Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 17, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 71/2013, ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 307 ಐಪಿಸಿ :-
DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ GªÀÄgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄwÃ£ï ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ಇತನು ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ¯ï ªÉÆWÀ¤ vÀAzÉ C§Äݯï R¢ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄನೆ £ÀA. 6-2-179 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÉÆÃuɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUɬÄj CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ “CgÉà ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ ¸ÀĨÁªÉÄà vÀÆ ªÉÄÃgÉPÉÆà 2 ¯ÁPï gÀĦAiÀiÁ zÉãÁ” CAvÀ eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C§Äݯï CfÃeï EªÀgÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ KPÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ “vÀĪÀiï ¸À¨ï «Ä®PÀgï ªÉÄÃj eÁAiÀÄzÁvï ¥ÀÆj SÁgÉÊ E¸À°AiÉÄà ¸Á¯É vÀĪÀÄPÉÆà fAzÁ £À» bÉÆÃqÀvÁ” CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤«Ää§âjUÉ fAzÁ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÉÊ»rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄ vÀ®ªÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ SÁ¯ÉÃzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ «Ä£Ád, DªÉÄÃgï EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À¢zÀÝgÉ DgÉÆæ GªÀÄgï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ºÀ¼É zÉéñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÉÊgÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ WÀÄqÀĨÁ¬Ä ºÀªÀ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁªÀÄ ¥Á±Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃgÀV£À UÉÃnUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ. JgÀqÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 4000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ zÀ¹ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §PÀZËr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ UÁzÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Áè¸ï £ÀA. PÉJ-39/E-7120 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁPÁ£É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÉÄÃvÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §PÀZËr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ UÁzÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄð¤AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ«UÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À¢AzÀ ºÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ®Ä §®UÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀgÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ JzÀÄj£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwÛzÀ UÀt¥ÀwUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CgÉ ¥ÀæeÁÕªÀå¸ÀÜAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV JqÀQ«¬ÄAzÀ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga district reported crimes

ಆಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಸಾ|| ಮ.ನಂ. 1/1827 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ : 16/08/2013 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೆಜ ಎನ್ಯುವರ್ಸರಿ ದಿನ ಇರುವದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಜಾತ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಟೆಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ರಡಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ 5-6 ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ 8-10 ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ, ಮಚ್ಚು, ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹೆಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೊದನು ಆಗ ನಾನು ಏ ಯಾಕರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ  ನಿನ್ನೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡೆ ತಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಬೈದವರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದಾಗ ಭೀಮು ಎನ್ನುವವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕೈ ಅಡ್ಡ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಟು ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಹಸ್ತದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೈ ಅಡ್ಡಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಚ್ಚಿನ ಏಟು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಜೀವ ಹೊಗುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನುವವನು ತಲವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನು ಚಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಆ 8-10 ಜನರು  ಬೈಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಡ್ಯಾಮೆಜ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಧಾ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಜಾತಾ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರಾದ ರಾಖೇಶ, ಅಜಯ ರವರು ಚಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೊನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು 1) ಭೀಮು 2) ಅಪ್ಪಣ್ಣ 3) ಕಿಶನ 4) ಓಂ 5) ರವಿ ಬೈರಾಮಡಗಿ ಇವರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನು 5-6 ಜನರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ