Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆqÉ ºÀ¼ÀîzÀ zÀqÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ 4770/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 06.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 01)  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 02) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤgÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 03) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA J¦ 22 ªÁAiÀiï 2755 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀA¢¤¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¹ì£À°è ºÀwÛzÀÄÝ, ²æêÀÄw gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è ¤ªÁðºÀPÀ ( PÀAqÀPÀÖgï) PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛPÉÆl vÁ: ªÀ£À¥Àwð f: ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (J¦)/§¸ï PÀAqÀPÀÖgï FPÉAiÀÄÄ nPÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÁUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ PÀAqÀPÀÖgï EzÀÄ ¸ÀgÀPÁj §¸ï ºÀt E®è¢zÀÝgÉ PɼÀUÉ E½¬Äj CAvÁ ºÉý ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5.15 UÀAmÉUÉ PɼÀUÉ E½¹ §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀCÀªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: §¹ì£À°è ºÀwÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ PɼÀUÉ E½¹¢ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ §®ªÁV ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 353, 354, 332, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAZÉ ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ. ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 23ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ  ¸ÀAqÀ¹UÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁåªÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1)    PÀAqÉgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ °AUÁAiÀÄvÀ    2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ 3)©ÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ4)±ÁAvÀªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®ètÚ5)UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÉqÉØ¥Àà J¯ÁègÀÄ ¸Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉƼɬÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï£À£ÀÄß ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ EzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À D¹ÛAiÉÄãÀ¯Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ  ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A, 143,147,148,341,504,323,324,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:- 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)    ZÀ£ÀߥÀà UËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ    §¸À£ÀUË vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ    3) ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ 4)    ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 5)  §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqsÀ 6)  ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ J¯ÁègÀÄ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸0 Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À ¥ÀæªÉò¹ PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉ mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄvÀ۪ɠ E°è zÁj EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ §AzÀÄ ²æÃ. RAqÀgÁAiÀÄ vÀAzsÉ ªÀÄ®ètÚ, 40ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À   ¸Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ  ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À: ªÉÄÃ¯É ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013 PÀ®A, 143,147,148,323,324,504,506,354 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2012 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹

BIDAR DITRICT DAILY CRIME UPDATE 07-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-01-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2013 jAzÀ 06-01-2013 gÀªÀgÉV£À ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è M§â ©PÀëÄPÀ£ÀÄ  CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ  PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà vÉÆÃlUÁjPÉ §¸ÁÖAqÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ  vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄgÀÄ© UÀAqÀ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÁr ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® UÀ¤ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ«ÄAiÀiÁå ªÁr ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-12/J¥sÀ-4279 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É   ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ [JA] UÁæªÀÄPÉÌ gÉrØAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ  ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C§Äݯï UÀ¤ EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä qÀ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ qÁåªÉÄÃeï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ C§ÄÝ® UÀ¤ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀ¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: DtzÀÆgï, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀ¥À¼Éî EªÀgÀÄ ¨Á宺À½îAiÀÄ PÁgÀAeÁ UÁqÀð£À£À°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ mÁmÁ K¸ï UÀÆqÀì DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DtzÀÆgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æqïÓ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-261 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉgÀt¥Áà @ ²ªÀ±ÉgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆÃPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀ¥À¼Éî EªÀgÀ JzÉ ºÁUÀÆ UÉÆÃtÂUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®è, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT


:: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ::
:: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ ಏಜೆಂಟೆನನ್ನು  ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂದನ ::
        ದಿನಾಂಕ:02-01-2013 ರಂದು ಬಾಲಕ್ರೀಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ ಏಜೆಂಟ ಸಾ|| ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಆರ. ವಿ.ಸಾವಳಗಿ ಸಿಪಿಐ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಅರೋಪಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06-01-2013 ರಂದು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇತನು ಬಾಲಕ್ರೀಷ್ಣ ಇತನಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಿಜಾಫೂರದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತುಪ್ಪದ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕೆ.ಎಚ.ಬಿ ಪ್ಲಾಟ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಹಣ ಕಟ್ಟಲಾರದಕ್ಕೆ  ಪ್ಲಾಟ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆರೋಪಿತನು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  ಆ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಶನ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಕ್ರೀಷ್ಣ ರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆನು. ಬಾಲಕ್ರೀಷ್ಣ ಇವರು 23  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ ಖರೀದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಫಾ ಇತನು 10 ತಿಂಗಳಾದರು ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಇರುವದರಿಂದ ಬಾಲಕ್ರೀಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ ಕೊಡಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಬಹಳ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಾಲಕ್ರಿಷ್ಣ ಇತನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದುದರಿಂದ, ದಿನಾಂಕ;02-01-2013 ರಂದು ನಗರದ ಕೋಠಾರಿ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಭಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ  ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಸಿಮೇಯ ಒಂದು ಹೋಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ,  ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಸೀಮೇಯ ರೋಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಾಲಕ್ರಿಷ್ಣ ಇತನಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೋಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 06-01-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಂದಗಿಸಾಬ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಯಡ್ರಾಮಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಜಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಲಾಲಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಸುಸಾಬ ಗಣಿಯಾರ ಸಾ:ಯಡ್ರಾಮಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:05/2013 ಕಲಂ, 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.