Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 12, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

                                                    
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 10.03.2014 ರಂದು 18.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ನ್ಯೂ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತನು ಲಾರಿ ನಂ A.P.21/U-4014 ನೇದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಲಾರಿ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲೀನರ್ ಸುಬ್ಬಾರಾಯಿಡು ತಂದೆ ಬೋಯಾ ಸುಬ್ಬಾರಾಯಿಡು ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಬೋಯಾ [ಬಿ.ಸಿ.] ಕ್ಲೀನರ್ ಸಾ: ಬನಗಾನ ಪಲ್ಲಿ ತಾ:ಜಿ: ಕರ್ನೂಲ್ [.ಪಿ] ಈತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು ಬೇವುಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕ್ಯಾಬೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ತಾನು ಆತನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಬೋಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಯಿಡು ಈತನು ರಾತ್ರಿ 22.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು B ದಿನಾಂಕ 11.03.2014 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿ @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಎಸ್.ಟಿ. : ಲಾರಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬನಗಾನ ಪಲ್ಲಿ ತಾ:ಜಿ: ಕರ್ನೂಲ್ [.ಪಿ]FvÀ£ÀĤÃrzÀ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2014 ಕಲಂ 279, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 187 ಮೋ.ವಾ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ  ವರದಿ ನಿವೇದಿಸಲಾಗಿದೆ
                      ದಿನಾಂಕ 11/03/2014 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರ ದನದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÉAPÀlರಾಮಣ್ಣ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 50 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ.  ಉ:-MPÀÌ®ÄvÀ£À & ದನದ ವ್ಯಾಪಾರ ¸Á-PÀA¥Áಡು vÁ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ f-PÀ£ÀÆð¯ï  FvÀ£ÀÄ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾರಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ.21.ವೈ-9124 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ  9 ಎತ್ತುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರದಿಂದ ಪೊತ್ನಾಳ ಮೂಖಾಂತರ ಎಮ್ಮಿಗನುರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನುರ-ರಾಯಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಕಮಾನ ಹ¼Àîದಾಟಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕ ರೈಮತಹುಲ್ಲಾ & ಕ್ಲೀನರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಬ್ಬರು ಲಾರಿಯ ಹೇರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎ.ಪಿ.04.ವಿ-5290  ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ.21 ವೈ--9124 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದರಿಂದ ¯Áj £ÀA-J¦-21 ªÁAiÀiï-9124 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ರಹಿಮತುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು Qè£Àgï ವೆಂಕಟೇಶ   ಸಾ:-ಕೊಟೆಕಲ್ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ EªÀgÀÄUÀ¼À  ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಎತ್ತಗೆ ಬೇನ್ನು ಮುರಿದಿದರಿಂದ ಸುಮಾರು 8000/-ರಷ್ಟು ಲುಕ್ಸನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ;-ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನುಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 65/2014.ಕಲಂ.279.338,427  ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ 11.03.2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಜೋಮ್ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಪೋತಗಲ್ ತಾ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪರಶುರಾಮ್ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮಳನ್ನು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಸ್.8303 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು 07.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋತಗಲ್-ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೇ ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 12.03.2014 ರಂದು 03.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2014 ಕಲಂ 279, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.
     
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà C° ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á¯Éà ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾದ ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ] ¸ÉÊAiÀÄzï UË¸ï ¥ÁµÀ vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÀ eÁ: ªÀÄĹèA ಈತನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸದೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10.03.2014 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ದ್ವೇಷಗೊಂಡ 1] ¸ÉÊAiÀÄzï UË¸ï ¥ÁµÀ vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÀ eÁ: ªÀÄĹèA2] eÁVÃgïzÁgï vÀAzÉ ªÀ° ¦Ãgï eÁ: ªÀÄĹèA 3] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 4] DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 5] £ÀgÀ¸À¥Àà @ §Æ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà 6] ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà 7] PÀÄAl £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà 8] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà 9] ¥ÀzÀä UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¸À¥Àà 10] £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 11] PÀÄAlªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 12] ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà DgÉÆæ 03 jAzÀ 12 gÀªÀgÉV£ÀªÀgÀÄ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟವಾಗಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 11.03.2014 ರಂದು 22.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾರೇ ಸಾಲೆ ತೂ ಜಾದಾ ಖಿಲ್ ರಾ ಅಂತ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  77/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

         ¢£ÁAPÀ:11-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ZÀ®ªÁ¢ NtÂAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄÊvÉƽ¹zÀÝgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀ 1)ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, 2)PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 3)PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAlå¥Àà 4)ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÀAlå¥Àà 5)PÀAlå¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §AUÉÃgï, 25ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ªÁ¢, G: n¥Ààgï qÉæöʪÀgï ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §rUÉ, M£ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/14 PÀ®A: 143,147,148,504,324,323,506(2) ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

         ¢£ÁAPÀ:11-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ZÀ®ªÁ¢ Nt ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄÊvÉƽ¹zÀÝgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀ )PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, 2)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 3)CA§n vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 4)CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §§AUÉÃgï 5)zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÀnÖUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/14 PÀ®A: 143,147,148,504,324,323,506(2) ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


                 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             
             ¢£ÁAPÀ: 11.03.2014 gÀAzÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ  §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï,L (C.«) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ 1)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: PÉƪÀÄlgï  G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ  £ÉÃzÀݪÀ£ÀÀÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2210/- ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ 500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï  d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 2) ªÀÄ®èAiÀĸÁé«Ä UÀÄqÀzÀªÀÄä PÁåA¥ï (§ÄQÌ)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 54/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 11.03.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà UÀqÀØA, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §AUÉ¥Àà, 28, ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: DmÉÆà ZÁ¼ÀPÀ, ¸Á: UÀAd½î. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÀ EªÀ½UÉ DUÁUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁÝUÀÆå PÀÆqÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄeÁvÀ¼ÀÄ §»gÀzɸÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëzÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ zÀÆgÀÄ EzÀÝ  ¥ÀæPÁgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuUÀģɣÀ £ÀA: É39/2014 PÀ®A: 366[J] L¦¹ & 3 [1] [10] J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPïÖ,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢ :-10-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¹AvÀ£ÀPÉÃjzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ 8ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ:12-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮ @ ಭಾರತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಲಗ್ನವು ಆರೋಪಿತನಾದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:25-11-2010 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಸಗೂರಿನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ರಾಜಮ್ಮ, ನಾದಿನಿಯರಾದ ಪ್ರೇಮಾವತಿ, ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಂಜೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ಜನವರಿ 2014 ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:10-02-2014 ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10-02-2014 ರಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಪುನ: ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುವದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.49/2014 ಕಲಂ.498(ಎ).506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3, 4 ವ.ನಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  04 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É  03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  03 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 03  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2014 gÀAzÀÄ     82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    14,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.