Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

. ¦gÁå¢ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è UÁå¸ï §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀAzÀgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè J°èAzÀ PÉÆqÀ°Ã ¤£ÀUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦gÁå¢UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §°¸ï PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà CzÉà §°¸À¤AzÀ DvÀ£À JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2013 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        wrUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ F±À¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: UÉÆ®ègï G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀÄ©zÀÄÝ gÁwæ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹r®Ä, UÀÄqÀÄUÀÄ, UÁ½ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ºÉÆÃj ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀA: 03/2013 CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:--

¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: gÉÆnÖ PÉÃAzÀæ ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÉÆnÖ PÉÃAzÀæzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ eÁ®UÁgÀ gÁdÄ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÁµÁ qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁAUÉæøïUÉ Nmï ºÁQzÀÄÝ , ©.J¸ï.Dgï UÉ Nmï ºÁQ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013 PÀ®A: 504, 336, 114, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09/05/2013 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À- ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB D£Àéj vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 EJ-5876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DzÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-1803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 1) DzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á. eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB J¯ÉPÀÆrèV vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄB20 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB D£Àéj (3) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀ£ÀUËqÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 09/05/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ zÉÆÃvÀgÀ§Ar-vÀqÀPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-8500 (2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37 PÀÆå-9657 EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆmÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄB22 eÁwB £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° ¸ÁB zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

J¸ï.¹. / J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ¹ÃvÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ZÀ£ÀߥÀà Z˺Àt 13 ªÀµÀð eÁ-¯ÁªÀiÁt G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ [©.UÀuÉÃPÀ¯ï] gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÉÆäߣÀ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-09/05/2013 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸Á§tÚ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ «gÉÆÃzÀªÀiÁr aÃgÁrzÀUÀ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀPÉÌ G½zÀ 15 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÁr PÉ® DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/13 PÀ®A-448,354,143,147,504,323,324 ¸À»vÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1](X)(XI) SC & ST ACT 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á§ ¨ÉÆÃdªÀgï 20 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-UËgÀA ¥Émï ,zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2013 gÀAzÀÄ ©.UÀuÉPÀ¯ï UÉÆ®ègÀÄ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁqï ¨ÉArAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ gÁqÀ£ÀÄß ©üêÀiÁzÀ°è ¸ÉÃj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀÄ CzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© PÀA§UÀ¼À vÀAwUÉ vÀ®ÄVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ «zÀÆåvï ±ÁPï ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄeÁ¬Äzï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ ¨ÉÆdªÀgï 25 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-UËgÀA ¥Émï ,zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A-174¹.Dgï.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.             

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÀÄ. PÁªÉÃj vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ 19 ªÀµï ©. PÁA.¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåy𤠸Á: ªÉÄ£À £ÀA: 1-4-70 »ªÀÄVj L¸ï ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¸ÉÖõÀ£ï KgÀAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2013 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ J¸ï.J¸ï.Dgï.f. PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÄÝ C°èUÉ §A¢®è CAvÀ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «ZÁj¹zÀÄÝ C°èUÀÆ ¸ÀºÁ §A¢®è CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÁ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ mÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁ£É £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄV F jÃw EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ ¹PÀÌ°è f¯Áè PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA: 08532-235635 (100) CxÀªÁ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA: 08532-232570 ¸ÉÃ¯ï £ÀA: 9480803847 ºÁUÀÆ 9902070823 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ w½¸À®Ä «£ÀAw.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2013 gÀAzÀÄ 118 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-05-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 341, 504, 323, 506, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: ZÉmÁß¼À, ¸ÀzÀå: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå CªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ alUÀÄ¥ÁàzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀƪÀðdgÀ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ºÀAaPÉ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÁ¸ÀÌgï E§âgÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà, ¸ÀzÀå: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉ »rzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ 12,000/- gÀÆ ¤£ÀUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¤£Àß ¥Á®Ä ªÀÄÄVvÀÄ, FUÀ ªÀÄvÉÛãÀÄ PÉüÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EPÉAiÀÄÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ zÀ¥Àð vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ¼É EPÉUÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀ¨ÁzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÉÆÃt CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ K¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 1 EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-05-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 07-05-2013 ರಂದು gÁwæ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕುಂಟೆ ಸಾ: zÁಬಕಾ (ಸಿ) EªÀgÀ ಹೆಂಡತಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಸುಲೋಚನಾ E§âgÀÄ ಕೊಣೆ ಖುಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ದಿನಾಂಕ 08-05-2013 gÀAzÀÄ 0200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳನು ಕಪ್ಪು ಬನಿಯನ್ ಕೆಂಪು ಅಂಡರ ವಿಯರ್ ಧರಿಸಿದವನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಮಾರಾ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 1) 4 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯ ಝುಮ್ಕಾಗಳು ಅ.ಕಿ 8000/- gÀÆ, 2) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನು, ಕಡಗ, ರಟ್ಟೆಯ ಪಾಟ್ಲಿಗಳು, ಬಿಂದಿಯಾ, ಕಾಲೂಂಗುರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 15 ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ 7000/- gÀÆ, 3) ನಗದು ಹಣ ರೂ 15000/- ಕಳುವು ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ, ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ & ಸೊಸೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರಗಳು 4) ಒಂದು ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿ ಉಳ್ಳದು ತೂಕ 4 ಗ್ರಾಮ ಅ.ಕಿ 8000/- gÀÆ, 5) ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ 4000/- gÀÆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 42,000/- ರೂ  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2013 & 09-05-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ ¸Àj¹ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr QgÀuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ, 2) ©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 4 ¥ÀÄr C.Q 7000/- gÀÆ, 3) UÉÆèÃqÀ ¥sÁèöåPÀ ¹UÀgÉÃl 3 ¥ÀÄr C.Q. 7500/- gÀÆ, 4) UÀuÉñÀ ©Ãr 1 ¥ÀÄr C.Q. 2080/- gÀÆ, 5) QAUÀ ¸ÉÊd ¹ÃUÀgÉÃl 1 ¥ÀÄr C.Q. 1250/- gÀÆ, 6) PÁå¥ÀÖ£À ©Ãr ¥ÀÄr 5 C.Q. 900/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 19,230/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013, PÀ®A 341, 504, 323, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: alUÀÄ¥Àà, ¸ÀzÀå: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¹.Dgï.F. ¸É¯ï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É CAUÁvÁV PÉqÀ« ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013, PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà £ÁUÀ®V¢Ý ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÁzÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À £Á¢¤ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÁrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÁzÀV EvÀ£ÀÄ KPÉ? £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý, CªÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß £ÀqÀÄªÉ K£ÀÄ? ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ qÉÆA¨Á¼É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6636 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÉAzÀæ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¨Á¨gÉ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ JPÀA¨Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄÆVUÉ, ºÀuÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ Hj£À ²æäªÁ¸À RƨÁ EªÀgÀ ¯Áj n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-38/7286 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ PÁAQæl ªÀIJ£À¤AzÀ PÁAQæl ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÉÃAqÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆPÁæuÁPÉÌ PÁAQæÃl ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¯Áj qÉæöʪÀgÀ EzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¹UÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ(©) ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄzÀ eÉÊQ¸Á£À SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಹಲಗೆ ಸಾ:ತೆಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:08-05-2013 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಜಯಗಳಿಸಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಇತನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಯ್ಯಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಗಂಗಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ  ಅಯ್ಯಣಗೌಡ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಔಂಟಗಿ, ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಔಂಟಗಿ, ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಔಂಟಗಿ,ಶರಣು ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಅವರಾದಿ,ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಹುಗಾರ,ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಬುಡನೂರ, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶಪ್ಪ ಪತ್ತಿ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶಪ್ಪ ಪತ್ತಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ  ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:117/2012 ಕಲಂ-143, 147, 323, 504, 506, 354 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು  3(I)(X) SC/ST PA Act 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಪಾರುಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ 9  ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಪುನ್ನು ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನಂತರ ಪಾರುಬಾಯಿ ಇವಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಮೈದುನರು ಕೂಡಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ, ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿನಾಂಕ:06-05-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ  ಸಾ|| ಬೋರುಟಿ ಝಾಪು ತಾಂಡಾ, ತಾ|| ಅಕ್ಕಲಕೊಟ, ಜಿ|| ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ          ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:53/2013 ಕಲಂ, 498 (ಎ) 323, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ :
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಾದಿ ಸಾ:ತೆಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:09-05-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹರಿಜನ್ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಯಪ್ಪ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಹಲಗಿ, ಶಾಮರಾಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಲಗಿ, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಲಗಿ. ಸಾ:ತೆಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಜಗಪ್ಪ ಇತನಿಗೂ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಖಃಪತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲದೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗಂಟಲು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:118/2013 ಕಲಂ-341, 323, 324, 307, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.