳಿತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂ.ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ  ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೈವಲೀಲೆಯ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೋಣಿನ ಸಾ:ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈತನಿಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 1) ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 4050/- ರೂ 2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಅ:ಕಿ:00=00 ರೂ, 3) ಒಂದು ಬಾಲ್‌ ಪೆನ್‌ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:04/08/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಳಿತು ದೈವ ಲೀಲೆಯ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ಎಸ್‌ ವನಂಜಕರ್‌‌ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಹೇಬರು ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೈವಲೀಲೆಯ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ  ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪ ಕುಕ್ಕನೂರ ಸಾ: ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈತನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ 1)ಒಂದು  ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಅ:ಕಿ:00=00 ರೂ, 2) ಒಂದು ಬಾಲ್‌ ಪೆನ್‌ ಅ:ಕಿ:00=00 ರೂ. 3) ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ನಗದು ಹಣ 1100=00 ರೂಪಾಯಿಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಿನು ಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಕಾಮತ ಪ್ರಸಾದ ಸಾ : ಮೈನಾಪೂರ ಜಿ :ಗಾಜಿಪೂ  ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈನ್ಸ ವರ್ಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಪ್ರೇಮರಾಜ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ದಗೋಂಡಿ ಸಾ : ರಾಂಪೂರಿ ತಾ : ನರಖೇಡ ಜಿ : ನಾಗಪೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವನು  ಇಂದು ರವಿವಾರ ರಜೆ ಇರುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರವೈಜರ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32, ಓ- 124 ತೆಗೆದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ  ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದ ಸೂಪರವೈಜರ  ಪ್ರೇಮರಾಜ  ಇತನು ಶಹಬಾದ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ  ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಾನು  ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಬುಲೈನ್ಸ್‌ 108 ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಸ್ಪೀಟಲಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮರಾಜ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ದೊಂಗಡೆ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆತನ ಮನೆಯವರು ನಾಗಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾಗಪೂರದಲ್ಲಿ  ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗಾಯಾಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 23/07/2016  ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.