Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 8, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L.¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É C¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß zÉúÀ zÁqÀåðvÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ¥Á¯ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G||PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß CUÀAiÉÄà ©lÖ°è  AiÀiÁªÉÇzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀA©üÃgÀªÁzÀ C¥sÀgÁzÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ C¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2016 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 J.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß  ¤°è¹ D ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjUÀ¼ÀÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÆ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjUÀ¼À £ÀA§gÀ 1) ¯Áj £ÀA. PÉ.J-32-¹-4640 ªÀÄvÀÄÛ 2) ¯Áj £ÀA PÉ.J-29-9535 CAvÁ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß E§âgÀÆ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉJgÀqÀÄ ¯Áj G¸ÀÄQ£À CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 8,000/gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2016 PÀ®A 295(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 06-02-2016 gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 07-02-2016 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÀ§â°UÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ ²æà «oÀ® ºÉgÀÆgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß zÀéA¸ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 06-02-2016 gÀAzÀÄ 8 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 05/02/2016 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 Dgï 7650 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¨Á«¬ÄAzÀ AiÀiÁ¼ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¨sÁ« ªÀįÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉA¨sÁ«AiÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 28 J 5582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ 9 J.JAPÉÌ ¥ÀÄ£À: ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzsÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ  ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á||  AiÀiÁ¼ÀV EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 06-02-2016 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À NªÀĤ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ 2-10 J.JAPÉÌ G¥ÀZÁgÀzÀ°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CªÀ£À eÉÆvÉ E¢ÝgÀĪÀ ±À²ÃzsÀgÀrØ ¥Ánî EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß PÉA¨sÁ« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄÈvÀzÉêÀºÀªÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ PÉA¨sÁ« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ 8-30 J.JAPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 17/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ £ÉzÀÝPÉÌ PÀ®A 304(J) L.¦.¹ £ÉzÀÝ£ÀÄß CªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2016 PÀ®A, 420, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:06/02/16 gÀAzÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ²æà «oÉÆèÁ ºÉZï.¹-18 ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAiÀÄzÀ ¦¹, £ÀA-08/2016 ¢£ÁAPÀ:06/02/16 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07/02/2016 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ©üÃ.UÀÄr C¢ü¸ÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2011-12 £Éà ¸Á°Ã£À J¸ï.J¥ï.¹ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ºÁUÀÆ 2 eÉÆvÉUÀÆr «zÀåvï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À Rj¢UÉ 4,94,989/- C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ©°è£À ªÉÄÃ¯É C¢üÃPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀħð½PÉ ªÀÄr, ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ 2012-13 £Éà ¸Á°£À°è J¸ï.J¥ï.¹ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ©üªÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr C¢ü¸ÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §gÀĪÀ PÀªÀÄUÀjUÀ½UÉ ºÉƸÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À PÉÆgɸÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÛ ¥ÉÊ¥À PÀÆr¸ÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÉ gÀÆ.4.09 ®PÀë C£ÀÄzÁ£À «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀzÁV DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:31/01/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ  ªÀzÀPÉÌ E½AiÀÄÄvÁÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É vÀÄgÀÄPÀ ZÁAzÁå JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¥ËgÁqÀ½ ¤zÉÃð±À£ÁA®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÀÝ£ÀÄß ªÀ¥Á¸ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆà E®èAzÀgÉ EAzÀÄ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CqÀØUÀnÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄvÀß¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016 PÀ®A 79.80.PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 07/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 21-20 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2016 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A 447, 379, 511 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀ®A 20 Indiyan Treasure Trove Act-1878 :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ ²ªÀªÀiÁ¯É zsÀjUÉ®ègÀÆ PÀÆr zÀAvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀ¥ÀÆeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀAvÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃmÉ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀÄgÀ DvÀÄgÀ ªÀiÁr NqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ¤ÃªÀÅ ¤®Äè CAvÁ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤®èzÉà DUÉAiÉÄà NqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä UÀzÁé®, 2) «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƪÀÄn 3) ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà EAmɤQ, 4) §¸À°AUÀ UÁ¼À, ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CªÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzɪÀÅ. CzÀgÀ°è 03 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, M§â£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ©üêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆÃqɸÁ§ ¸Á|| PÁPÀ®ªÁgÀ 2) ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á|| ªÀÄÄzsÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ 3) ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¹UÁÎA« f|| ºÁªÉÃj Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°A ªÀÄĹèA ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ CªÀjUÉ E°èUÉ KPÉ §A¢¢ÝÃj CAvÁ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® PÉýzÁUÀ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃmÉ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ 100 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°è ¤¢ü EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CzÀ£ÀÄß QüÀ®Ä EAzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w w½¹zɪÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÁªÀÅ PÀÆqÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzɪÀÅ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2016 PÀ®A  279,337,338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½  vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊPï £ÀA.PÉJ-33, J¯ï-7140 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §½ZÀPÀæPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀPÀð£À½î-ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ªÀÄÆwð C£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgï ªÀÄ²Ã£ï  ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆۧ⠻A§¢ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-02-2016

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉÃ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄîPÉÃj gÀªÀgÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀgÀPÀ£À½î §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ CmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4463 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà £ÁnPÁgÀ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆïÁgÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À gÉÆArUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ §¸ÀªÀ PÀè¤PÀ£À°è vÉÆj¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¨sÁ¯ÉgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀAzÁgÀ ¨ÉøÀ GzÀVÃgÀ (JªÀÄ.JZï) gÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄ C«£Á±À vÀAzÉ ±ÉñÀgÁªÀ ¸ÀPÀl gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀÄÆ® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZË¢æ E§âgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À dUÀ¢Ã±À PÁA§¼É gÀªÀgÀ ºÉÆøÀ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CªÀÄÆ® EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ DZÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ  ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀÄÆ® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: ¤ÃqɨÁ£À ¨ÉøÀ GzÀVÃgÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯É »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛUÁAiÀĪÁV CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ºÉ¨ÉânÖ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆîPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016, PÀ®A 427, 307, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀĺÉçƧ ®µÀÌj ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ 1) ªÀĺÀäzÀ ±ÁºÉÃzÀ, 2) ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå ¸À«ÄæãÀªÀÄ, 3) ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå ¹jãÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀĺÀäzÀ ºÀ¹Ã§ »ÃUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå ¹jãÀ EªÀ½UÉ ªÀĺÀäzÀ vÀ¨ÉæÃd vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀiÁ®PÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ 1) GPÉæãÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) vÁ¤AiÀiÁ »ÃUÉ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÁV¤AzÀ C½AiÀÄ vÀ¨ÉæÃeï FvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, 9 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀ¼À JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀÄ«£À ºÉjUÉ £ÀAvÀgÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå ¹jãÀ EªÀ¼ÀÄ PÀgÉ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ vÀ¨ÉæÃeï FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃgÀ½AiÀÄ ªÀĺÀäzÀ d«Ä¯ÉÆâݣÀ E§âgÀÆ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1426 ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JªÀiï.J ±ÀQî FvÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39/eÉ-7316 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀgÉ, vÀÄ PÉÆãÀgÉà vÀÄ ©ÃZï ªÉÄà DAiÉÄà vÉÆà vÉÃgÉPÉÆ RvÀA PÀgÀvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ±ÀQî ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ gÀ¹ÃzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ vÀ¨ÉæÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀiÁ®PÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ£À PÀ¥ÀÄà §tÚ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÀZï-02/J¯ï.J-7975 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À PÁgÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ ¤AvÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄgÉAiÀiÁzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÁgÀ »AzÀPÉÌ jêÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉà ¸Á¯Éà vÉgÉPÉÆà Deï RvÀA PÀgÀvÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¸ÀºÉÆÃgÀ½AiÀÄ d«Ä¯ÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ±ÀQî gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ PÁgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀºÉÆÃgÀ½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQî gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ K¼ÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà EzÀÝgÉ fêÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ d«Ä¯ÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ±ÀQî gÀªÀgÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ RvÀA PÀgÀvÁ PÁågÉ CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CgÉà Deï §ZÀÑUÀAiÀiÁvÉÆà §ZÀÑUÀAiÀiÁ zÀĨÁgÁ G¸ÀPÉÆà RvÀA PÀgÀvÀÄ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ PÁgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಾಲಿಕಾರ ಸಾ: ಬೊರಾಬಾಯಿನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ  ಎ ನಾರಾಯಣ  ಹೆಬ್ಬಾಳ  ಕರ್ನಾಟಕ ದಲೀತ ಸರ್ವೊದಯ ಸಮೀತಿ  (ರಿ) ರಾಜ್ಯ ಅದ್ಯಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 6/2/16 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಮದ್ಯಾನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಟಕದ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಒಂದು ಲೇಟರ ಪ್ಯಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆ ಸೂಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡ ತಾಹೇರಹುಶೇನ, ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡುವುದು ಇದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂಳಿಸಿ ಸ್ಠೇಶನ ಬಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳಿಂಗ ಲಾಡ್ಜಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರೂಮ ನಂ 1 ರಲ್ಲಿ ಏ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಕೂಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕ ತರಸಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 50,000 ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ತಂದು ಕೋಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೆ 1500000 ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದ್ದಾಗ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಇವನು ಕೈಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದನು  ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರತ್ತದೆ ತಾಹೇರ ಹುಶೇನ ಮತ್ತು ನಾರಾಣ ಇವರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಟಾವೇಲ್ಲದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದನು ತಾಹೇರ ಇವನು ಕೂಡಾ ಟಾವೇಲದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದನು  ಎ ನಾರಾಯಣ ಇವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಲ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಆ ನಂತರ ಬಲಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ನಮ್ಮೂರ ಸಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಗೆ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೀಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 80.000/- ರೂ ಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ  ವರ್ಷ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾದಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 06.02.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷದ ತರಹ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಅರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ರವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೇಳಗ್ಗೆ 04:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇಲ್ಲರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಸಾ : ಹಂಗರಗಾ ಬಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಸಿತಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ಮು|| ಗುಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ರವರ  ಮಗ ರಮೇಶ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 06/02/2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊದನು ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ: MH:04 T-7931 ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಹೂದನು ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 07:55 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಿರಾಮ ಶಕಾಪೂರ ಇತನು ಮೋಬೈಲನಿಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರಮೇಶ ಇತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಆಳಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಕಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಾಗದರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ರಮೇಶ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ನಾವು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಕಂಡಿಸನ್ ಸಿರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದರಬಾದಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೊಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ : ಇವಣಿ ಹುಡಾ ತಾ : ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ.ವ: ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ತಾ : ಸೇಡಂ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 04-02-2016 ರಂದು 10:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 05-02-2016 ರಂದು 06:00 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ. KA32EJ6784 ನೆದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 04-02-2016 ರಂದು 10:00 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 05-02-2016 ರಂದು 06:00 .ಎಮ್ ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ  ನಂ. KA32EJ6784 ನೆದ್ದರ ಇಂಜೀನ್ ನಂ. HA10EWFHE18692, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. MBLHA10BWFHE67520 ನೆದ್ದರ ಅ.ಕಿ|| 44,935=00 ರೂ.ಗಳ ನೆದ್ದರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.