Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 22, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-05-2016

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2016 gÀAzÀÄ §UÀzÀ® PÉ.E.© ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà J.J¸ï.L §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃzÁUÀ PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà@ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §½ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ VgÁQUÀ½UÉ ¤Ãr ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀPÀët JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ WÉÃgÁªÀÅ ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä  CzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 90 JªÀÄ.J¯ï £À AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ C.Q 1568/-  gÀÆ., ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¯ÉʸÀ£Àì §UÉÎ PÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁUÀ M¦àPÉÆAqÀÄ vÀPÀët CªÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀºÀ¹Ã£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ»ÃAVgÀ EºÁæ»A¨sÉʪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀ¦üAiÀiÁ vÀAfÃgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ»ÃAVgÀ EºÁæ»A¨sÉʪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: «zÁåyð, ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ©.J ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¢£Á®Ä ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-05-2016 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ gÁ¦üÃAiÀiÁ vÀAfÃgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á¦üAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ CPÀÌ gÁ¦üÃAiÀiÁ vÀAfÃgÀ EªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¼À UɼÉAiÀÄwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÉÃf£À°è, §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, PÀ®§ÄgÀV, D¼ÀAzÀ, GªÀÄgÀUÁ, alUÀÄ¥Áà J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl 1 EAZÀ JvÀÛgÀ, 2) GzÀÝ£É ªÀÄÄR, GzÀÝ£É ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, 3) PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨sÀÆgÀPÁ, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ºÀƪÀżÀî ¸À¯ÁégÀ ±ÀÆl zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, 4) GzÀÄð, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁà UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ±ÉnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄaiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 21 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1) 6 vÉƯÉAiÀÄ ®QëöäúÁgÀ, 2) 3 vÉÆ¯É ZÀ¥Àà® ºÁgÀ, 3) 4 vÉƯÉAiÀÄ ¥Ál°, 4) 4 vÉƯÉAiÀÄ ©¯ÁégÀ, 5) 2 vÉƯÉAiÀÄ PÀqÀÎ, 5) 2 vÉƯÉAiÀÄ ¯ÁPÉÃl D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ, 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ¨ÉÃrPÉ PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MvÁ۬ĹzÁUÀ CªÀgÀ MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ J®èªÀ£ÀÆß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ E£ÀÆß MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ªÀiÁªÀ ¸ÀĨsÁµÀ, CvÉÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á gÀªÀgÀÄ ªÀäzÀĪÉaiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉÆqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁzÀtÂAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ CZÀð£Á, ¸ÀĺÁ¹¤ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè  ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ£ÁßV¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ & vÀAzÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀtÂAiÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ (UÀAqÀ), 2) ¸ÀĨsÁµÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ (ªÀiÁªÀ), 3) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ (CvÉÛ) J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ±ÉnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) ¸ÀĺÁ¹¤ UÀAqÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ (£ÁzÀ¤) ¸Á: d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ, 5) CZÀð£Á UÀAqÀ ¹zÀÄÝ §AqÉ (£ÁzÀ¤) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E£ÀÆß 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ & ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÀĵÁà½UÉ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉƽî CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EªÀgÀÄ ¤£Àß PÀqɬÄAzÀ ºÉüÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ºÀwÛgÁ£Éà ªÀÄ®VPÉƼÀäî CAvÀ CªÀªÀiÁ¤¹gÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ½PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀQîgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ CªÀjUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀµÀ𠲪ÀgÁwæ ºÀ§âzÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁzÀt ¸ÀĺÁ¹¤ E§âgÀÆ ¤Ã£ÀÄ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀAzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÁÝUÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ºÉÆmÉÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ K¦æïï wAUÀ¼À°è ¸ÀĺÁ¹¤AiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è £ÁzÀt CZÀð£Á ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ E§âgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀAqÁ¸À vÉƼÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀtÂAiÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉýzÀgÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-05-2016 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ Hl §r¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ E§âgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV AiÀiÁgÀ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ºÀr¹PÉÆAqÀÄ §A¢¢ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉUÉ §AzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr wÃÀgÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è C¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ HgÀ ªÀÄA¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ NtÂAiÀÄ d£À dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀeÁ£ÀAzï vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà PÀAzÀUÀƼï, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17-4-243/1, ¹zÁÝgÀÆqï ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ 2,50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ J¸ï.AiÀÄÄ.« PÁgÀ£À°è ©ÃzÀgï J¸ï.©.L ªÀÄÄRå ±ÁSÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ 3,00,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MlÄÖ 5,50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÁj£À qÉæöʪÀgï ²Ãmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁPÀì£À°èlÄÖ C°èAzÀ d¨Áâgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÀĺÀäzï gË¥sï gÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár C°èAzÀ ©ÃzÀgï j¶ÃPÉñÀ  PÁA¥ÉèÃPïì£À PÁqÁ¢ ªÉÆÃmÁgïì ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¹zÀÝgÀÆqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgï j¶ÃPÉñÀ PÁA¥ÉèÃPïì£À gÉʪÀÄAqï ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁqÁ¢ ªÉÆÃmÁgïìUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÁj£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÉæöʪÀgï PÀqÉAiÀÄ qÉÆÃgï UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁj£ï ¨ÁPïì £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁPïì vÉgÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,50,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁj£À qÉÆÃgï UÁè¸ï MqÉzÀÄ PÁj£À qÉæöÊåªÀgï ²Ãmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁPÀì£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀĪÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016, PÀ®A 302, 323, 448, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÉæêÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀļÀzÀ ªÀįÁå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ CAvÁ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁvgÀÄvÁÛgÉ, ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ E§âgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV QëUÉ PÉüÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ¨sÁvÀA¨ÁæPÉÌ M§â£É §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è ©lÄÖ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ 2100 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁªÀiÁ E§âgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ £À«ÄäçâgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DvgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-05-2016 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd J°èzÁÝ£É CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð£À vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉý ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ £ÀÄQ PÉÆmÁÖUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯É¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ C¯Éè EzÀÝ MtPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý MtPɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ eÉÆÃgÁV 2-3 ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ 2-3 ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ MtÂAiÀÄ PÁ²£ÁxÀ UÁªÀiÁ, ¥Àæ¨sÀÄUÁªÀiÁ, zsÀ£ÀßgÁd mÉÆPÀgÉ, ªÀÄAvÀÄ zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ MtPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É,  ¸ÀܼÀPÉÌ 108 CA§Ä¯ÉãÀì §AzÁUÀ CzÀgÀ°è ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ aQvÉì ¤Ãr ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉêzÀågÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

ರೇವೂರ ಠಾಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ   ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು  ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಮಾಂಗ ವಯಾ;20 ಜಾತಿ;ಮಾಂಗ ಸಾ:ನೀಲೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ  ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ   ಇವರು   ಎಮ್,ಎಲ್,ಸಿ  ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಪರುತಪ್ಪಾ  ಸಿಹೆಚ್,ಸಿ 406 ರವರು  ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು  ಹಾಜರು  ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ ನಾನು  ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ವಿಳಾಸದ  ನಿವಾಸಿತನಿದ್ದು  ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ  ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕಃ20/05/2016 ರಂದು 2 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಶೃತಿ ಇವಳು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಮಾಂಗ ಈತನು  ಅವಳಿಗೆ ಏ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳು ಶಿವಕುಮಾರ ಬೈದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾನಿಗೆ  ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರನು ಬೈಯುತ್ತೇನೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಕೊಳ್ಳತ್ತಿರಿ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿರುತ್ತಾನೆ.ಈ  ವಿಷಯ  ನಮ್ಮ  ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳು  ನನಗೆ  ಮತ್ತು  ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ  ನಾಗಪ್ಪರವರಿಗೆ   ತಿಳಿಸಿದಾಗ   ನಾನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ನಾಗಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಭಾರತಿಬಾಯಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಶಿವಕುಮಾರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಅವರ ಮನೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಇರುವ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು  ಇಬ್ಬರೂ  ನಿಂತಿದ್ದರು ಆಗ ನನ್ನ  ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ  ನಾಗಪ್ಪನು         ಲಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಬೈದಾನ ಅವನಿಗೆ  ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ  ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ  ಭೋಸ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ  ತಮ್ಮನ  ಮೇಲೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ ಹೊರಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಅಲ್ಲೆ  ಬಿದ್ದಿದ  ಕಲ್ಲನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೋಳಿಸಿದ, ಶಿವಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ  ನನ್ನ ದೊಡಪ್ಪನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ನನ್ನ ದೊಡಪ್ಪನು ನೇಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಏಕೆ  ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಭುಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ಶಿವಕುಮಾರನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು  ಗುಪ್ತಗಾಯ  ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ  ದೊಡಮನಿ ಈತನು ಈ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಕ್ಕು ಬಹಾಳ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯವರಾದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ  ಮಾಂಗ & ಸಿದ್ರಾಮ  ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ  ದೊಡಮನಿ  ರವರು  ಜಗಳ ನೋಡಿ  ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ನನಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೆರೆತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.          ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿದ  ಹೇಳಿಕೆ ನೀಜವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ- 22/16  ಕಲಂ 143,147,148,323,324,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡೆನು.     
ರೇವೂರ ಠಾಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ   ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು  ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ  ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಮಾಂಗ ವಯಃ 22 ಜಾಃ ಮಾಂಗ  ಉಃಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ನೀಲೂರ  ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ   ಇವರು   ಎಮ್,ಎಲ್,ಸಿ  ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಪರುತಪ್ಪಾ  ಸಿಹೆಚ್,ಸಿ 406 ರವರು  ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು  ಹಾಜರು  ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ ನಾನು  ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ವಿಳಾಸದ  ನಿವಾಸಿತನಿದ್ದು  ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ  ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕಃ20/05/2016  ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಇಬ್ಬರೂ  ನಮ್ಮ  ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾದ ನಾಗಪ್ಪ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ   ಮಹಾದೇವಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ  ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ  ನಾಗಪ್ಪನು  ಲಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಏ ಭೋಸ್ಡಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲೇನೋ  ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಬೈದಾನ ಅಂತಾ ಬೈದು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ  ಬಡಿಗೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಲಗಾಲ  ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ನಾಗಪ್ಪನ ಸಂಬಂದಿಕರಾಧ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ  ಬಂದರು ನಾನು ಹಾಗೂ  ಪ್ರಭೂ  ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ  ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿ ಅಂತಾ  ಕೇಳಿದಾಗ  ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಈತನು  ನನಗೆ  ತನ್ನ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ  ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದನು. ಪ್ರಭೂಗೆ ರಾಯಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ  ಹೋಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು, ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ  ಗಣಪತಿಯು ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದನು ಮನೆಯಿಂದ  ಬಂದಂತಹ  ಪಾರ್ವತಿಗೆ  ಭಾರತಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೋಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇಂದುಬಾಯಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ  ಕೈಯಿಂದ  ಕಪಳ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ  ಮಾಂಗ & ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ  ಮಾಂಗ ರವರು ಜಗಳ  ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ , ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರು ಭೋಸ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು  ಇವರು  ಬಂದು  ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕೆ   ಉಳದಿರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಸಹಿತ  ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ  ಬೇದರಿಕೆ  ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ  ಪರಮೇಶ್ವರ ರವರು  ನನಗೆ, ಪ್ರಭುಗೆ,ಲಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಇಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ  ಸೇರಿಕೆ  ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ  ನೀಡಿದ್ದು.   ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ- 23/16  ಕಲಂ 143,147,148,323,324,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡೆನು.              
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿ:21-05-2016 ರಂದು 5:30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಡಾ|| ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಭಾರೆ ಪಿಡಿಓ ಗ್ರಾ ಪಂ. ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಹಾಗೂ ಚವಡಾಪೂರ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-05-2016 ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಗೋಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮಾನತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಪಿ.ಡಿಓ ಇವರು ದೇವಲಗಾಣ ಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 72 ಹಾಗೂ ಚವಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 12. ಫಾರಂ ನಂ.9 ಮತ್ತು ಫಾರಂ. ನಂ. 11 ಎ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಭಾರ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಗ್ರಾ. ಪಂ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಹಾಗೂ ಚವಡಾಪುರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 42/2016 U/s 166 (A) 188 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 21/05/2016 ರಂದು 1030 ಎ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ.ಎಲ.ಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ ಉಪಚಾರನಿರತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಇವಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೊಧಿ, ಸೆಂಗಾ ಕಾಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಹಿಡಿದು ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ಊರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳು ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಭಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಮೇಲು ಕಟ್ಟಿ ದ್ವೇಶ ಸಾಧೀಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಮತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಣನಕಡೆಯವರು ದಿನಾಂಕ 20/05/2016 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವ ಭಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21/05/2016 ರಂದು 0130 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಿ @ ಕಟಬೂ ವ|| 75 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಕಟಬೂ, || ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ, ತಾ|| ಆಳಂದ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ - ದಿನಾಂಕ 20/05/2016 ರಂದು 0730 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುನಿತಾ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾರದಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರ ಸರ್ವೆ ಹೆಸರು ಬರೆಸಲು ಹೋದಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದೆ ಶಾರದಾ ಟೀಚರ ಮತ್ತು ನಾನು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ 01] ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಹೋಸಮನಿ, 02] ಪೂಜಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ, 03] ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಹೊಸಮನಿ, 04] ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಹೊಸಮನಿ, 05] ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಹೊಸಮನಿ, 06] ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶಾ ಹೊಸಮನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಕಟಬುರ ಅಂತ ಬೈದನು ನಾನು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚಂದ್ರಾಶಾನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲ ಮುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಈರಣ್ಣನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ರಂಡಿ ಅಂತ ಹೊಲಸು ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಟಬು ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುರೇಖಾ ಮತ್ತು ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಇವಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡಾದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿರಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 56/2016 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506, ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು .