Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 9, 2011

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ :07.05.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¹gÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ HgÀ »A¢£À ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ §¸ÀªÀtÚ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©¸ÁrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV, CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄäzÉ d£ÁAUÀzÀ ¯Á®¥Àà vÀAzÉ QrAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉZÁÑV EgÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÁUÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¯Á®¥Àà£Éà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ªÀÄÈvÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà£À ¥Àwß ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï. ±À²PÀĪÀiÁgÀ IPS f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÈvÀå £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ 7£ÉêÉÄʯï PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ UÀÄAqÀ 25 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉÃPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄvÀÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÉÆîÃtªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¨sÀgÀªÀ¸É ¤Ãr, CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DUÁUÉÎ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ PÉüÀzÉ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ E¢ÃUÀ JAlÄ wAUÀ¼ÀÄ UÀ©üÃðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉýzÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:AiÀÄ®¨ÉAa, vÁ:PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ, mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-37,8509 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀÀA.PÉJ.20,J.2585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ£À¸Á« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà ¥ÀÆeÁj 45 ªÀµÀð ¸Á:PÀAzÀUÀ¯ï, vÁ:ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, f¯Áè:¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ zÁåªÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ,C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï ¸ÀÀASÉå.4gÀ ¤ªÁ¹, ¤gÀAd£À bÀAiÀįï vÀAzÉ £Á¤ÃUÉÆÃ¥Á® EªÀ£ÀÄ, CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¸ÀÄzsÁ£À±ÀÄ zÀvÁÛ EªÀgÀ 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ «zsÁåyð¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ PÀtÄÚ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÉʸÀ£Éß ªÀiÁqÀÄvÀÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.4 gÀ°è ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀtÄÚ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ F «µÀAiÀĪÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÄ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.05.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 52 ªÀµÀð & ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß EªÀgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼ï 58 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¥À®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÉÆÃlzÀ°è CªÀgÉ PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß QüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ºÀ¼Àî¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£É ªÀÄUÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÄÝ, ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV §¼À° vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ zsÁ½ªÀiÁr 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr MlÄÖ gÀÆ: 21600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-05-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÀqÉØ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ fAiÀiÁªÉǢݣï J®ègÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì §¸ï r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ 2 C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢QÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÀqÉzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ £ÀUÀzÀÄ, §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É 25,900/- UÀ¼ÀµÀÄÖ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ J¦ 11/qÀ§Æè 5527 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀŸÁºÉç vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ fgÁªÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: SÁeÁ £ÀUÀgÀ ±ÁºÀeÁ¤ OgÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï.30/©6777 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è ZÀAzÀgï FvÀ£ÀÄ wêÀæUÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¥ÀÆUÁPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà ²æêÀÄAvÀ EªÀgÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ r.J£ï-09/eÉ-9431 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ²æêÀÄAvÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æêÀÄAvÀ EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÑÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀªÉÄñÀé£À vÀAV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨sÉÃnÖ DUÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£À vÀAVUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÉÄüÀPÀÄAzÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ JPÉ CªÀ½UÉ ºÉüÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ vÁ®ÆPÁ PÀbÉÃj PÉÆuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ QlQAiÀÄ UÁè¹UÉ zÀ¨Á¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀj QlQAiÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ NqÉzÀÄ UÁè¹£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ MAzÀÄ UÁè¹£À ZÀÆgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨É£Àß°è PÉêÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ ©zÀÝ UÁè¹£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ £ÀlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 8/5/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦L r¹L© J£ï.JA.¥Ánïï gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ 38/f-316 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ±ÉPï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁºÁgÁdªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zsÀgÀªÀiÁeÉÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß zÀÄAqÁV ¤°è¹ ME¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) J¦-11/JZï-3619 C.Q 15,000/- gÀÆ, 2) J¦-9/J«-9849 »gÉƺÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï C.Q 30,000/-gÀÆ, 3) PÉJ-24/JZï-114 »gÉƺÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À C.Q 30,000/- gÀÆ, 4) PÉJ-38/PÉ-9820 »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgÀ ¥Àè¸ï C.Q 40,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,58,000/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄÝ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÁ¼ÀAQ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: §AiÀÄ®Ä PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è gÁwæ QgÁt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄ®§UÁð - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ QgÁt CUÀArAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÉJ-33/JªÀiï-535 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CdgÀ vÀAzÉ C§Ä §PÁ¸À ªÀiÁ±Àð¯ï ¸Á: AiÀiÁzÀVgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2011 gÀAzÀÄ «oÀ×® UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ £ÀgÀºÀgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ¤gÀUÀÆr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤gÀUÀÆr EvÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ lAlA ¨ÉÃUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 341, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ ¨sÉÆAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ (Dgï) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÉÆAiÀÄ£ÉÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ (Dgï) EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ vÉ®AUÉ ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À CwÛUÉ vÀAzÉ vÁ¬Ä J®ègÀÄ Hl ªÀUÉÊgÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ 0015 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/-gÀÆ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÁ 10 UÁæA C.Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 1000/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ 41,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ vÀªÀÄÆägÀ EvÀgÉ E§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÁ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥ÀjÃl ¸Á: ¤A§ÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¤A§ÄgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-9493 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¤A§ÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÀZÁ¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಗಿರಿಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಾರಾಮ ಮೂಲಭಾರತಿ ಸಾ|| ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಟವರ್ ಎಂಟೆನಾದಿಂದ ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ರೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಿರುವ 30 ಮೀ. ಉದ್ದದ 6 ಆರ್.ಎಫ್ ಕಾಪರ ಕೇಬಲ್ ವೈರಗಳು ಒಟ್ಟು 180 ಮೀ., ಅಂದಾಜು 81,000/- ರೂ. ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ :-
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಹಾ|| ವ|| ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು, ನಾನು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈತನು ಬಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಶ್ರೀಪಾದ ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :-

ರಟಕಲ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಕೋಡ್ಲಿ ಸಾ|| ಚೆಂಗಟಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಮಗಳಿಗೆ 2005 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ದೇಸಾಯಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು , ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತನ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ದ: 25-04-11 ರಂದು ರಾಜಶೇಖರ ಈತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮೂರ ದಳಪತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಊರಿನ ದಳಪತಿಯವರಿಗೆ ಗೊಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ, ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಟಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.