Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 19, 2009

Raichur District Reported Crimes: ªÀÄlPÁ dÆeÁl E§âgÀ §AzsÀ£À :

²æà QgÀuï ¤Ã®UÁgï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.05.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÉAPÀlgÁªï NrºÉÆÃVzÀÄÝ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¯ÉÆÃPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà @ wªÀÄätÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÀdAwæ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁaÃn, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt, 2195/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:79/2009 PÀ®A:78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¹àjmï, ªÀÄzsÀå ¥ÀzÁxÀð ¸ÁUÁtÂPÉ, E§âgÀ §AzsÀ£À :

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.05.2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°¹àgÀmï ªÀÄzsÀå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁd£ÀUËqÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁd£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ 30 °Ãlgï ¹àjmï ªÀÄzsÀå ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:70/2009 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ:17.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀgÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®PÉÌ ºÁQzÀÝ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ägÁzÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 24,600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 4 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:149/2009 PÀ®A: 457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


: «zsÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊgï»rzÀÄ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¨sÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ GªÀÄ®¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðªÁV, «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 19/2009 PÀ®A:174 zÀA¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: «zsÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊgï»rzÀÄ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀgÀ« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÉñÀ 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.05.2009 ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 15/2009 PÀ®A:174 zÀA¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update - 19-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-05-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀA 03/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ; 18-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqÀ PÁélgÀzÀ°è PÉ.J¸À.Dgï.¦ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 541 ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ M«ÄzÉÆAªÉÄÃ¯É JzÉ £ÉÆêÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ aQvÁì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄåAiÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀèzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆ CxÀªÀ ¨ÉÃgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀAqÀV PÉ.J¸ï.Dgï.¦. ªÀÄÄSÉå ¥ÉÃzÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/05/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÁ²ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/05/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.59/4 gÀ°è ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁ²ªÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ [¨ÁzÁgÉ] ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É §AzÁgÉ £ÀªÀÄä¢zÉ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/05/2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¨sÀAzÀUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ 14900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®Qëöät ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) 3) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöät EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.É

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :¢ 18-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉÆAZÀÆgÀ rVÎ vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ©®Äè vÀAzÉ ZÀAzÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀjUÉ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ©®Äè eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢ 18-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÁ¯ÁºÀÄqÁ ¦ÃgÀ §²ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. gÉÆÃeÁ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr C§ÄÝ® ¨ÁTïï vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ¸Á: PÁ¯ÁºÀÆqÁ UÀÄ®§UÁð EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 260=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2 ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ F §UÉÎ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÉA¨sÁ« oÁuÉ :¢. 18-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ §¸À¥Áà D®ÆgÀ ¸Á: AiÀiÁ¼ÀV EªÀjUÉ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánî EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÀZÀÄѪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« oÁuÉ :¢ 18-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî EªÀjUÉ ¹ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ §¸À¥Áà D®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 18-05-07 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ²æà §AzÀV¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ C§zÁgÀ ¸Á|| ¨ÁUÉÆÃr EªÀjUÉ 1) SÁeÁ¨ÉÊ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 2) ¸ÀzÁÝA @ ¯Á®ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¨ÉÊ C§zÁgÀ 3) ªÀfÃgÀ © UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÁUÉÆÃr UÁæªÀÄ J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 18-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ²æà SÁeÁ¨ÉÊ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ C§zÁgÀ ¸Á|| ¨ÁUÉÆÃr EªÀjUÉ 1) §AzÀV¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀªÀĸÁ§ 2) C°ªÀÄ vÀAzÉ §AzÀV¸Á§ 3) ¥ÀÄvÀ½¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §AzÀV¸Á§ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÁUÉÆÃr UÁæªÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.