Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 1, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ N¸ÀªÀiÁ CºÉªÀÄäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ CºÉªÀÄäzÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-195 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ vÀPÀÛ QªÀiÁð¤ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA: 5-3-230 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 E-9947 C. Q. 30,000/- gÀÆ. ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 7,8-08-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-11-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è a¢æ UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÀßSÉý gÉÆÃr£À §½ EgÀĪÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ jAUÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀA¨sÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ, 60 ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ, PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ vÀ¯É»A¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät OgÁzÀPÀgÀ , 32 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.351/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁ-§rUÉÃgÀ G-PÁ¥ÉðAlgï ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¢°¥À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-34/E-6839 £ÉÃzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÁ±À «zsÁå®AiÀÄzÀ DZÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ªÀIJ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉƬĢzÁÝgÀ CxÀªÁ E®èªÉAzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆUÀwÛzÁÝUÀ ¥ÀæPÁ±À «zÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-26/©-4485 Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£ÁÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¥ÀjÃQë¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ DgÉÆæ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀªÉÄñÀ PÉƼÉî EvÀ¤UÉ ¯Áj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ PÉƼÉî 30 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ. gÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀgÀªÀgÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ «ÃgÀ±ÀnÖgÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ vÀÄA§ÄªÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/2681 £ÉÃzÀÄÝ wgÀÄUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÉ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀÄgÀAzÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/12/09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ±ÀªÀ EvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 350/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ C°è ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Hj£À ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä a¢æ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀUÉ ºÉÆV C°è ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® vÉƼÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸ÀzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA J¦-09/«-1504 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁ ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¦¹ 1207 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: 2563/09 ¢£ÁAPÀ 27-11-09 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ SÁ¸ÀV Cfð ¸ÀASÉå (¦¹ ¸ÀASÉå 122/09) £ÉÃzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀiÁä¼ÁzÀ ¸ÀIJîªÀiÁä ¸Á: PÀ£Àß½î EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ fÃ¥À Rjâ ¸À®ÄªÁV 40 ¸Á«gÀ gÀÆ EzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 03-11-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: mÉîgÀ 2) AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3) ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ ¢. UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£Àß½î EvÀ¤UÉ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r,.DgÀ £ÀA§gÀ 6/09 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ d£ÀªÁqÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 109/09 PÀ®A 302.201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 30-11-09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É KgÀ¥sÉÆøÀð JA.E.J¸ï. §AUÁèzÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ªÀiÁµÀð¯ï vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgï, 19 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, KzÉ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀABPÉJ-28 PÉ 1799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd f¼Éè£ÀªÀgï, 25 ªÀµÀð, , ¸Á§æºÀäuï ªÁr Z˨ÁgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JqÀvÉÆqÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ±Àð¯ï EvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¥ÉmÁÖV G©âgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸Á; £ÁUÀ®V¢Ý ¸ÀzÀå £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ [J¦] gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAUÀªÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2759 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀvÀAUÉ ªÀAiÀÄ:32 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:UÉÆmÁð vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, eÁw :°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:vÉÆUÀ®ÄgÀÄ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-02,f-197 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ CAzÀgÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ü ,DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀLPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:01.12.2009 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÁ±À§tÚzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï¸ÀASÉå: J¦.22, ºÉZï.7659 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ªÀiÁ£À« oÁuÉgÀªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ zÉêÀgÁeï ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 29.11.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉl£Àðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36, PÉ.8490 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 27 ªÀµÀð, & ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 15 ªÀµÀð, E§âgÀÆ, ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: 2 PÀqÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, NªÀð ªÀÄ»¼É §AzsÀ£À, 4 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.11.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀiÁgÁ®¢¤ß vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄïÉzsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÁgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 2 °Ãlgï¸ÁgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà vÁAqÁzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CA§ªÀé UÀAqÀ D£ÀAzÀ Z˺Át 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ½AzÀ 2 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.