Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 16, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಸಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಾ: ಡಿಎಆರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15-01-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32/7199 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2013 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು  ಪ್ರಯತ್ನ:
ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇಳಿಗೇರ ವಯಾ||45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ|| ಕಲಾಲ ಸಾ|| ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮ. ತಾ||ಸೇಡಂ ರವರು ನಮಗೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾಬಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಆಶಣ್ಣಾ ಕಲಾಲ ಇವರ ಮದ್ಯ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಕೊರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. 8-10 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸದರಿ ಹೊಲ ಕೊರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಸಾಬಯ್ಯಾ ಇತನು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿ ತನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿ, ದಿನಾಂಕ 15-01-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮುರ ಸಾಯಪ್ಪಾ, ಮಾಹಾದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾಬಯ್ಯಾ ಕಲಾಲರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾಬಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ ಹಾಗು ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ಮೈಪಾಲ ಕಲಾಲ ಇತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೋಹನಕುಮಾರ, ರಮೇಶ ರವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಬಯ್ಯಾ,  ಮೈಪಾಲ, ಮೋಹನಕುಮಾರ, ರಮೇಶ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 05/2013 ಕಲಂ 341.323.324.307.504 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2013

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ 1105 UÀAmÉUÉ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zsÀ¨Á°, ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ gÉÆûzÁ¸ï-1219, CAPÀıÀ-1793, «£ÉÆÃzÀ-1748 fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ-1638 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-138 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÀªÉÄñÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævï ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ eÉÆÃd£É 3)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀ®§ÄgÀUÉ 4)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà 5)ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ 2680/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀt¥Àw GªÀiÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁw, PÀ§â°UÀ ¸Á: vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĨsÀzÁæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw GªÀiÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÉÆÖà ºÀZÀÑ®Ä CzÀgÀ°è UÁ½ vÀÄA© ºÉÆwÛ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀÄ MªÉÄä¯É DPÀ¹äPÀªÁV §¸ïÖ DV MqÉzÀÄ CzÀjAzÀ ¨ÉAE Jj ªÉÄïÉzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À zÉúÀPÉÌ vÁVzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.02/2013, PÀ®A 174 ¹Cgï.¦.¹. :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â D¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÄÑ£ÀAwgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45-50 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ Qæ«Ä QÃl wA¢gÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÁÛqÀĪÀ ¹ÜwÛAiÀÄ°è EgÀ°®è EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉgÉÆd ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ E£À¸Á¥sÀ ¨ÉÃUÀ «ÄÃeÁð, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: mÉÊgÀ j¥ÉÃj CAUÀr, ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À EvÀ£ÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ D¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬ÄgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ¢üñÀ gÁAiÀiï, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, G: QgÁt CAUÀr, eÁw: ªÉʱÀå, ¸Á: ²æãÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÁUÀgÀ PÀ£ÀÆð¯ï, EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR ºÀ¸À£À vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 53 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G:PÁgÀ ZÁ®PÀ £ÀA. J¦-09/qÀ§Æè-9260 ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉƤ AiÀÄ¥Áà mÉA¥À¯ï ºÀwÛgÀ ¸Á:¸ÁUÀgÀ PÁ£ÀÆð¯ï vÁ:¸ÁUÀgÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯Áè ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ J¦ EvÀ£À PÁj£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ²gÀr ¸Á¬Ä ¨Á¨Á gÀªÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ²jr ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ£ÀÆð®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÃUÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ 1 mÉæöÊ®gÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 12, ºÉZï.r. 0069 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬ÄgÁªÀÄ, FvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjÃvÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279,337,338. L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ 22:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°èPÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ,  ¸Á: CtzÀÆgÀ ªÁr, vÁ: ªÀÄvÀÄÛ f: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5509 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄtzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.J¦-26/AiÀÄÄ-9477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆÃ¥À ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ºÉÆ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjÃvÁ ªÀAiÀiÁB 26ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ £ÀÄUÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ- £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è F «µÀAiÀĪÁV ¢B11-01-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EAzÀÄ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀjÃvÁ½UÉ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ CAfPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁrj CAvÁ PÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀjÃvÁ½UÉ EªÀvÉÛ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÁPÀj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹ªÁV,zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ DzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À E®eï PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝÝ ²æêÀÄw ¸ÀjvÁ FPÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ¢B16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013 PÀ®AB 498(J),302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ:-14-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ. EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀiÁ° ¥Ánïï, 40 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ FvÀ£ÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀiAiÀÄå ±ÁSÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ "J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁj PÀqÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß CtÚ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå wgÀÄUÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛj£À¯ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 13/2013 PÀ®A, 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


¢£ÁAPÀ:- 13-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UËgÀA¥ÉÃl ²æÃ.ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 45 ªÀµÀð G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- UËgÀA¥ÉÃl zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄQðºÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà£À vÀAVAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 22 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ DvÀ£À vÀAV ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ àªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆ® ªÀiÁgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä¼À ªÀÄUÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÉrØAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M¼ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ PÉüÀÄvÀÛ PÀĽw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛêÉ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A, 143, 147 , 148, 448, 323, 504, 506 gÉ« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À J¯ï.L.Dgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è JPÁè¸ï ¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA; 36 gÀ°è ²æà ©. ZÀªÀÄzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAgÉrØ ¸Á: ªÀÄPÁÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀªÀħA¢üPÀgÁzÀ ©.gÀ« EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ 4 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ J¸ï.Dgï.gÉrØ EªÀjUÉ 1 JPÀgÉUÉ 7®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ 11 ®PÀë 40 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß J¸ï.Dgï. gÉrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ EªÀjUÉ PÉý vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄvÀÄÛ ©.gÀ« EªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀ®Ä ªÉÆúÀ£ï gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆúÀ£ï gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆr gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è ºÀt PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT


:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
        ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:20.01.2013 ರಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರೆಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬಸೈಟ್  http://www.ksp.gov.in  ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಏನೇ ಸಂಶಯ/ಗೊಂದಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 080-22943346ನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಐಜಿಪಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ) ಕಛೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಹಿ/-
ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು,
(ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ),
ಕಾರ್ಲಟನ್ ಭವನಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.