Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ CAUÀ£ÀªÁqÀ PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀÄÄzÉÆüÀ ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 7 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ,ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ Hl PÉÆqÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À gÁeÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ 3 ®PÀë vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.26/08/2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 76/13 PÀ®A.498(J) L¦¹ & 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ü ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 28 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ CfÓUÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ D ºÉÆ®zÀ ¸À®ÄªÁV ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ ªÉʱÀåªÀÄä GAmÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 26/08/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ UÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄÄ¢gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ 1) PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢AiÀÄjUÉ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/13 PÀ®A.143,147,148,324,323,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.08.2013 gÀAzÀÄ 119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-08-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ Gd§gÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ PÁå£ÀìgÀ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ©ÃzÀgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, DzÀgÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÁå£ÀìgÀ ¨ÉÃ£É DVgÀÄvÀÛzÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ DUÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀgÀÄ ¸ÁªÀÅ PÉÆqÀÄwÛ®è £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ M§â£É G½¢zÀÄÝ, PÁ£Àìgï ¨ÉÃ£É §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ, vÀ¯É¬ÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ 100% ªÉÄʸÀÄlÄÖ, ¸ÀÄlÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ     26-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Àa£ï UÉÆÃAiÀÄ® vÀAzÉ WÀ£À±ÁªÀÄ UÉÆÃAiÀÄ® ¸Á: UÉÆÃAiÀÄ® ¯ÉÃOl ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¦üAiÀÄįÁè ºÀĸÉä ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä UÉÆëAzÀ ¯ÉÃOl eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAQ£À PɼÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÉÆÃuɬÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ CAvÀ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀ C¥ÀjavÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 40 jAzÀ 50 EzÀÄÝ, CzÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ CxÀªÁ ©PÀëÄPÀ£ÀAvÉ EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, ±ÀªÀªÀÇ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉwgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀĪÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CAzÁdÄ 10-15 ¢£ÀUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
2011 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÊ®eÁ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: PÀoÀ×½î EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ PÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ¸ÀAdÄ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀoÀ×½î EvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) PÁªÀıÉãnÖ, CvÉÛ 2) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀiÁ° ¥Ánïï, £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ 3) ±ÉõÀªÀiÁä ¸Á: PÀÄgÀ£À½î, 4) FgÀªÀiÁä ¸Á: G¸Áä£Á¨ÁzÀ, 5) a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¸Á: PÀoÀ×½î ºÁUÀÆ 6) gÉÃSÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß PÁ®ÄUÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢JUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤£Àß PÁ®Ä UÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ §AzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀÆr ©¢ÝzÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁzÀ¤ ±ÉõÀªÀiÁä EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Áà, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ zÉëAzÀæ, zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ, gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ, ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, ¨Á§ÄgÁªÀ §Æ¸Á J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀoÀ×½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ElÄÖPÉƽî CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß PÁ®ÄUÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£Àß ªÀÄÄR £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬Ä, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ EªÀ½UÉ RvÀA ªÀiÁr PÁªÀıÉÃnÖUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ   26-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¹.JZï.¹-843 r.J¸ï.¦. PÀbÉÃj «±ÉõÀ zÀ¼À ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀqÀAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀÄ RaÃvÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ AiÀÄıÀÄ¥sÀ±ÉÃR, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÉÆUÁgÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À, 4) UÀdªÀiÁ J®ègÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjUÉ ªÀÄ£À ªÀ°¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr F PÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 427, 448, 451, 506(©), 182, 500 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06, 07-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r £ÀAiÀiÁªÀÄvï C° vÀAzÉ JA.r ªÀĺɪÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-5-41, 2) JA.r §PÀðvÀ C° vÀAzÉ JªÀÄ.r ªÀĺɪÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: 7-5-44, 3) JA.r ¥sÀAiÀiÁd Ggï gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ JA.r d«ÄîÄgï gɺÀªÀiÁ£ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, 4) JA.J UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ JA.J ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.7-3-248, 5) JA.r ªÀÄĩãï @ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÉƢݣï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-342, 6) C§ÄÝ® R°Ã¯ï vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ÃªÀiï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-5-48, 7) £À¬ÄêÀiï ZËzsÀj vÀAzÉ JA.r §PÀðvï C°, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 7-5-44 J®ègÀÆ ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£ï SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ ZËPï ºÀwÛgÀ zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁUÀgÀ qÉÊjAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ MqÉzÀÄ ºÁQ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ        26-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁåPÀì ¦ÃPÀ¥À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-33/2854 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀjUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÁAzÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ gÁd¥Áà ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 25/08/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಸಾಃ ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮ ತಾಃಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿಃಕೊಪ್ಪಳ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 1) ಸುವರ್ಣ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಗೌಡ 2), ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ 3) ಶಾಂತವ್ವ ಗಂಡ ಕಾಳಪ್ಪಾ 4) ಫಕೀರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 5). ಅಡೆವ್ವಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ 6). ಭೀಮವ್ವ 7) ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪಾ 8) ಸಂಗವ್ವ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ 9) ಯಮನೂರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ 10) ಪರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರೊಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ:37, ಎಂ:6205 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎನ್.ಹೆಚ್.218 ನೇದ್ದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನಾದ ಮುತ್ತಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕ್ರೊಜರ ಜೀಪ  ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎದುರುನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪೀಕಪ್ ಕೆಎ: ಕೆಎ:36, ಎ:2882 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಾಃಗುರಗುಂಟಾ ತಾಃಲಿಂಗಸೂರ ಜಿಃರಾಯಚೂರ ಈತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೈಡ ಕೊಡದೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :

ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನೀಲ್ಯಾ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಗೋಬ್ರಾ ನಾಯಕ ವ: 50, ಸಾ: ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಸೇಡಂ ಇವರು ತಂಗಿ ರಾಮಿ ಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆ, ಮೇದಕ ತಾಂಡಾದ ಕೀಶಾನ ತಂದೆ ಅರ್ಜ್ಯಾ ನಾಯಕ ಚವಾಣ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಧುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಳು ಗಂಡನಿಗೆ 3 ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸದರಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಾದ ಕೀಶನ ಇತನು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮಗ ರಡ್ಡ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವಳ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೀಶನ ಇತನು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯಿ 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳ ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು, ನಾನು ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡನಾದ ಕಿಶನ ಹಾಗು ಅವರ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗು ಮೇದಕ ತಾಮಡಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಾಯಕರು ಇತರರು ಕೂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು, ಕೂಡ, ಸದರಿ ಕೀಶನ ಹಾಗು ಇತನ 2ನೇ ಹಂಡತಿ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಹಾಗು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಾದ ರಡ್ಡ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವಳುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಹಾಗು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಗು ಅವಳ ಮಗನ ಕಿರುಕುಳ ಸಹಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿ: 24-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯಿ ಇವಳು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೀಶನ ಹಾಗು ಅವನ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗ ರಡ್ಡ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವರು ರಂಡಿ ಬೋಸಡಿ ನೀನು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಾ ಏಲ್ಲಿಯಾದರು ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೀರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪೌಡರ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷದ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು, ಆಗಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮುಧೋಳ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಧೋಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದೇನು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅವರ ಮಗ ರಾಜು ಹಾಗು ಅವರ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧರಿಯಾ ನಾಯಕ ಇವರೇಲ್ಲರೂ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಧೋಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬೂಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಸೇಡಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಇಂದು ದಿ: 25-08-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1330 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಳು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್‌ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯ ಮೃತ ದೇಹ ಅದೆ ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಂದು 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ . ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಚವಾಣ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಚಾವಣ ಹಾಗು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗ ರಡ್ಡ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ದಿ: 24-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿನಶಾಕ ಔಷಧ ಕುಡಿದು ದಿ: 25-08-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.