Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ; 28.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è qÁ.©.«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ J£ï.¨Á®¥Àà 72 ªÀµÀð, G-ªÉÊzÀågÀÄ, eÁ-J¸ï.¹ ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 1-7-7 UÉÆïïªÀiÁPÉÃðmï ¸ÉÖñÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqï M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ EAqÉãï UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï C.Q.gÀÆ: 2000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA; 78/2013 PÀ®A: 379 L.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw:-

¢£ÁAPÀ: 10-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 60ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ,ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉƸÉAiÉÆA¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝzÀÝ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Nr¹zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå FvÀÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÀ ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä JªÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ wgÀĪÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ E£ÀÄß½zÀ 8 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À fêÀ vÉUÀAiÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀgÁd, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ¢qÀØAiÀÄå PÉÆgÀ« ºÁUÀÆ 17 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ªÀÄÄ¢ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ G½¢zÉ J¯Áè ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ, ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,354,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 10/05/2013 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ «gÉñÀ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 PÉ-4445 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36 n© 1698 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ 187 L.JA.«.PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2013 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,200 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-05-2013


 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-05-2013

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÁ°ÃªÀiï ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥sɯÁVzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁPÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ±ÀªÀıÉƢݣÀ ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ºÁ°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÉÊ£ÉƢݣÀ ªÀÄ®VêÁ¯É ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: RAqÉæ vÁAqÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ©gÀÄPÀÄ ©nÖzÀ ¨sÀ½AiÀÄ°è£À ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼À §®UÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ vÁAqÁPÉÌ JwÛÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁAqÁ¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ «µÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀgÀr aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÉµÀ¥Áà ªÀÄÄqÀZÉmÉÖ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ ±ÉµÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà ªÀÄÄqÀZÉmÉÖ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 197 £ÉÃzÀgÀ®ègÀĪÀ 9 JPÀÌgÉ 24 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀAaPÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥Á°UÉ 3 JPÀÌgÉ 21 UÀÄAmÉ f«Ä£ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è 12 ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀªÀÄ¥Á¯ÁV ºÀAaPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-11-1996 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚA¢gÁzÀ DgÉÆæ 1) PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ vÀAzÉ ±ÉµÀ¥Áà ªÀÄÄqÀZÉmÉÖ, 2) «oÀ® vÀAzÉ ±ÉµÀ¥Áà ªÀÄÄqÀZÉmÉÖ E§âgÀÄ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ¨ÉÃgÉƧ⠪ÀåQÛUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ qÀÄ©èPÉÃl ºÉçân£À ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ ©ÃzÀgÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀ°èzÀÝ µÉÃgÀ £ÀA. 27430 £ÉÃzÀ£ÀÄß 2007 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä UÀt¥Àw CAvÀ ¸À» ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ¨ÉgÉ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉÆj¹ CªÀgÀ ºÉçân£À qÀÄ©èPÉÌÃl ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¼ÉzÉ PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ µÉgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ  ºÉ¸ÀjUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ QtÂÚªÁr ²ªÁgÀzÀ gÁªÀÄuÁÚ ¥Á¯Ár EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦J¸ï L ªÀÄÄqÀ© gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É QtÂÚªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄäuÁÚ ¥Á¯Ár gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 10 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹©Ã£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà, 2) D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀ¥Áà, 3) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ E¸Á䮥Áà, 4) ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, 4) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Áà, 5) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ, 6) £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà, 7) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 8) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CA§uÁ, 9) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À J®ègÀÆ ¸Á: PÀtÂÚªÁr EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 4 jAzÀ 8 F 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4700/- gÀÆ¥Á¬Ä 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 4 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥sÀįÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉ.E.©. PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-582 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðl PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-22/ºÉZï-3187 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁ°Ã gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JA-219 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀteÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ ªÉƺÀ£À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5125 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ±ÉÃjPÁgÀ, PÀªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Àqɹ gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥À DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CªÀÄvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ±ÉÃjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2013 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-34/J-4505 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¨sÀAqÁgÉ ¸Á: ºÀ½ÃSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è£À røɯï SÁ° ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ®Qëöät gÀhÄÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 10-05-2013 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಿವಾ ತಂದೆ ಸಜ್ಜನ ಇಬ್ಬರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡಗರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು  ಏ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಭಯ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆವು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು  ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೀಟ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 29,000/- ನೇದ್ದು ಮತ್ತು ನೊಕಿಯಾ ಮೋಭಾಯಿಲ್ ನಂ 4,000/0 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಯಾ||15, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 87/2013 ಕಲಂ, 395 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದವಿರಯ್ಯ ಉ|| ಡಾಕ್ಟರ ಸಾ|| ಖೂಬಾ ಪ್ಲಾಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 16-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಚನ್ನವಿರಯ್ಯ ರವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ-8656 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನವೀರಯ್ಯ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 36/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಂದೇಶ ವಯಾ:10 ವರ್ಷ ಇತನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದೀರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ  ಬರುವ ಟೇಲಿಕಾಮ್ ಆಫೀಸ್  ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇ-7990 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಜಾನ ಮೂಲಿಮನಿ ವಯಾ: 37 ವರ್ಷ,ಗುತ್ತೆದಾರ  ಸಾ:ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:35/2013 ಕಲಂ: 279,337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.