Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 11, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 10-09-11 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-PÀÆå-8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄÄAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-7-n-4739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï ¸Á§ EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀί «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï.¸ÉÆøÉÊnAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï ¸ÉÆøÉÊnUÉ gÉÊvÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DzÀ 17-l£ï AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ¯Áj £ÀA.J.¦.28-3769.£ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:-10/09/2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ UËqÀ£À¨sÁ«-®Qëöä PÁåA¦£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 7-l£ï UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß E½¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr gÉÊvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀPÉÌ vÀ£Àß C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÁ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð.eÁ:-G¥ÁàgÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.09/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¸À£À¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï £ÀzÁ¥sï 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ aPÀ£ï E¢ÝgÀ°®è CAvÁ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§£À ¸À®ÄªÁV CzsÀð PÉ.f. aPÀ£ï §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ avÁ¥ÀÆgÀ PÀÄgÀħgÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ EªÀ£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ gÁeÁ¸Á§£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ aPÀ£ï vÀj¹zÀÄÝ, gÁeÁ¸Á§£ÀÄ G½zÀ a®ègÉà ºÀtªÀ£ÀÄß £Á¼É PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.10/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®ègÉà ºÀt E¸ÉÆÌAqÀÄ ¨Á CAvÁ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß PÀ½¹zÀÄÝ, gÁeÉøÁ§£ÀÄ a®ègÉà ºÀt PÉÆlÄÖ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÀ¸À£ï¸Á§¤UÉ CAvÁ ºÉýzÀÝgÉ £Á£ÀÄ aPÀ£ï PÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ£ÀÄ aPÀ£ïzÀ°è JuÉÚ PÀÆr¹ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ PÉÆlÖgÉà CªÀgÀÄ ¸ÀvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄZÀÄÑvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ, §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ F «µÀAiÀÄ ºÀ¸À£À¸Á§¤UÉ w½¹zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.11/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£À¸Á¨ï£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉøÁ§¤UÉ »ÃUÉÃPÉ CAzÉà CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À©Ã¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉøÁ¨ï E§âgÀÆ PÀÆr vÉQ̧rzÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ¸À£ï ¸Á§£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀĪÀiÁ C¯Áâ 106 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §ªÀÄðPÁåA¦UÉ wgÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JPïì-4066 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, 16 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, «zsÁåyð¤, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.JA§ ¥ÁzÀZÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ oÁPÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ,«zsÁåyð,¸Á:FgÀtÚPÁåA¥À JqÀªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄAr, 23ªÀµÀð, DUïªÀÄÄrAiÀÄgï, «zsÁåyð JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ oÁPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÄQ£À UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà CUÀ¸ÀgÀÄ, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà CUÀ¸ÀgÀÄ & gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà CUÀ¸ÀgÀÄ ¸Á-UÉÆPÀð¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ºÉ¸Àj£À°è 20 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ UÉÆPÀð¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÄÝ, G½zÀ 4 d£À CtÚvÀªÀÄäA¢jUÉ 4 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁV d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁV FUÉÎ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀtÚ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt 4 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà¤UÉ 2 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ §¸Àì¥Àà¤UÉ vÀ¯Á 2 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ºÁUÀÆ §¸Àì¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. D ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà , ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®UÀ½UÉ PÀÄAmÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ dUÀ¼À vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀtÚ¥Àà FvÀ£À 4 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è £ÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ¤ªÉÃPÉ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÁUÀÄAl¥Àà¤UÉ, DvÀ£ÀÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ®èzÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆl ÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2011 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

    
 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಣಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಜಿಡಗಾ ರವರು,ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಜುಮುಕಿಗಳು, ಕಿವಿ ಹೂವುಗಳು, ಬೋರಮಾಳ ಸರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಗದು ಹಣ 4500/- ರೂ. ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 91000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪ ಸೋಲಾಪೂರೆ ಸಾ:ಮಾಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ಇವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಹಾಗಾಂವದ ಸಂಜು @ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹುಡಗಿ ಇತನು ಸುಮಾರು 8-9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಮನಗರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 9-9-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು @ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹುಡಗಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಿಗೆ ಇವರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿ ಇವಳಿಗೆ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿ ಮುಂಜಾನೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂಜು @ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸಂಜು @ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹುಡಗಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂಬಂದಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಿರತ 4 ಜನರ ಬಂಧನ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 10-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೊಂಡದ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತುಡಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2.ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಲಶಟ್ಟಿ 3.ಸುನಿಲ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, 4ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ ರವ.ರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3660/-ರೂಪಾಯಿಗಳು, 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ :

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 10-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ರುಮ್ಮಗೋಳ, ಸಾ:ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಇವನನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನಿಂದ ಅಂದಾಜು 2000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 180 ಎಮ್ಎಲ್ ನ ಯು ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 50 ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.