Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 30, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:22.05.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ 55ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್ ಉ:ಕೂಲಿ, ಸಾ:ದೇವಸೂಗೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಜಮುಲಮ್ಮ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಮೂವರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರುಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ಎಫ್-1192 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವಸೂಗೂರಗೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಇಳಿಯುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ಅವರು ಇಳಿಯುವದನ್ನು ನೋಡದೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA :62/2015 ಕಲಂ 279338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ದಿನಾಂಕ 29.05.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಿ ಡಾಬಾ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಜೀಜಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಲಂ ವಯಾ: 48 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಪಿಂಚಣಿಪುರ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FPÉAiÀÄÄ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ ನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ  zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¸Á:PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 28 ಎಫ್ 2051 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಜೋಲಿ ತಪ್ಪಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಲಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2015 PÀ®A : 279.337. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          GªÀÄgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¥ÀA¥Á ºË¹AUï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è mÉÊmÁ¤PÀ ªÁZï j¥ÉÃj PÉ®¸À ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  ಪಂಪಾ ಹೌಸಿಂಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ದಿನಾಂಕ : 29/05/15 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು.) ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ C°èUÉ ºÉÆÃV ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ರೂ 6200/- ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.157/15 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ & 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

       ¢£ÁAPÀ: 29.05.2015 gÀAzÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀtÚ, °AUÀzÀ½î, 30 ªÀµÀð, d-£ÁAiÀÄPÀ, G-qÉæöʪÀgï                       ¸Á-ªÀgÀlUÉÃgÁ eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ   ಪಿ.ಎಸ್.eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ¼À ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä  ªÉÄð£À ªÀåQÛ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) 750/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E®è 3) MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C. Q EgÀĪÀ¢®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.73/15 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2015 gÀAzÀÄ  80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                             


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2015

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭುರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೀರಾರಡ್ಡಿ ಸಂಗಕಟಿ ಸಾ: ಹಣಕುಣಿ ರವರ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಸರೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬೀರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಇವರ ಜೋತೆ ಮದುವೆಯು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ 1) ಉಮೇಶ ರಡ್ಡಿ, 2) ರಮಾದೇವಿ, 3)ಶೃತಿ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಸರೀತಾ ಇವಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಈತನು ತಾಂಡುರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ನಾ ರಡ್ಡಿ ಈತನು ಹಣಕುಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಸರೀತಾ ಇಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 28-05-2015 ರಂದು ಸರೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬಾವಿಯ ದ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸದರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಗಾಯಕೊಂಡ ಸರೀತಾ ಇಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ನಂತರ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸರೀತಾ ಇವಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಕೆಯ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರೆ ಮೇಲೆ ಯಾವದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ದಿನಾಂಕ 29-05-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ ¥Àæ«Ãt UÀÄeÁðgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸Á§ PÀëwæAiÀÄ, ¸Á: «zsÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ JgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£ÀgÀß ªÀģɬÄAzÀ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ L.© ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §¸ïì ºÀvÀÛ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁ® £ÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉ.©.PÉ ±Á¯É JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸Àé®à ¸ÉÆèà ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aÃj »AzÉ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ¤UÉ CtÚ »rAiÀÄj £ÉÆÃrj £À£Àß UÀAl£ï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ aÃjzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃr¯Áè CªÀgÀ eÉÆÃvÉ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀjzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 20-25 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï C.Q. 1,00,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÉ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ ¸ÉAqÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î gÀªÀgÀ  C½AiÀÄ£ÁzÀ gÁPÉñÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀ ¥Ánî ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/E©-8126 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ GqÀĪÀÄ£À½îUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĸÀgÀA¥À½î PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É U˸Á¨ÁzÀ vÁAqÁzÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À PÀgÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-38/5200 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁPÉñÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉæmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁPÉñÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®UÉÊ ¨ÉÃgÀ½UÉ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2015, PÀ®A 143, 147, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥Á²æà UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà zÁ£À¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ºÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥ÀıÁàAd° PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ «¢ü «zsÁ£ÀzÀAvÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 2,50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, CAzÁdÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ 4 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÁÝ£É, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ±À²PÀ¯Á, ªÀiÁªÀ ±ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À J®ègÀÆ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV C°è PÀÄgÀħgÀ ºÀ½îAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸É¯ÉPÀë£ï ¹¯ïÌ ¸Áj ¸ÉAlgï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀéAvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀPÉÌ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 50,000/- gÀÆ. ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÀÄAvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÀPÉÌ®è ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀªÀgÉ®ègÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ªÀÄÄaÑlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ DgÉÆÃ¥À ºÉÆÃj¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀ CvÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À£ÀÄ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ PÀA¥ÀÆålgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä 20,000/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÀÄrzÀ ºÀt PÀÆqÀ CªÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ, dÆeÁl DqÀĪÀzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ K£ÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ºÉÆqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁ®Qëöä ¥ÀÆgÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ Cfð ¸À°è¹zÁUÀ CªÀgÀÄ CªÀjUÉ PÀgɬĹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CjªÀÅ ªÀiÁr¹ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀvÀæ PÀÆqÀ §gɬĹPÉÆAqÀÄ ©nÖzÁÝgÉ, DzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀ°®è, ¥ÀÄ£ÀB QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀįÉèñÀégÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¤ÃvÁ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÁtÂà PÉÃAzÀæPÉÌ ªÉÆÃgÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è PÀÆqÀ CªÀgÀÄ PÀgɬĹ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ w½ ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ CAfPÉ E®èzÉ ¥ÀÄ£ÀB avÀæ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄ, ºÉaÑ£À 1,00,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤Ãr PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ FUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÀÆå DzÀ±Àð ©ÃzÀgÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, (UÀAqÀ) 2) ±ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, (ªÀiÁªÀ) 3) ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, (CvÉÛ) 4) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, (ªÉÄÊzÀÄ£À) 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, (ªÉÄÊzÀÄ£À) ¸Á: J®ègÀÄ ºÀÄqÀÄV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 29-03-2015 gÀAzÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-05-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÉ ¹PÀÌ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ, CªÀjUÀÆ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015, PÀ®A 406, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀAdPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, G: J.ºÉZï.¹-419 r.J.Dgï ©ÃzÀgÀ, ¸Á: «ÄÃgÁUÀAd UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQ SÁvÉ ¸ÀA. 62343120500 £ÉÃzÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-05-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ J.n.JA UÉ ºÀt qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è r.J.Dgï PÁ£ÀìmÉç® gÁdÄ J.¦.¹-114 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ J.n.JA ªÉÆ®PÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀt Jt¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß J.n.JA PÁqÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¦£ï £ÀA§gÀ mÉÊ¥ï ªÀiÁr 10,000/- gÀÆ. ºÀt qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ºÀt §gÀ°¯Áè, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁdÄ J.¦.¹-114 FvÀ¤UÉ J.n.JA ¢AzÀ ºÀt §gÀ°¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J.n.JA. PÁqÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹ J.n.JA ¢AzÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J.n.JA ¢AzÀ 10,000/- gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F JA.n.JA ªÀIJãï£À°è ºÀt §gÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÉà J.n.JA. PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ J.n.JA. ªÀIJãÀzÀ°è J.n.JA. PÁqÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹ 3000/- gÀÆ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß J.n.JA PÁqÀð ¤AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÉÖÃlªÉÄAl ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä 10,000/- gÀÆ. ºÀt qÁæ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁdÄ J.¦.¹ 114 FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀt £À£Àß J.n.JA ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2015 gÀAzÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj J.n.JA PÁqÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3,000/- MlÄÖ 13,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt DgÉÆæ gÁdÄ J.¦.¹ 114 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J.n.JA ¢AzÀ ºÀt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr J.n.JA ¢AzÀ 10,000/- gÀÆ. ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢ü UÀAd£À°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ mÉærAUï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ zsÀÆ®¥Áà ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) £ÀgÉAzÀæ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ, 4) UÀuÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Áà ©gÁzÁgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ£À½î, 5) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtPÀ¥Áà gÀrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÉƼÀV, 6) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: JgÀ£À½î, 7) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: JgÀ£À½î, 8) ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀAUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 32,250/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 8 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀĪÀÄ, 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹.n ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ 3 d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ¥À®ìgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦.J¸ï ªÀ£ÀAdPÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹.n ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Áà ©üêÀÄ½î ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥À®ìgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀ£É ªÀåQÛ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É, DvÀ¤UÉ ¨ÁåUÀ£À°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ F ¨ÁåV£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉ CxÀªÁ E¯Áè JA§ÄªÀzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¨ÁåUÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ PÁl£À£À°è Njf£À® ZÉƬĸÀ «¹Ì 180 JA.J¯ï MlÄÖ 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ C.Q 4800/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ , ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2015 gÀAzÀÄ eÉ.J£ï.¦ PÁ¯ÉÃeï PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV fÃ¥À£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JA.JJ¸ï ªÀÄįÁè ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É eÉ.J£ï.¦ PÁ¯ÉÃeï PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÁzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ UÁzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: gÀPÁë¼À (PÉ) EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) 90 JªÀiïJ¯ï£À 190 Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®PÀì «¹Ì ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q. 4560/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÉÆ fÃ¥À £ÀA. JªÀiïºÉZï-30/©-694 C.Q. 80,000/- gÀÆ. ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ಮಾದಾಬಾಳ ತಾಂಡಾ ರವಎ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 29-05-2015 ರಂದು 6;30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೈಹಿರದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಕೂಡಿ ಬೈಹಿರದೆಸೆಗೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಕರಜಗಿ ರವರ ಹೊಲದ ಅರಣಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮೋತಿರಾಮ ಎಂಬುವನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು, ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೆನೆ, ತನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಏ ಲಂಬಾಣಿ ನಿನಗ ಮೋತಿರಾಮ ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂತಿಯಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗ ನಾನು ಅವನ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪುನಃ ಅವನು ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಡಗಡೆ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿದನು, ನಂತರ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಚುಡಿದಾರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಿದನು. ಇವತ್ತು ನಿನಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಮಾಡೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು. ನಂತರ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅಫಜಲಪೂರದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಅಳ್ಳಗಿ ಎಂಬುವನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವಳಿದ್ದು, ಇವಳು ಬಹಿರದೇಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಸವರಾಜ ಅಳ್ಳಗಿ ಎಂಬುವನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29.05.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಮಾರಡಗಿ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ಸಾ|| ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರ ಹಾಗು ಇತರ ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ-ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸೀಡಿಲು ಬಂದು ಅದರ ಶಾಖ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರ ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಶಾಖ ತಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪರತಬಾದ್ ಸಮೀಪ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-05-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ .ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ  ಯಾರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಬಾತ್ಮಿದಾರನಿಂದ ಫೋನ ಮೂಲಕ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಜೇವರಗಿ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬ ಜೇವರಗಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಿ ಉಡಪಿ ಹೋಟಲ ಗೊಡೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಂಟಿ ಸಾ: ಜನಿವಾರ ಹಾವ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಕ ಜೇವರ್ಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು,ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ  ನಗದು ಹಣ 500/-ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಔಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.