Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ªÀÄÈvÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ PÀj§¸Àì¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ªÀAiÀÄ.80 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ FPÉUÉ PÀtÄÚ D¥ÀgÉõÀ£ï DVzÀÄÝ, D¥ÀgÉõÀ£ï DzÁV¤AzÀ DPÉAiÀÄÄ MazÀvÀgÀ DqÀÄwÛzÀݼÀÄ, FPÉUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ CgÀªÀÅ ªÀÄgÀªÀÅ »rzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁwæAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.10.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄgÀ½ ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.11.11.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PÁt¢zÀÝPÉÌ HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢.10.11.13 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢.11.11.13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ 20/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 10-11-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಲಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ), gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.. 36 ಜಿ 212 ಅದರ ಚಾಲಕನಾದ .ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್  ಪಿ.ಸಿ. 132   ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.45  ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು   1) ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjªÀÄzÀ  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  44800/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು,ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄಗುನ್ನೆ ನಂ. 212/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
 DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉÆî¥À°è £ÉÆA¢UÉ 1)   wªÀÄäªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 2)  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀgÀAUÀ¥Àà 3)   gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ  DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ :10-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ C®V£À VqÀPÉÌ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2012 PÀ®A.355, 504, 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.11.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉƼÉAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á.ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉJ-33 PÀÆå-1782 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑgÀqÉØ¥Àà ¸Á.ºÀnÖ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ J®èjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D¥Á¢vÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/13 PÀ®A.279.337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.11.2013 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-11-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀĸÀÌ¯É ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀĸÀÌ¯É EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ PÁ£ÀìgÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÁ¬Ä¯É PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV, PÁå£Àìgï PÁ¬Ä¯É PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀ §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀĸÀÌ¯É EªÀjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013, PÀ®A 498(J), 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ «PÀæªÀÄ D¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀgÀ ®UÀߪÀÅ vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) UÁæªÀÄzÀ «PÀæªÀÄ D¸ÀÄgÉ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÀ eÉÆÃvÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-11-2013 DgÉÆæ 1) CvÉÛ £ÁUÀÆgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ  ªÀiÁgÉÆÃw D¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 11-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ 2) «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃw  D¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ  UÀAqÀ¸ÀgÀ eÉÆvÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉ, ¨É£ÀÄß, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄqÀ½î ¸Á: ¨sÀÆAiÀiÁågÀ(PÉ), vÁ: aAZÉÆýî, f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ E§âgÀÆ DvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/Er-3741 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀÌ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ ²æêÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀoÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV ¯Á®zsÀj ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà PÀÄqÀ½î ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÀÆAiÀiÁågÀ(PÉ), vÁ: aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯Á®zsÀj ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄazÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PÉüÀUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಕು: ಅಭಿಷೇಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11-11-2013 ರಂದು 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ ನ್ಯಾಷನಲ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಾಗ ನೊಬಲ ಸ್ಕೂಲ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ಸೊಮೊ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-35 ಎ-2880 ರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೈಸಿಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.